از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) آن گاه که خورشید در هم پیچیده شود ( گویی چیزی دورش بپیچند تا خاموش و بی حرارت گردد ) . [ نظرات / امتیازها ]
2) و آن گاه که ستارگان تیره گردند و فرو ریزند. [ نظرات / امتیازها ]
3) و آن گاه که کوه ها سیر داده شوند ( و خرد و متلاشی گردند ) . [ نظرات / امتیازها ]
4) و آن گاه که شتران آبستن ده ماهه ( با ارزش ترین مال آن عصر ) رها و بی صاحب مانند. [ نظرات / امتیازها ]
5) و آن گاه که همه حیوانات وحشی محشور شوند ( از محل مرگ خود بیرون آیند ) . [ نظرات / امتیازها ]
6) و آن گاه که دریاها پر شوند و جوشان گردند. [ نظرات / امتیازها ]
7) و آن گاه که ارواح برزخی با ابدان جدید محشری ، و نیکان با نیکان و بدان با بدان و مردان بهشتی با همسران خود جفت گردند. [ نظرات / امتیازها ]
8) و آن گاه که درباره هر نفس زنده به گور پرسیده شود ( از دختران زنده به گور شده جاهلیت ، انسان های زنده به گور شده تاریخ ، بی گناهان در زندان مرده سؤال شود ) که [ نظرات / امتیازها ]
9) به چه جرمی کشته شدند؟ ( و از قاتلان آنها پرسیده شود که اینان به کدامین گناه کشته شدند؟ ) [ نظرات / امتیازها ]
10) و آن گاه که کتاب های عمل ( از جانب حق تعالی میان اهل محشر ) منتشر و صحیفه عمل هر شخصی ( در مقابلش ) گشوده گردد. [ نظرات / امتیازها ]
11) و آن گاه که آسمان ( از روی آنچه بر آن احاطه داشته ) برچیده شود. [ نظرات / امتیازها ]
12) و آن گاه که جهنم برافروخته و شعله ور گردد. [ نظرات / امتیازها ]
13) و آن گاه که بهشت ( بر متّقین ) نزدیک شود. [ نظرات / امتیازها ]
14) ( آن روز است که ) هر نفسی آنچه را ( برای خود در دنیا ) حاضر کرده می فهمد. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
1) در آن هنگام که خورشید در هم پیچیده شود ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و در آن هنگام که ستارگان بی فروغ شوند ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و در آن هنگام که کوه ها به حرکت درآیند ، [ نظرات / امتیازها ]
4) و در آن هنگام که با ارزش ترین اموال به دست فراموشی سپرده شود ، [ نظرات / امتیازها ]
5) و در آن هنگام که وحوش جمع شوند ، [ نظرات / امتیازها ]
6) و در آن هنگام که دریاها برافروخته شوند ، [ نظرات / امتیازها ]
7) و در آن هنگام که هر کس با همسان خود قرین گردد ، [ نظرات / امتیازها ]
8) و در آن هنگام که از دختران زنده به گور شده سؤال شود: [ نظرات / امتیازها ]
9) به کدامین گناه کشته شدند؟! [ نظرات / امتیازها ]
10) و در آن هنگام که نامه های اعمال گشوده شود ، [ نظرات / امتیازها ]
11) و در آن هنگام که پرده از روی آسمان برگرفته شود ، [ نظرات / امتیازها ]
12) و در آن هنگام که دوزخ شعله ور گردد ، [ نظرات / امتیازها ]
13) و در آن هنگام که بهشت نزدیک شود ، [ نظرات / امتیازها ]
14) ( آری در آن هنگام ) هر کس می داند چه چیزی را آماده کرده است! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) زمانی که آفتاب درهم پیچیده می شود . [ نظرات / امتیازها ]
2) و آن روز که ستارگان سقوط می کنند . [ نظرات / امتیازها ]
3) و وقتی که کوه ها از شدت زلزله به راه می افتند . [ نظرات / امتیازها ]
4) و هنگامی که نفیس ترین اموال بی صاحب می ماند . [ نظرات / امتیازها ]
5) و روزگاری که وحشی ها هم مانند انسانها زنده می شوند . [ نظرات / امتیازها ]
6) و زمانی که دریاها افروخته گردند . [ نظرات / امتیازها ]
7) و آن وقت که نفوس هر یک به جفت مناسب و لایق خود می رسد . [ نظرات / امتیازها ]
8) و روزی که از دختران زنده به گور شده سؤال شود . [ نظرات / امتیازها ]
9) که به کدامین گناه کشته شدند؟ . [ نظرات / امتیازها ]
10) و روزی که نامه های اعمال برای حساب باز می شود . [ نظرات / امتیازها ]
11) و روزی که آسمان چون طومار پیچیده می شود . [ نظرات / امتیازها ]
12) و روزی که دوزخ را می افروزند . [ نظرات / امتیازها ]
13) و زمانی که بهشت را به اهلش نزدیک می سازند . [ نظرات / امتیازها ]
14) در چنین روزی هر کس می فهمد که چه کرده است . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) هنگامی که آفتاب تابان تاریک شود. [ نظرات / امتیازها ]
2) و هنگامی که ستارگان آسمان تیره شوند ( و فرو ریزند ) . [ نظرات / امتیازها ]
3) و آن گاه که کوهها به رفتار آیند. [ نظرات / امتیازها ]
4) و آن گاه که شتران ده ماهه آبستن را ( که نزد عرب بسیار عزیز است ) به کلی رها کنند. [ نظرات / امتیازها ]
5) و هنگامی که وحوش ( و طیور نیز به عرصه قیامت ) محشور شوند. [ نظرات / امتیازها ]
6) و هنگامی که دریاهای آب ( چون آتش سوزان ) شعله ور گردد. [ نظرات / امتیازها ]
7) و هنگامی که نفوس خلق همه با همجنس خود در پیوندند. [ نظرات / امتیازها ]
8) و هنگامی که از دختران زنده به گور شده باز پرسند. [ نظرات / امتیازها ]
9) که ( آن بی گناهان ) به چه جرم و گناه کشته شدند؟! [ نظرات / امتیازها ]
10) و هنگامی که نامه اعمال خلق گشوده شود. [ نظرات / امتیازها ]
11) و هنگامی که آسمان را از جای بر کنند. [ نظرات / امتیازها ]
12) و هنگامی که آتش دوزخ را سخت بیفروزند. [ نظرات / امتیازها ]
13) و هنگامی که بهشت را ( به اهلش ) نزدیک سازند. [ نظرات / امتیازها ]
14) در آن هنگام ( که روز قیامت است ) هر نفسی هر آنچه بر خود حاضر کرده همه را بداند. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
1) آن گاه که خورشید به هم درپیچد ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و آن گه که ستارگان همی تیره شوند ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و آن گاه که کوه ها به رفتار آیند. [ نظرات / امتیازها ]
4) وقتی شتران ماده وانهاده شوند ، [ نظرات / امتیازها ]
5) و آن گه که وحوش را همی گرد آرند ، [ نظرات / امتیازها ]
6) دریاها آن گه که جوشان گردند ، [ نظرات / امتیازها ]
7) و آن گاه که جانها به هم درپیوندند ، [ نظرات / امتیازها ]
8) پرسند چو زان دخترک زنده به گور: [ نظرات / امتیازها ]
9) به کدامین گناه کشته شده است؟ [ نظرات / امتیازها ]
10) و آن گاه که نامه ها ز هم بگشایند ، [ نظرات / امتیازها ]
11) و آن گاه که آسمان زجا کنده شود ، [ نظرات / امتیازها ]