از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید سوالی در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  و ما صاحبکم بمجنون» عطف به کجاست - مسعود ورزيده
1)
– «و ما صاحبکم بمجنون» عطف به کجاست؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره تکویر گوینده : مسعود ورزیده
  توضیح خروج از نظم طبیعی - مسعود ورزيده
1) – در التحقیق بیان شده است که انکدار یعنی خروج از خلوص و صفا و تکویر یعنی خروج از نظم طبیعی، در این مورد توضیح دهید.

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره تکویر گوینده : مسعود ورزیده
  ترجمه قرآن - محمدمهدي شهمرادي
1) چرا در آیه اول با وجود اینکه فعل بصورت "ماضی مجهول" آمده، اما در همه ترجمه ها بصورت مضارع با مضمون مستقبل آمده است؟ [ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره تکویر گوینده : محمدمهدی شهمرادی