اسدالله قاضی مرادی
[ همه نکته ها ] نکته های اسدالله قاضي مرادي (149 مورد)
  سوره ابراهیم آیه 32 - "سخَّرَلَکُم" گرفتار خُدعۀ دنیا است
چگونه است که طبق آیات 32 و 33سورۀ مبارکۀ حضرت ابراهیم(ع) و سایر آیات مشابه، از یک طرف دنیا در یَدِ قدرت انسان است و از طرف دیگر بفرمودۀ امام علی (ع) در دعای کمیل " خدعتنی¬الدنیا به غرورها و نفسی به جنایتها و مطالی"؟ یعنی دنیا با فریبندگی خود مرا فریب داده و نَفسَم را به جنایت واداشته و به مسامحه کاری انداخته است.از فرمایش یاد شده چنین برمی¬آید که اوّلاً، دنیا براحتی تن به فرمان انسان نمی¬دهد و می¬کوشد با خدعه و نیرنگ کوشش در راه "سخَّرَلَکُم" را به انحراف کشاند، ثانیاً، نیروی فریبندگی دنیا بقدری مهمّ و قابل توجّه است که حضرتش خودرا از آن مصون نمی¬دارد، ثالثاً، اهمّیّت چنین فرمایشی در بعد فردی غیر قابل انکار است، امّا نباید از بعد اجتماعی و مردمی آن غافل بود. هر کس نداند چنین جملاتی در1400 سال قبل بیان شده، وقتی آن¬را قرائت کند نمی¬تواند منکر شود که این جملات خطاب به مردمی از این روزگار است که فریب دنیا را خورده¬اند و طوری ماهیّت¬شان تغییر یافته که به هر جنایتی رضایت می¬دهند، و آن¬هایی که از این مهمّ آگاهی دارند در می¬یابند که گویی آن حضرت چنین روزگاری را می¬دیده است و برای جلوگیری از وقوع جنایات ضد انسانی توسط فریب خوردگان توسط دنیا چنین سخنانی را بیان داشته است. مردم غرب مدرنیته از جمله نو فریب-خوردگان روزگار ما هستند که با تسلّط اندک بر منابع خدادادی و کسب قدرت نتوانسته¬اند از حیله و مکر این تسلّط و قدرت مصون بمانند زیرا، این حیله و مکر از نفس آن¬ها نفسی جنایتکار ساخته بطوری¬که آنان را در برابر جنایات سردمداران خود درهر گوشه از دنیا به مسامحه کاری انداخته و شریک هستند. جنایاتی نظیر جنگ تحمیلی، کشتار 300 انسان بی گناه هواپیمای مسافربری ایرانی، شبیه خون یا تهاجم فرهنگی و تحریم¬های ظالمانه از اندک نمونه¬های زشت با باور زیبایی فریبندۀ تسلّط بر دنیا است که آن¬ها را بر سر هر حرکت افشاگرِ خُدعه¬شان آوار می¬کنند.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " قدرت و امانت است

در مسیر تسخیر طبیعت و جهان پیرامونی باید قدرتمند بود و با قدرت عمل کرد، بـدیـهـى اسـت مـنـظـور از قـدرت تنها قدرت جسمانى نیست، بلکه مراد قدرت و قوت بر انجام مسئولیت و در عین حال دلسوزی و خیرخواهی و امین و درستکاری است. در این راه، تنها قناعت به امانت و پاکى به همان اندازه اشتباه است که تنها قناعت به تخصص. مـتـخـصـصـان خـائن و آگاهان نادرست همان ضربه را مى¬زنند که درستکاران نا آگاه و بى اطلاع. برای مثال، اگـر بـخـواهـیـم " سَخَّرَلَکُم " خراب شود و به بیراهه رود باید کارهای آن را به دست یکى از این دو گروه بسپاریم : مدیران خائن، یا پاکان غیر مدیر و نتیجه هر دو یکى است. مـنـطـق اسـلام ایـن است که هر کار باید به دست افرادى نیرومند و توانا و امین باشد، تا بـه " سَخَّرَلَکُم " عمل شود، و اگـر در عـلل زوال حـکـومـتـ¬¬هـا در طـول تـاریـخ بـیندیشیم مى¬بینیم عامل اصلى سپردن کار به دست یکى از دو گروه فوق بوده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " به تجارتی بی نظیر می¬انجامد


نهج¬البلاغه در کلمات قصار جملۀ 131 دنیا را به تجارتخانه تشبیه می¬کند با این وصف که:
اوّلاً) در حقیقت تمام نعمت¬ها مثل علم، سرمایه¬های مادّی و معنوی دیگر که انسان در اثر " سَخَّرَلَکُم " یا تسخیر طبیعت و محیط پیرامون خود به بدست می¬آورد چیزی است که خداوند به او بخشیده و او را صاحبان اموال شمرده، خداوند در یک معامله یا تجارت که جنبۀ هدایت¬گر و تربیتی دارد او را مورد لطف و محبّت خود قرارمی¬دهد و بر خلاف معاملات معمولی که عین همان مقدار را باز پس می¬دهند، او چندین برابر، گاه صدها و گاه هزار برابر، برآن اضافه می¬کند وعلاوه بر این¬ها وعدۀ "اجر کریم" که پاداشی است عظیم که جز خدا نمی¬داند نیز می¬دهد. ثانیاً) همه چشم از جهان و مواهبش که با عمل به " سَخَّرَلَکُم " بدست آورده¬اند می¬پوشند و همه را می¬گذارند و می¬روند پس اکنون که در اختیارشان است باید بهره جاویدان و ماندگار از آن بِبَرند و با آن¬ها دست به تجارتی بزنند که از عذاب عظیم نجات یابد یعنی گناهانشان بخشیده شود، وارد بهشت جاوید شوند و به رستگاری بزرگ برسند و نصر وپیروزی نصیبشان گردد. ثالثاً) بعضی انواع چنین تجارتی عبارتند از : الف) مجاهدت. ب) انفاق. ج) قرض¬الحسنه. پس بدان چنانچه در این تجارت شرکت فعّال نداشته باشی به " سَخَّرَلَکُم " عمل نکرده¬ای و به بیراهه می¬روی.