از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي - معجم اعراب اللفظ القران الکریم /الدکتر محمد سید طنطاوی
17) وَ:عطف/سَ:حرف استقبال/یُجَنَّبُ:فعل مضارع مرفوع مجهول/هَا:مفعول به ومنصوب/ الْأَتْقَى:نائب فاعل ﴿١٧﴾ [ نظرات / امتیازها ]
18) الَّذِی:موصول،نعت برای " الْأَتْقَى "- وجمله " یُؤْتِی مَالَهُ یَتَزَکَّىٰ"صله برای "الذین" / یُؤْتِی:فعل مضارع مرفوع/ مَالَ:مفعول به ومنصوب/هُ:ضمیر متصل در محل جر مضاف الیه/ یَتَزَکَّىٰ:فعل مضارع مرفوع و"هو"فاعل ﴿١٨﴾ [ نظرات / امتیازها ]
19) وَ:حالیه/مَا:نفی/ لِأَحَدٍ:جار ومجرور/خبر مقدم محذوف/ عِنْدَ:مفعول فیه/هُ:ضمیر متصل در محل جر به اضافه،مضاف الیه/ مِنْ :جر زائد/نِعْمَةٍ:مبتدای موخر/ تُجْزَىٰ:فعل مضارع مرفوع و"هو"فاعل ﴿١٩﴾ [ نظرات / امتیازها ]
20) إِلَّا:حرف استثنا/ ابْتِغَاءَ:مستثنی/ وَجْهِ:مضاف الیه/ رَبِّ:مضاف الیه/هِ:مضاف الیه/ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٠﴾ [ نظرات / امتیازها ]
21) وَ:استیناف/لَ:قسم /سَوْفَ :استقبال/یَرْضَىٰ:فعل مضارع مرفوع و:هو"فاعل ﴿٢١﴾ [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
17) وَ «واو عطف»
سَیُجَنَّبُهَا «(س)استقبال» «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به»
الْأَتْقَى «نائب فاعل مرفوع یا در محل رفع» [ نظرات / امتیازها ]
18) الَّذِی «نعت، تابع»
یُؤْتِی «فعل مضارع مرفوع به ضمه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
مالَهُ «مفعول به منصوب یا در محل نصب» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است»
یَتَزَکَّى «فعل مضارع مرفوع به ضمه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]
19) وَ «واو حالیه»
ما «حرف نفی غیر عامل»
لِأَحَدٍ «حرف جر و اسم مجرور» «خبر مقدم محذوف»
عِنْدَهُ «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است»
مِنْ «ح.جرزائد»
نِعْمَةٍ «مبتدای مؤخر»
تُجْزى «فعل مضارع مرفوع به ضمه مقدر»«ن.فاعل[هی]»‏ [ نظرات / امتیازها ]
20) إِلاَّ «حرف استثناء»
ابْتِغاءَ «مستثنی منصوب»
وَجْهِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر»
رَبِّهِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است» الْأَعْلى «نعت، تابع»‏ [ نظرات / امتیازها ]
21) وَ «(و)استثناف»
لَسَوْفَ «(ل)قسم»«ح.استقبال»
یَرْضى «فعل مضارع مرفوع به ضمه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»‏ [ نظرات / امتیازها ]