از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
شماره صفحه : 445 حزب : 89 جزء : بیست و سوم سوره : یس
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
77) آیا انسان ( به چشم دل ) ندیده که ما او را از نطفه ای آفریدیم که به ناگاه ( در اندک مدتی انسانی ) ستیزه گر و مخاصمه جوی آشکار ( در امر معاد ) است؟! [ نظرات / امتیازها ]
78) و برای ما مثالی زد در حالی که آفرینش خود را فراموش نموده ، گفت: چه کسی این استخوان ها را زندگی می بخشد در حالی که چنین پوسیده و خاکستر شده است. [ نظرات / امتیازها ]
79) بگو: کسی آن را زنده می کند که نخستین بار پدیدش آورد ، و او به هر ( نوع ) آفرینش و به هر آفریده ای داناست. [ نظرات / امتیازها ]
80) همان که برای شما از درخت سرسبز و تر ( به نام مرخ و عفار ) آتشی ( خشک و سوزان ) پدید آورد ، پس شما از آن ( به مالیدن دو شاخه سبز به یکدیگر ) به ناگاه آتش می افروزید. [ نظرات / امتیازها ]
81) و آیا کسی که آسمان ها و زمین را آفریده توانا نیست بر اینکه امثال آنها را بیافریند ( اجزایشان را از میان خاک گرد آورد و شکل دهد که در صورت ، مماثل آنها و در ماده عین آنها باشد ) ؟ [ نظرات / امتیازها ]
82) جز این نیست که کار و شأن او این است هنگامی که وجود چیزی را بخواهد به او می گوید: [ نظرات / امتیازها ]
83) پس منزه است آن که ملکیت حقیقی و تسلّط کامل بر همه اشیا به دست ( قدرت ) اوست ، و ( همه شما انسان ها ) به سوی او بازگردانده می شوید. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
77) آیا انسان نمی داند که ما او را از نطفه ای بی ارزش آفریدیم؟! و او ( چنان صاحب قدرت و شعور و نطق شد که ) به مخاصمه آشکار ( با ما ) برخاست! [ نظرات / امتیازها ]
78) و برای ما مثالی زد و آفرینش خود را فراموش کرد و گفت: «چه کسی این استخوانها را زنده می کند در حالی که پوسیده است؟!» [ نظرات / امتیازها ]
79) بگو: «همان کسی آن را زنده می کند که نخستین بار آن را آفرید و او به هر مخلوقی داناست! [ نظرات / امتیازها ]
80) همان کسی که برای شما از درخت سبز ، آتش آفرید و شما بوسیله آن ، آتش می افروزید!» [ نظرات / امتیازها ]
81) آیا کسی که آسمانها و زمین را آفرید ، نمی تواند همانند آنان [ انسانهای خاک شده ] را بیافریند؟! آری ( می تواند ) ، و او آفریدگار داناست! [ نظرات / امتیازها ]
82) فرمان او چنین است که هر گاه چیزی را اراده کند ، تنها به آن می گوید: «موجود باش!» ، آن نیز بی درنگ موجود می شود! [ نظرات / امتیازها ]
83) پس منزّه است خداوندی که مالکیّت و حاکمیّت همه چیز در دست اوست و شما را به سوی او بازمی گردانند! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
77) آیا انسان نمی داند که ما او را از نطفه ای بی ارزش آفریدیم؟! و او ( چنان صاحب قدرت و شعور و نطق شد که ) به مخاصمه آشکار ( با ما ) برخاست! [ نظرات / امتیازها ]
78) و برای ما مثالی زد و آفرینش خود را فراموش کرد و گفت: «چه کسی این استخوانها را زنده می کند در حالی که پوسیده است؟!» [ نظرات / امتیازها ]
79) بگو: «همان کسی آن را زنده می کند که نخستین بار آن را آفرید و او به هر مخلوقی داناست! [ نظرات / امتیازها ]
80) همان کسی که برای شما از درخت سبز ، آتش آفرید و شما بوسیله آن ، آتش می افروزید!» [ نظرات / امتیازها ]
81) آیا کسی که آسمانها و زمین را آفرید ، نمی تواند همانند آنان [ انسانهای خاک شده ] را بیافریند؟! آری ( می تواند ) ، و او آفریدگار داناست! [ نظرات / امتیازها ]
82) فرمان او چنین است که هر گاه چیزی را اراده کند ، تنها به آن می گوید: «موجود باش!» ، آن نیز بی درنگ موجود می شود! [ نظرات / امتیازها ]
83) پس منزّه است خداوندی که مالکیّت و حاکمیّت همه چیز در دست اوست و شما را به سوی او بازمی گردانند! [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
77) آیا انسان ندید که ما او را از نطفه ناقابل ( چنین آراسته ) خلقت کردیم؟ آن گاه ( به جای آنکه شکر گزار باشد ) دشمن آشکار ما گردید. [ نظرات / امتیازها ]
78) و برای ما مثلی ( جاهلانه ) زد و آفرینش خود را فراموش کرد ، گفت: این استخوانهای پوسیده را باز که زنده می کند؟ [ نظرات / امتیازها ]
79) بگو: آن خدایی زنده می کند که اول بار آنها را ایجاد کرد و او به هر آفریده ای داناست. [ نظرات / امتیازها ]
80) آن خدایی که از درخت سبز و تر برای انتفاع شما آتش قرار داده که ( برای حاجتی که خواهید ) بر می افروزید. [ نظرات / امتیازها ]
81) آیا آن خدایی که ( خلقت با عظمت ) آسمانها و زمین را آفریده بر آفرینش ( موجود ضعیفی ) مانند این کافران قادر نیست ( که چون مردند باز آنها را زنده گرداند ) ؟ چرا ( البته قادر است ) و او آفریننده و داناست. [ نظرات / امتیازها ]
82) فرمان نافذ او چون اراده خلقت چیزی کند به محض اینکه گوید: «موجود باش» بلا فاصله موجود خواهد شد. [ نظرات / امتیازها ]
83) پس منزه و پاک است خدایی که ( ملک و ) ملکوت هر موجود به دست ( قدرت ) او و بازگشت شما همه خلایق به سوی اوست. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
77) مگر آدمی ندانسته است که ما او را از نطفه ای آفریده ایم ، پس بناگاه وی ستیزه جویی آشکار شده است. [ نظرات / امتیازها ]
78) و برای ما مَثَلی آورد و آفرینش خود را فراموش کرد گفت: «چه کسی این استخوانها را که چنین پوسیده است زندگی می بخشد؟» [ نظرات / امتیازها ]
79) بگو: «همان کسی که نخستین بار آن را پدید آورد و اوست که به هر [ گونه ] آفرینشی داناست.» [ نظرات / امتیازها ]
80) همو که برایتان در درخت سبزفام اخگر نهاد که از آن [ چون نیازتان افتد ] آتش می افروزید. [ نظرات / امتیازها ]
81) آیا کسی که آسمانها و زمین را آفریده توانا نیست که [ باز ] مانند آنها را بیافریند؟ آری ، اوست آفریننده دانا. [ نظرات / امتیازها ]
82) چون به چیزی اراده فرماید ، کارش این بس که می گوید: «باش» پس [ بی درنگ ] موجود می شود. [ نظرات / امتیازها ]
83) پس [ شکوهمند و ] پاک است آن کسی که ملکوت هر چیزی در دست اوست ، و به سوی اوست که بازگردانیده می شوید. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
77) آیا انسان به روشنی ندانسته است که ما او را از نطفه ای ناچیز آفریدیم پس ناگهان او ستیزه گری شده است که آشکارا با ما به کشمکش می پردازد ؟ ! [ نظرات / امتیازها ]
78) او از آن روی که آفرینش خود را فراموش کرده بود ، استخوان های پوسیده را برای ما مَثَل آورد ، تا ناممکن بودن رستاخیز را به اثبات رساند . گفت : چه کسی این استخوان ها را در حالی که پوسیده اند ، حیاتی دوباره خواهد بخشید ؟ ! [ نظرات / امتیازها ]
79) ای پیامبر ، در پاسخ او بگو : همان توانمندی که نخستین بار آن استخوان ها را پدید آورد ، آنها را زنده می کند . او به هر آفریده ای بسی داناست . ویژگی های همه خلایق را چه پیش از مرگشان و چه پس از مرگشان می داند ، پس زنده کردن مردگان برای او سهل است . [ نظرات / امتیازها ]
80) همان توانمندی که برای شما از درخت سبز ( مَرْخ و عَفار ) که تروتازه است آتشی پدیدار کرد که شما بی درنگ از آن ، آتش می افروزید . [ نظرات / امتیازها ]
81) آیا آن کسی که آسمان ها و زمین را آفریده است توانا نیست که با آفرینش دوباره انسان ها همانندشان را بیافریند ؟ ! چرا ، تواناست و اوست آفریننده ای که همواره می آفریند و به همه خلایق داناست . [ نظرات / امتیازها ]
82) وقتی ایجاد چیزی را بخواهد ، کارش جز این نیست که به آن می گوید : باش . پس آن موجود می شود . [ نظرات / امتیازها ]
83) پس ، از ناتوانی منزّه بدان آن کسی را که هستی هر چیزی به دست اوست و همگان به سوی او بازگردانده می شوید . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
77) آیا انسان ندانسته که ما او را از نطفه ای [ پست و ناچیز ] آفریده ایم و اینک ستیزه گری آشکار است؟ [ نظرات / امتیازها ]
78) در حالی که آفرینش نخستین خود را از یاد برده برای ما مثلی زد [ و ] گفت: چه کسی این استخوان ها را در حالی که پوسیده اند ، زنده می کند؟ [ نظرات / امتیازها ]
79) بگو: همان کسی که نخستین بار آن را پدید آورد. زنده اش می کند ، و او به هر چیزی داناست [ نظرات / امتیازها ]
80) همان کسی که برای شما از درخت سبز ، «آتش زنه» آفرید ، که اکنون شما از آن آتش می افروزید. [ نظرات / امتیازها ]
81) آیا کسی که آسمان ها و زمین را آفریده است ، قدرت ندارد که [ پس از مرگشان ] همانند آنان را بیافریند؟ چرا قدرت دارد زیرا اوست که آفریننده بسیار داناست. [ نظرات / امتیازها ]
82) شأن او این است که چون پدید آمدن چیزی را اراده کند ، فقط به آن می گوید: باش ، پس بی درنگ موجود می شود. [ نظرات / امتیازها ]
83) بنابراین [ از هر عیب و نقصی ] منزّه است خدایی که مالکیّت و فرمانروایی همه چیز به دست اوست ، و به سوی او بازگردانده می شوید. [ نظرات / امتیازها ]
  عليرضا يعقوبي سورکي - تدبردرقران استادصبوحی
77)
آیا انسان ندید که ما او را از نطفه ناقابل خلقت کردیم؟ آن گاه دشمن آشکار ما گردید [ نظرات / امتیازها ]
78) و برای ما تمثیلی آورد و آفرینش خود را فراموش کرد ، گفت: این استخوانهای پوسیده را باز چه کسی زنده می کند؟ [ نظرات / امتیازها ]
79) بگو همان خدایی که باراول آن رابدون الگوایجادکرده دوباره زنده اش می سازدواوبه همه مخلوقات داناست [ نظرات / امتیازها ]
80) همان خدایی که برای شما از درخت سبز آتش پدید آورد، پس شما از آن آتش می افروزید [ نظرات / امتیازها ]
81) آیا کسی که آسمانها و زمین را آفریده ، قادر نیست که مانندآنها را بیافریند؟ چرا، بلکه او آفریدگار بسیار داناست [ نظرات / امتیازها ]
82) همانا امر او منحصراچنین است که وقتی اراده چیزی را بنماید، به آن می گوید: باش ، پس موجود می شود
[ نظرات / امتیازها ]
83) پس منزه است آنکه سلطنت و ملکوت همه چیز بدست اوست و به سوی او بازمی گردید [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
77) ‏آیا انسان ( با چشم عقل و دیده بینش ننگریسته است و ) ندیده است که ما او را از نطفه ناچیزی آفریده‌ایم و هم اینک او پرخاشگری است که آشکارا به پرخاش برمی‌خیزد ؟ ! ( زهی بی‌خبری و خیره‌سری ! ) .‏ [ نظرات / امتیازها ]
78) ‏برای ما مثالی می‌زند و آفرینش خود را ( از خاک ) فراموش می‌کند و می‌گوید : چه کسی می‌تواند این استخوانهائی را که پوسیده و فرسوده‌اند زنده گرداند ؟ !‏ [ نظرات / امتیازها ]
79) ‏بگو : کسی آنها را زنده می‌گرداند که آنها را نخستین بار ( از نیستی به هستی آورده است و آنها را بدون الگو و مدل ) آفریده است ، و او بس آگاه از ( احوال و اوضاع و چگونگی و ویژگی ) همه آفریدگان است [ نظرات / امتیازها ]
80) ‏آن کسی که از درخت سبز ، برای شما آتش بیافریده است ، و شما با آن ، آتش روشن می‌کنید . ( او که قادر بر رستاخیز انرژیها است ، قادر بر برانگیختن مردگان و بازگرداندن به زندگی دوباره ایشان است ) .‏ [ نظرات / امتیازها ]
81) ‏آیا کسی که آسمانها و زمین را آفریده است ، قدرت ندارد ( انسانهای خاک شده را دوباره ) به گونه خودشان بیافریند ؟ آری ! ( می‌تواند چنین کند ) چرا که او آفریدگار بس آگاه و دانا است .‏ [ نظرات / امتیازها ]
82) ‏هر گاه خدا چیزی را بخواهد که بشود ، کار او تنها این است که خطاب بدان بگوید : بشو ! و آن هم می‌شود .‏ [ نظرات / امتیازها ]
83) ‏پاکا خداوندی که مالکیّت و حاکمیّت همه چیز در دست او است . و شما به سوی او برگردانده می‌شوید ( و به حساب و کتابتان رسیدگی می‌گردد ) .‏ [ نظرات / امتیازها ]
  علي علائي - آیت الله صادقی تهرانی
77) آیا و مگر آدمی ندیده است که ما او را به‌راستی از نطفه‌ای آفریدیم. پس به ناگاه وی ستیزه‌گری آشکارگر است. [ نظرات / امتیازها ]
78) و برای ما مَثَلی زد- حال آنکه آفرینش خود را فراموش کرد. - گفت: «چه کسی این استخوان‌ها را در حالی‌که (پوسیده و) خاکستر شده‌اند زنده می‌کند؟» [ نظرات / امتیازها ]
79) بگو: « همان کس که نخستین بار آنها را - بدون سابقه‌- پدید آورد، آنها را زنده می‌کند و اوست که به هر (گونه) آفرینشی بسی داناست.» [ نظرات / امتیازها ]
80) کسی که برایتان از درخت سبزفام اخگری نهاد، که از آن ناگهان (آتشی‌) می‌افروزید. [ نظرات / امتیازها ]
81) آیا و کسی که آسمان‌ها و زمین را آفریده توانا نیست که (باز) مانند آنها را بیافریند؟ آری، اوست بسیار آفریننده‌ی بس دانا. [ نظرات / امتیازها ]
82) هنگامی که چیزی را اراده فرماید، کارش این بس که می‌گوید: «شو‌»، پس (بی‌درنگ) می‌شود. [ نظرات / امتیازها ]
83) پس منزه است آن کسی که ملکوت (و واقعیت کلی) هر چیزی در دست (علم وقدرت و رحمت) اوست. و تنها سوی او بازگردانیده می‌شوید. [ نظرات / امتیازها ]
  عبدالله عبداللهي - آیتی
77) آیا آدمى که اکنون خصمى آشکار است، نمى‌داند که او را از نطفه‌اى آفریده‌ایم؟ [ نظرات / امتیازها ]
79) بگو: کسى آنها را زنده مى‌کند که در آغاز بیافریده است، و او به هر آفرینشى داناست. [ نظرات / امتیازها ]
81) آیا کسى که آسمانها و زمین را آفریده است نمى‌تواند همانندشان را بیافریند؟ آرى مى‌تواند، که او آفریننده‌اى داناست. [ نظرات / امتیازها ]
83) منزه است آن خدایى که ملکوت هر چیزى به دست اوست و همه به سوى او باز گردانده مى‌شوید. [ نظرات / امتیازها ]
 » ایتی
78) در حالى که آفرینش خود را از یاد برده است، براى ما مثَل مى‌زند که چه کسى این استخوانهاى پوسیده را زنده مى‌کند؟ [ نظرات / امتیازها ]
80) آن خدایى که از درخت سبز برایتان آتش پدید آورد و شما از آن آتش مى‌افروزید. [ نظرات / امتیازها ]
82) چون بخواهد چیزى را بیافریند، فرمانش این است که مى‌گوید: موجود شو، پس موجود مى‌شود. [ نظرات / امتیازها ]
  اميد رسا - امید رسا
77) " آیا و نَدیده است اِنسان که ما او را از نُطفه ای آفَریدیم؟! ، [و] پس ناگهان او دُشمنی [آشکار و] بیانگَر شُد! . " . [ نظرات / امتیازها ]
78) " و برای ما مَثَلی زد ، و آفَرینشِ خودش را فراموش کرد ؛ [و] گُفت: «کیست که [این] اُستخوانها را زنده می نماید و در حالی که آن پوسیده است؟!» . " . [ نظرات / امتیازها ]
79) " بگو: «زنده می گَردانَد آن را [هَمان] فَردی که آن را نخستین بار آفَرید ؛ و او به هر آفَرینشی بسیار داناست!» . " . [ نظرات / امتیازها ]
80) " «[هَمان] فَردی که برای شما از درختِ سبز ، آتَشی آفَرید ؛ [و] پس آنگاه شما از آن ، [شُعله] می افَروزید!» . " . [ نظرات / امتیازها ]
81) " آیا فَردی که آسمانها و زمین را آفَرید ، تَوانا نیست بر اینکه همانندِ آنها را بیافَریند؟! ؛ بله ، و او بسیار آفَرینندهِ بسیار داناست! . " . [ نظرات / امتیازها ]
82) " قطعاً [جُز این نیست] که اَمرِ او هنگامی که چیزی را اِراده نمود ، [فَقَط] آن است که می گوید به آن: «باش!» ؛ پس [بی درَنگ] می شَوَد! . " . [ نظرات / امتیازها ]
83) " پس [پاک و] مُنزّه است فَردی که مَلَکوت [و حُکم و تَدبیرِ] هر چیزی به دستِ اوست ؛ و به سویِ او باز گَردانده می شَوید! . " . [ نظرات / امتیازها ]