از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
21) إِنَّ «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ»
جَهَنَّمَ «اسم إنَّ منصوب یا در محل نصب»
کانَتْ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «(ت)تأنیث»«اسم کان[هی]»
مِرْصاداً «خبر کان منصوب یا در محل نصب» «خبر إنَّ محذوف» [ نظرات / امتیازها ]
22) لِلطَّاغِینَ «حرف جر و اسم مجرور»
مَآباً«خبرکان ثان» [ نظرات / امتیازها ]
23) لابِثِینَ «حال منصوب»
فِیها «حرف جر و اسم مجرور»
أَحْقاباً «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است» [ نظرات / امتیازها ]
24) لا «حرف نفی غیر عامل»
یَذُوقُونَ «فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون» «(و)فاعل»
فِیها «حرف جر و اسم مجرور»
بَرْداً «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
وَ «واو عطف»
لا «حرف نفی غیر عامل»
شَراباً «معطوف، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
25) إِلاَّ «حرف استثناء»
حَمِیماً «مستثنی منصوب»
وَ «واو عطف»
غَسَّاقاً «معطوف، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
26) جَزاءً «مفعول مطلق یا جانشین آن که منصوب است»
وِفاقاً «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
27) إِنَّهُمْ «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ» «(ه)اسم إن»
کانُوا «فعل ماضی مبنی بر ضمه ظاهری» «(و)اسم کان»
لا «حرف نفی غیر عامل»
یَرْجُونَ «فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون» «(و)فاعل» «خبر کان محذوف یا مقدّر» «خبر إنَّ محذوف»
حِساباً «مفعول به منصوب یا در محل نصب» [ نظرات / امتیازها ]
28) وَ «واو حالیه»
کَذَّبُوا «فعل ماضی مبنی بر ضمه ظاهری» «(و)فاعل»
بِآیاتِنا «حرف جر و اسم مجرور» «(نا)مضاف إ»
کِذَّاباً «مفعول مطلق یا جانشین آن که منصوب است» [ نظرات / امتیازها ]
29) وَ «واو عطف» «فعل مقدر یا محذوف» «فاعل محذوف»
کُلَّ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
شَیْ‏ءٍ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر»
أَحْصَیْناهُ «فعل ماضی مبنی بر سکون ظاهری» «(نا)فاعل» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به»
کِتاباً «مفعول مطلق یا جانشین آن که منصوب است» [ نظرات / امتیازها ]
30) فَذُوقُوا «فاء رابط برای جواب شرط» «فعل امر مبنی بر حذف نون» «(و)فاعل»
فَلَنْ «(ف)تعلیل» «حرف نصب یا نصب فرعی به أن مضمره»
نَزِیدَکُمْ «فعل مضارع منصوب به فتحه ظاهری» «(ک)مفعول به»«فاعل[نحن]»
إِلاَّ «حرف استثناء»
عَذاباً«مفعول به ثان» [ نظرات / امتیازها ]