از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي - معجم اعراب اللفظ القران الکریم /الدکتر محمد سید طنطاوی
1) أَ:حرف استفهام/لَمْ :حرف جزم /نَشْرَحْ:فعل مضارع مجزوم ،نحن ،فاعل/ لَکَ:جار مجرور ،ومتعلق" نَشْرَحْ "/ صَدْرَ:مفعول به /کَ:ضمیر متصل در محل جر به اصاف ،مضاف الیه ﴿١﴾ [ نظرات / امتیازها ]
2) وَ:حرف عطف/وَضَعْ:فعل ماضی مبنی بر سکون /نَا :ضمیر متصل در محل رفع ،فاعل /عَنْکَ:جار ومجرور ومتعلق" وَضَعْ:/ وِزْرَ:مفعول به ومنصوب/کَ:ضمیر متصل در محل جر ،مضاف الیه ﴿٢﴾ [ نظرات / امتیازها ]
3) الَّذِی:نعت وموصول ،و صله آن" أَنْقَضَ ظَهْرَکَ" / أَنْقَضَ:فعل ماضی مبنی بر فتح و"هو"فاعل/ ظَهْرَ:منصوب ومفعول به/کَ:ضمیر متصل در محل جر به اضافه ،مضاف الیه ﴿٣﴾ [ نظرات / امتیازها ]
4) وَ:حرف عطف /رَفَعْ:فعل ماضی مبنی بر فتح /نَا:ضمیر متصل در محل رفع،فاعل/ لَکَ:جار ومجرور ومتعلق"رفع"/ ذِکْرَ:مفعول به ومنصوب/کَ:در محل جر ،مضاف الیه ﴿٤﴾ [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
1) أَ «همزة استفهام»
لَمْ «حرف جزم»
نَشْرَحْ «فعل مضارع مجزوم به سکون ظاهری» «فاعل[نحن]»
لَکَ «حرف جر و اسم مجرور»
صَدْرَکَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»«(ک)مضاف إ» [ نظرات / امتیازها ]
2) وَ «واو عطف»
وَضَعْنا «فعل ماضی مبنی بر سکون ظاهری» «(نا)فاعل»
عَنْکَ «حرف جر و اسم مجرور»
وِزْرَکَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»«(ک)مضاف إ» [ نظرات / امتیازها ]
3) الَّذِی «نعت، تابع»
أَنْقَضَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
ظَهْرَکَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»«(ک)مضاف إ» [ نظرات / امتیازها ]
4) وَ «واو عطف»
رَفَعْنا «فعل ماضی مبنی بر سکون ظاهری» «(نا)فاعل»
لَکَ «حرف جر و اسم مجرور»
ذِکْرَکَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»«(ک)مضاف إ» [ نظرات / امتیازها ]