از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  مرضيه اسدي - ابوالفضل بهرامپور
1) اِذاجاءَ : وقتی که آمد [ نظرات / امتیازها ]
1) نَصْرُ اللَّهِ : یاری خداوند [ نظرات / امتیازها ]
2) رَأَیْتَ (رَأی) : دیدی [ نظرات / امتیازها ]
2) یَدْخُلُونَ : داخل می شوند [ نظرات / امتیازها ]
2) أَفْواج جمع فَوج : گروه ها،گروه گروه [ نظرات / امتیازها ]
3) سَبِّحْ : تسبیح بگو،تسبیح کن [ نظرات / امتیازها ]
3) سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ : تسبح کن به همراه ستایش پروردگارت [ نظرات / امتیازها ]
3) تَوَّاب(تَوب) : بسیارتوبه پذیر [ نظرات / امتیازها ]
  سمانه عباس نژاد - قرآن در خانه
1) نصر : یاری ، یاری کردن [ نظرات / امتیازها ]
1) فتح : پیروزی ، غلبه یافتن [ نظرات / امتیازها ]
2) رایتُ : دیدی [ نظرات / امتیازها ]
2) یدخلون : داخل می شوند [ نظرات / امتیازها ]
2) افواجاً : گروه گروه ، دسته دسته [ نظرات / امتیازها ]
3) سبّح : به پاکی یاد کن [ نظرات / امتیازها ]
3) استغفر : آمرزش بخواه [ نظرات / امتیازها ]
3) تواب : بسیار توبه پذیر [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - مکتب الثقلین
1) فتح : گشایش و پیروزی
 توضيح : ـ « فَتْح » به معنای گشایش و پیروزی است و « اَلْـ » هم برای تعیین به کار می رود ، پس منظور از « اَلْفًتح » در این آیه یک پیروزی معینی است که گروهی میگویند فتح حدیبیه است و گروه دیگر می گویند فتحهای اسلامی است . زیرا در کلیت هم یکنوع تعین وجود دارد بهترین نظریه این است که منظور از آن ، فتح مکه می باشد . چنانکه بعداً خواهید خواند . [ نظرات / امتیازها ]
  مجتبي سردارزاده - قرائتی
1) فتح : پیروزی،غلبه [ نظرات / امتیازها ]
  محمد رحيم صنعتکار
1) فتح : فائق آمدن غلب شدن [ نظرات / امتیازها ]
  رقيه زماني اميرزکريا - درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم.
1) فَتْحُ : پیروزی
 توضيح : ریشه ---> ف ت ح
مصدر ---> فَتْح

به معنای گشودن و باز کردن است و فرقی ندارد مادی باشد یا معنوی. از انجا که در هر پیروزی یک نوع گشایش در امر به وجود می آید از آن به فتح نعبیر می شود. [ نظرات / امتیازها ]
2) أَفْواج : گروه گروه
 توضيح : ریشه ---> ف و ج
مصدر ---> فوج: (منتشر شدن) اِفاجة: (شتاب کردن)
«أَفْواج» جمع «فَوج» است. فوج به گروه یا دسته ای از مردم یا غیر آن گفته می شود که به سرعت حرکت میکنند. [ نظرات / امتیازها ]
3) سَبِّحْ : تسبیح گوی
 توضيح : ریشه ---> س ب ح
مصدر ---> سَبح: حرکت کردن بدون انحراف
به منزه دانستن خدا از هر عیب و نقصی تسبیح گفته شده است؛ زیرا تسبیح گوی در حقیقت با تسبیح خود یک حرکت درونی به سوی کمال آغاز کرده و به سرعت در بندگی خدا پیش می رود. [ نظرات / امتیازها ]
3) حَمْد : ستایش
 توضيح : ریشه---> ح م د
مصدر ---> حَمْد: ستودن
«حَمْد» به معنای ستایش به خاطر کمال اختیاری یا عمل نیکوی اختیاری است. [ نظرات / امتیازها ]
3) اسْتَغْفِرْ : طلب مغفرت کن
 توضيح : ریشه ---> غ ف ر
مصدر ---> غُفران : پوشاندن

غفران الهی نسبت به گناهان انسان، به معنای پوشاندن گناهان و ترتیب اثر ندادن به آثار آن است.
«استغفار» طلب کردن غفران است. [ نظرات / امتیازها ]
3) تَوَّاباً : بسیار توبه پذیر
 توضيح : ریشه --- > ت و ب
مصدر ---> تَوب، توبة: بازگشتن

تائب کسی است که با استغفار و دست برداری از معصیت به سوی خدا برمی گردد. به خداوند نیز توّاب گفته می شود؛ چون خدا با رحمت به سوی بنده برمی گردد و توبه او را می پذیرد. [ نظرات / امتیازها ]