حسین میرزائی
[ همه پیام ها ] پیام های حسين ميرزائي (1 مورد)
  سوره آل عمران آیه 150 - اطاعت
ولایت واطاعت در خداوند منحصر است وولی گرفتن خداوند سبب پیروزی است
[ همه نکته ها ] نکته های حسين ميرزائي (1 مورد)
  سوره آل عمران آیه 150 - عزت واقتدار واقعی
یکی از انگیزه های جهت اطاعت از کفار رسیدن به عزت وقدرت است در حالی که عزت وقدرت واقعی در اطاعت از خداست زیرا خداوند بهترین یاری کنند گان است هُوَ خَیْرُ النَّاصِرینَ
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های حسين ميرزائي (3 مورد)
  سوره ص آیه 1 - قرآن
ص (از حروف مقطعه است) سوگند به قرآنی که دارای ذکر وهشدار دهندگی ویاد آوری است
  سوره ملک آیه 1 -
مبارم وبابرکت است کسی که ملک وحاکمیت به دست اوست واو برهرچیزی تواناست
  سوره انسان آیه 1 -
آیا بر انسان زمانی گذشت از روزگار که چیزی ذکر نشده بود
[ همه تفسیر ها ] تفسیر های حسين ميرزائي (2 مورد)
  سوره آل عمران آیه 134 - تفسیرنور
کسانی که تقوا دارند انفاق هم می کننداما لازمه انفاق فقط ثروت نیست بلکه داشتن روحیه بخشش وسخاوت است د رهمه حال چه رفاه وچه سختی باید به فکر محرومان باشیم یکی از راههای محبوب شدن نزد خداوند احسان ونیکوکاری است
  سوره آل عمران آیه 84 -
در این آیه اظهار ایمان سفارش ده از طرف دیگر ایمان به انبیا در کنار ایمان به خدا آمده است وآمدن انبیان نیز جلوه ای از ربوبیت الهی مطرح شده است.تمام انبیا دارای یک هدف مشترک هستند لافَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ومومنان نیز هماهنگ با تمام موجودات تسلیم خداهستند وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ
[ همه لغت ها ] لغت های حسين ميرزائي (2 مورد)
  سوره آل عمران آیه 134 -
یُنْفِقُونَ-الْکاظِمینَ الْغَیْظَ-لْمُحْسِنینَ-السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ :
 توضيح : انفاق می کنند(فعل مضارع)-فروبرندگان خشم -نیکوکاران(مشتق واسم فاعل )0 دو کلمه متضاد هستند به ترتیب به معنای توانگریوخوشی-بدبختی وتنگدستی
  سوره انسان آیه 1 -
حین -الدهر-مذکور-اتی : زمانی-روزگار-ذکرشده(اسم مفعول است)-آمد مترداف آن جاء
[ همه اﻋﺮاب ها ] اﻋﺮاب های حسين ميرزائي (1 مورد)
  سوره انسان آیه 1 -
حینٌ نقش فاعل دارد وشیئا نیز خبر برای لم یکن
[ همه صرف ها ] صرف های حسين ميرزائي (1 مورد)
  سوره آل عمران آیه 134 -
الذین
 توضيح : اسم موصول خاص -جمع مذکر -مبنی بر فتح-در نقش مبتدا ومحلا مرفوع می باشد