از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
21) البته جهنم ( در آن روز ) کمین گاه است ( فرشتگان در اطراف صراط آن برای حفظ مؤمنان از سقوط و جذب کافران به جهنم کمین می کنند ) . [ نظرات / امتیازها ]
22) برای طغیان گران جای بازگشت است. [ نظرات / امتیازها ]
23) که روزگاران درازی ( به درازای ابدیت ) در آن درنگ کنند. [ نظرات / امتیازها ]
24) در آنجا نه خنکی ( هوا و نوشیدنی ) چشند و نه آشامیدنی ( گوارا ) . [ نظرات / امتیازها ]
25) مگر آب جوشان و مایعات روان از چرک و خونابه. [ نظرات / امتیازها ]
26) کیفری است موافق ( عقاید و اخلاق و عمل های آنها ) . [ نظرات / امتیازها ]
27) همانا آنها هیچ امیدی به ( روز ) حساب نداشتند. [ نظرات / امتیازها ]
28) و آیات و نشانه های ما را سخت و مصرّانه تکذیب کردند. [ نظرات / امتیازها ]
29) و ما به شمار همه چیز احاطه یافته و آن را در کتاب لوح محفوظ قرار داده و هر عملی از آنها را در صحیفه اعمالشان ثبت کرده ایم. [ نظرات / امتیازها ]
30) پس بچشید که هرگز برای شما جز عذاب نخواهیم افزود. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
21) مسلّماً ( در آن روز ) جهنّم کمینگاهی است بزرگ ، [ نظرات / امتیازها ]
22) و محل بازگشتی برای طغیانگران! [ نظرات / امتیازها ]
23) مدّتهای طولانی در آن می مانند! [ نظرات / امتیازها ]
24) در آنجا نه چیز خنکی می چشند و نه نوشیدنی گوارایی ، [ نظرات / امتیازها ]
25) جز آبی سوزان و مایعی از چرک و خون! [ نظرات / امتیازها ]
26) این مجازاتی است موافق و مناسب ( اعمالشان ) ! [ نظرات / امتیازها ]
27) چرا که آنها هیچ امیدی به حساب نداشتند ، [ نظرات / امتیازها ]
28) و آیات ما را بکلی تکذیب کردند! [ نظرات / امتیازها ]
29) و ما همه چیز را شمارش و ثبت کرده ایم! [ نظرات / امتیازها ]
30) پس بچشید که چیزی جز عذاب بر شما نمی افزاییم! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
21) همانا دوزخ در انتظار بدکاران است . [ نظرات / امتیازها ]
22) آن دوزخ جایگاه مردم سرکش و ستمکار است . [ نظرات / امتیازها ]
23) که در آن دوران های متمادی عذاب کشند . [ نظرات / امتیازها ]
24) هرگز در آنجا قطره ای آب سرد و شراب طهور نیاشامند ( چنان که در دنیا از علوم انبیا بهره نیافتند ) . [ نظرات / امتیازها ]
25) مگر آبی پلید سوزان که از چرک و خون جهنم است به آنها دهند . [ نظرات / امتیازها ]
26) که با کیفر اعمال آنها موافق است . [ نظرات / امتیازها ]
27) زیرا آنها به روز حساب امید نداشتند . [ نظرات / امتیازها ]
28) و آیات ما را از فرط جهالت سخت تکذیب کردند . [ نظرات / امتیازها ]
29) و حال آنکه هر چیز را ما در کتابی به احصاء و شماره رقم کرده ایم . [ نظرات / امتیازها ]
30) پس بچشید ( کیفر تکذیب و بدکاری را ) که هرگز بر شما چیزی جز رنج و عذاب دوزخ نیفزاییم ( چنان که شما در دنیا هیچ متنبه نشده و جز بر بدی نیفزودید ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
21) همانا دوزخ کمینگاه ( کافران و بد کاران ) است. [ نظرات / امتیازها ]
22) آن دوزخ جایگاه مردم سرکش ستمکار است. [ نظرات / امتیازها ]
23) که در آن قرنها بمانند ( و عذاب کشند ) . [ نظرات / امتیازها ]
24) هرگز در آنجا هیچ هوی خنک و شراب ( طهور ) نیاشامند. [ نظرات / امتیازها ]
25) مگر آبی پلید و سوزان که حمیم و غسّاق جهنم است به آنها دهند. [ نظرات / امتیازها ]
26) کیفری که با اعمال آنها موافق است. [ نظرات / امتیازها ]
27) زیرا آنها به حقیقت امید به روز حساب نداشتند. [ نظرات / امتیازها ]
28) و آیات ما را سخت تکذیب کردند. [ نظرات / امتیازها ]
29) و حال آنکه حساب هر چیزی را ما در کتابی ( به احصاء و شماره ) رقم کرده ایم. [ نظرات / امتیازها ]
30) پس بچشید ( کیفر تکذیب و بدکاری را ) که هرگز بر شما چیزی جز رنج و عذاب دوزخ نیفزاییم. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
21) [ آری ، ] جهنّم [ از دیرباز ] کمینگاهی بوده ، [ نظرات / امتیازها ]
22) [ که ] برای سرکشان ، بازگشتگاهی است. [ نظرات / امتیازها ]
23) روزگاری دراز در آن درنگ کنند. [ نظرات / امتیازها ]
24) در آنجا نه خنکی چشند و نه شربتی ، [ نظرات / امتیازها ]
25) جز آب جوشان و چرکابه ای. [ نظرات / امتیازها ]
26) کیفری مناسب [ با جُرم آنها ] . [ نظرات / امتیازها ]
27) آنان بودند که به [ روز ] حساب امید نداشتند [ نظرات / امتیازها ]
28) و آیات ما را سخت تکذیب می کردند. [ نظرات / امتیازها ]
29) و حال آنکه هر چیزی را برشمرده [ به صورت ] کتابی در آورده ایم. [ نظرات / امتیازها ]
30) پس بچشید که جز عذاب ، هرگز [ چیزی ] بر شما نمی افزاییم. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
21) همانا دوزخ کمینگاهی است ، [ نظرات / امتیازها ]
22) برای سرکشان بازگشتگاهی . [ نظرات / امتیازها ]
23) روزگارانی دراز در آن خواهند ماند . [ نظرات / امتیازها ]
24) در آن جا نه خنَکی می چشند و نه نوشیدنی . [ نظرات / امتیازها ]
25) جز آبی جوشان و خونابه ای از دوزخیان . [ نظرات / امتیازها ]
26) آنان کیفری در خورِ آنچه می کردند خواهند دید . [ نظرات / امتیازها ]
27) چرا که به حساب روز قیامت امید نداشتند . [ نظرات / امتیازها ]
28) و سخت آیات ما را دروغ می انگاشتند . [ نظرات / امتیازها ]
29) و ما هر چیزی ، از جمله اعمال آنان را در کتابی ارجمند ثبت کرده ایم . [ نظرات / امتیازها ]
30) پس ای منکران رستاخیز ، بچشید که ما جز عذاب بر شما نمی افزاییم . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
21) بی تردید دوزخ کمین گاه است. [ نظرات / امتیازها ]
22) برای سرکشان و طاغیان جای بازگشت است. [ نظرات / امتیازها ]
23) روزگاری دراز در آن بمانند. [ نظرات / امتیازها ]
24) در آنجا نه خنکی هوا می چشند و نه آشامیدنی [ باب طبع ] [ نظرات / امتیازها ]
25) مگر آب جوشان و چرکاب و خونابه ای [ از بدن دوزخیان ] [ نظرات / امتیازها ]
26) پاداشی است مناسب [ اعمالشان. ] [ نظرات / امتیازها ]
27) اینان بودند که به [ روز ] حساب امیدی نداشتند ، [ نظرات / امتیازها ]
28) و آیات ما را به شدت و با همه وجود انکار می کردند [ نظرات / امتیازها ]
29) و [ ما ] همه چیز را [ از خوبی و بدی آنان ] برشمرده و در نامه اعمالشان ثبت کرده ایم. [ نظرات / امتیازها ]
30) [ در قیامت به آنان می گوییم: ] پس بچشید که هرگز جز عذاب بر شما نیفزاییم. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امید مجد
24) نه نوشند آب و نه هرگز شراب


[ نظرات / امتیازها ]
 » امیدمجد
21) در آن روز دوزخ کشد انتظار
بر افراد بد طینت زشتکار


[ نظرات / امتیازها ]
22) همه سرکشان جملگی سر به سر
نشیمن گزینند اندر سقر


[ نظرات / امتیازها ]
23) در آن قرنها می کشندی عذاب


[ نظرات / امتیازها ]
25) ننوشند الا غساق و حمیم
که چون آب چرکی به ایشان دهیم


[ نظرات / امتیازها ]
26) جزائیست در شان اعمال زشت
که کردند آن مردم بدسرشت


[ نظرات / امتیازها ]
27) که هرگز به روز حساب و شمار
نبودند خود هیچ امیدوار

[ نظرات / امتیازها ]
28) دروغین بخواندند آیات ما
بکردند تکذیب امر خدا


[ نظرات / امتیازها ]
29) اگر چه که هر چیز را بر حساب
خدا ثبت کردست اندر کتاب

[ نظرات / امتیازها ]
30) کنون می چشید آتش این عقاب
فزونتر شود دم به دم این عذاب

[ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - محمدتقی مدرسی
21) پس همانا دوزخ‌ گذرگاه‌ ‌است‌.» [ نظرات / امتیازها ]
22) جای‌ بازگشت‌ طغیانگران‌ ‌است‌.» [ نظرات / امتیازها ]
23) چه‌ مدت‌ ‌در‌ ‌اینکه‌ آتش‌ باقی‌ خواهند ماند! [ نظرات / امتیازها ]
24) ‌در‌ ‌آن‌ نه‌ مزه‌ سردی‌ ‌را‌ می‌چشند و نه‌ مزه‌ آب‌ و نوشابه‌ ‌را‌. [ نظرات / امتیازها ]
25) جز آبی‌ گرم‌ و خونابه‌ای‌ سرد. [ نظرات / امتیازها ]
26) پاداشی‌ درخور کردار. [ نظرات / امتیازها ]
27) آنان‌ ‌در‌ فکر رسیدگی‌ ‌به‌ حساب‌ ‌آن‌ روز نبودند. [ نظرات / امتیازها ]
28) و آیات‌ ‌ما ‌را‌ دروغ‌ شمردند، دروغ‌ شمردنی‌؟ [ نظرات / امتیازها ]
29) و ‌هر‌ چیز ‌را‌ ‌در‌ نامه‌ اعمال‌ برشمردیم‌ و ثبت‌ کردیم‌. [ نظرات / امتیازها ]
30) پس‌ بچشید، و ‌برای‌ ‌شما‌ افزون‌ نکنیم‌ مگر عذاب‌ ‌را‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدثقفی تهرانی
21) همانا جهنّم‌ میباشد کمینگاه‌ [ نظرات / امتیازها ]
22) ‌برای‌ سرکشان‌ جای‌ بازگشت‌ [ نظرات / امتیازها ]
23) درنگ‌ کنندگانند ‌در‌ ‌آن‌ روزگارهائی‌ [ نظرات / امتیازها ]
24) نمیچشند ‌در‌ ‌آن‌ خنکی‌ و نه‌ مشروبی‌ [ نظرات / امتیازها ]
25) نمیچشند ‌در‌ ‌آن‌ خنکی‌ و نه‌ مشروبی‌ [ نظرات / امتیازها ]
26) کیفری‌ موافق‌ کردارشان‌ [ نظرات / امتیازها ]
27) همانا ‌آنها‌ احتمال‌ نمیدهند حسابی‌ ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]