از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
1) وَ «واو قسم»
الْفَجْرِ «اسم مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
2) وَ «واو عطف»
لَیالٍ «معطوف، تابع»
عَشْرٍ «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
3) وَ «واو عطف»
الشَّفْعِ «معطوف، تابع»
وَ «واو عطف»
الْوَتْرِ «معطوف، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
4) وَ «واو عطف»
اللَّیْلِ «معطوف، تابع»
إِذا «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است» یَ
سْرِ «فعل مضارع مرفوع به ضمه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]
5) هَلْ «ح.استفهام»
فِی «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
ذلِکَ «اسم مجرور یا در محل جر» «خبر مقدم محذوف»
قَسَمٌ «مبتدای مؤخر»
لِذِی «حرف جر و اسم مجرور»
حِجْرٍ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
6) أَ «همزة استفهام»
لَمْ «حرف جزم»
تَرَ «فعل مضارع مجزوم به حذف حرف (یاء)» «فاعل[أنت]»
کَیْفَ «حال منصوب»
فَعَلَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری»
رَبُّکَ «فاعل مرفوع یا در محل رفع» «(ک)مضاف إ»
بِعادٍ «حرف جر و اسم مجرور» [ نظرات / امتیازها ]
7) إِرَمَ «بدل، تابع»
ذاتِ «نعت، تابع»
الْعِمادِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
8) الَّتِی «نعت، تابع»
لَمْ «حرف جزم»
یُخْلَقْ «فعل مضارع مجزوم به سکون ظاهری»
مِثْلُها «فاعل مرفوع یا در محل رفع» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است» فِی «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
الْبِلادِ «اسم مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
9) وَ «واو عطف»
ثَمُودَ «معطوف، تابع»
الَّذِینَ «نعت، تابع»
جابُوا «فعل ماضی مبنی بر ضمه ظاهری» «(و)فاعل»
الصَّخْرَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
بِالْوادِ «حرف جر و اسم مجرور» [ نظرات / امتیازها ]
10) وَ «واو عطف»
فِرْعَوْنَ «معطوف، تابع»
ذِی «نعت، تابع»
الْأَوْتادِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
11) الَّذِینَ «نعت، تابع»
طَغَوْا «فعل ماضی مبنی بر ضمه ظاهری» «(و)فاعل»
فِی «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
الْبِلادِ «اسم مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
12) فَأَکْثَرُوا «(ف)عطف» «فعل ماضی مبنی بر ضمه ظاهری»«(و)فاعل»
فِیهَا «حرف جر و اسم مجرور»
الْفَسادَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب» [ نظرات / امتیازها ]
13) فَصَبَّ «(ف)عطف» «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری»
عَلَیْهِمْ «حرف جر و اسم مجرور»
رَبُّکَ «فاعل مرفوع یا در محل رفع» «(ک)مضاف إ»
سَوْطَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
عَذابٍ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
14) إِنَّ «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ»
رَبَّکَ «اسم إنَّ منصوب یا در محل نصب» «کاف ضمیر متصلی است که در محل نصب بود و اسم إنَّ می باشد»
لَبِالْمِرْصادِ «لام مزحلقه» «حرف جر و اسم مجرور» «خبر إنَّ محذوف» [ نظرات / امتیازها ]