از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
6) آیا این زمین را مهد آرامش قرار ندادیم؟ ( از این آیه تا آیه 1 ، نه دلیل بر اثبات نبأ عظیم است ) . [ نظرات / امتیازها ]
7) و کوه ها را میخهایی؟ ( فرو رفته در سطح آن نکردیم؟ ) [ نظرات / امتیازها ]
8) و شما را به صورت جفت هایی آفریدیم. [ نظرات / امتیازها ]
9) و خوابتان را وسیله آرامش ( بدن و نوعی از بریدن دست روح از تصرف در بدن ) کردیم. [ نظرات / امتیازها ]
10) و شب را پوششی ( بر اشیاء و کارهای شما ) قرار دادیم. [ نظرات / امتیازها ]
11) و روز را وقت زندگی و تلاش برای معاش نمودیم. [ نظرات / امتیازها ]
12) و بر بالای سر شما هفت آسمان محکم و استوار بنا نمودیم. [ نظرات / امتیازها ]
13) و چراغی بسیار فروزان و سوزان ( خورشید ) قرار دادیم. [ نظرات / امتیازها ]
14) و از بادهای فشارآورنده ( به ابر ) و ابرهای متراکم درهم فشرده ، آب ریزان فراوانی ( به صورت باران و برف و تگرگ ) فرود آوردیم. [ نظرات / امتیازها ]
15) تا به وسیله آن دانه ها و گیاهان را ( از دل خاک ) بیرون آوریم. [ نظرات / امتیازها ]
16) و باغ هایی با درختانی انبوه و در هم پیچیده. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
6) آیا زمین را محل آرامش ( شما ) قرار ندادیم؟! [ نظرات / امتیازها ]
7) و کوه ها را میخهای زمین؟! [ نظرات / امتیازها ]
8) و شما را بصورت زوجها آفریدیم! [ نظرات / امتیازها ]
9) و خواب شما را مایه آرامشتان قرار دادیم ، [ نظرات / امتیازها ]
10) و شب را پوششی ( برای شما ) ، [ نظرات / امتیازها ]
11) و روز را وسیله ای برای زندگی و معاش! [ نظرات / امتیازها ]
12) و بر فراز شما هفت ( آسمان ) محکم بنا کردیم! [ نظرات / امتیازها ]
13) و چراغی روشن و حرارت بخش آفریدیم! [ نظرات / امتیازها ]
14) و از ابرهای باران زا آبی فراوان نازل کردیم ، [ نظرات / امتیازها ]
15) تا بوسیله آن دانه و گیاه بسیار برویانیم ، [ نظرات / امتیازها ]
16) و باغهایی پردرخت! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
6) آیا ما زمین را مهد آسایش خلق نگردانیدیم؟ . [ نظرات / امتیازها ]
7) و کوه ها را میخ هایی در آن نساختیم؟ . [ نظرات / امتیازها ]
8) و شما را جفت ( زن و مرد ) آفریدیم ( تا انس و نشاط و فرزند صالح و بقای نوع بازیابید ) . [ نظرات / امتیازها ]
9) و خواب را برای شما مایه قوام حیات و استراحت قرار دادیم . [ نظرات / امتیازها ]
10) و پرده سیاه شب را ساتر ( احوال خلق ) گردانیدیم . [ نظرات / امتیازها ]
11) و روز روشن را برای تحصیل معاش آنان مقرر داشتیم . [ نظرات / امتیازها ]
12) و بر فراز آنها هفت آسمان محکم بنا کردیم . [ نظرات / امتیازها ]
13) و چراغی ( چون خورشید ) رخشان بر افروختیم . [ نظرات / امتیازها ]
14) و از فشار و تراکم ابرها آب باران فرو ریختیم . [ نظرات / امتیازها ]
15) تا بدان آب و دانه و گیاه برویانیم . [ نظرات / امتیازها ]
16) و باغهای پر درخت ( و انواع میوه ها ) پدید آوردیم . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
6) آیا ما زمین را مهد آسایش خلق نگردانیدیم؟ [ نظرات / امتیازها ]
7) و کوه ها را عماد و نگهبان آن نساختیم؟ [ نظرات / امتیازها ]
8) و شما را جفت ( زن و مرد ) آفریدیم. [ نظرات / امتیازها ]
9) و خواب را برای شما مایه ( قوم حیات و ) استراحت قرار دادیم. [ نظرات / امتیازها ]
10) و ( پرده سیاه ) شب را ساتر ( احوال خلق ) گردانیدیم. [ نظرات / امتیازها ]
11) و روز روشن را برای تحصیل معاش آنان مقرر داشتیم. [ نظرات / امتیازها ]
12) و بر فراز شما هفت آسمان محکم بنا کردیم. [ نظرات / امتیازها ]
13) و چراغی ( چون خورشید ) رخشان بر افروختیم. [ نظرات / امتیازها ]
14) و از فشار و تراکم ابرها آب باران فرو ریختیم. [ نظرات / امتیازها ]
15) تا بدان آب ، دانه و گیاه رویانیم. [ نظرات / امتیازها ]
16) و باغهای پر درخت ( و انواع میوه ها ) پدید آوریم. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
6) آیا زمین را گهواره ای نگردانیدیم؟ [ نظرات / امتیازها ]
7) و کوه ها را [ چون ] میخهایی [ نگذاشتیم ] ؟ [ نظرات / امتیازها ]
8) و شما را جفت آفریدیم. [ نظرات / امتیازها ]
9) و خواب شما را [ مایه ] آسایش گردانیدیم. [ نظرات / امتیازها ]
10) و شب را [ برای شما ] پوششی قرار دادیم. [ نظرات / امتیازها ]
11) و روز را [ برای ] معاش [ شما ] نهادیم. [ نظرات / امتیازها ]
12) و بر فرازِ شما هفت [ آسمان ] استوار بنا کردیم. [ نظرات / امتیازها ]
13) و چراغی فروزان گذاردیم. [ نظرات / امتیازها ]
14) و از ابرهای متراکم ، آبی ریزان فرود آوردیم ، [ نظرات / امتیازها ]
15) تا بدان دانه و گیاه برویانیم ، [ نظرات / امتیازها ]
16) و باغهای درهم پیچیده و انبوه. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
6) جهان هستی بی هدف آفریده نشده است و این خود دلیل وجود رستاخیز است; آیا این زمین را بستری آرام برای شما نساختیم ؟ [ نظرات / امتیازها ]
7) و آیا کوه ها را همچون میخ هایی قرار ندادیم ؟ [ نظرات / امتیازها ]
8) و شما را جفت آفریدیم تا نسلتان باقی بماند . [ نظرات / امتیازها ]
9) و خوابتان را مایه آسایش و استراحت گردانیدیم . [ نظرات / امتیازها ]
10) و شب را همچون پوششی بر پدیده ها قرار دادیم تا آرامش خویش باز یابید . [ نظرات / امتیازها ]
11) و روز را برای گذران زندگی مقرّر داشتیم تا در آن روزی به دست آورید . [ نظرات / امتیازها ]
12) و بر فرازتان هفت آسمانِ سخت و استوار ساختیم . [ نظرات / امتیازها ]
13) و خورشید را که چراغی گرم و پر فروغ است پدید آوردیم . [ نظرات / امتیازها ]
14) و از ابرهای باران دار ، آبی ریزان فرو فرستادیم ، [ نظرات / امتیازها ]
15) تا به وسیله آن از زمین دانه و گیاه برآوریم ، [ نظرات / امتیازها ]
16) و نیز بوستان هایی انبوه با درختانی درهم پیچیده . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
6) آیا زمین را بستر آرامش قرار ندادیم؟ [ نظرات / امتیازها ]
7) و کوه ها را میخ هایی [ برای استواری آن؟ ] [ نظرات / امتیازها ]
8) و شما را جفت هایی [ به صورت نر و ماده ] آفریدیم ، [ نظرات / امتیازها ]
9) و خوابتان را مایه استراحت و آرامش [ و تمدّد اعصاب ] قرار دادیم ، [ نظرات / امتیازها ]
10) و شب راپوششی [ نظرات / امتیازها ]
11) و روز را وسیله معاش مقرّر کردیم [ نظرات / امتیازها ]
12) و بر فرازتان هفت آسمان استوار بنا نهادیم ، [ نظرات / امتیازها ]
13) و چراغی روشن و حرارت زا پدید آوردیم ، [ نظرات / امتیازها ]
14) و از ابرهای متراکم و باران زا آبی ریزان نازل کردیم [ نظرات / امتیازها ]
15) تا به وسیله آن دانه و گیاه برویانیم ، [ نظرات / امتیازها ]
16) و باغ هایی از درختان به هم پیچیده و انبوه بیرون آوریم. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امید مجد
6) مگر خود نکردست پروردگار
زمین را چو گهواره ای برقرار


[ نظرات / امتیازها ]
7) مگر برنیفراشت آن ذوالجلال
چنان میخهایی تمام جبال


[ نظرات / امتیازها ]
15) بدان آب باران یگانه اله
برویاند هر دانه ای و گیاه


[ نظرات / امتیازها ]
 » امیدمجد
8) شما مردمان را ز روز نخست
یگانه خدا زوج کردی درست


[ نظرات / امتیازها ]
9) به شب خواب را داد یکتا خدا
که یابید آرامش از آن شما


[ نظرات / امتیازها ]
10) بپوشاند با پرده تار شب
عملهای مردم سراپای ، رب


[ نظرات / امتیازها ]
11) خدا روز را داد بهر تلاش
که در آن نمایید کسب معاش

[ نظرات / امتیازها ]
12) فراز سر همدگر کردگار
بدین گونه پاینده و استوار
به قدرت برافراشت هفت آسمان


[ نظرات / امتیازها ]
13) چراغی چو خورشید روشن در آن


[ نظرات / امتیازها ]