از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) سوگند به سپیده دم ( فجر هر روز ، یا فجر اعیاد ، یا نماز فجر ) ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و به شب هایی ده گانه ( دهه اول ذی حجّه یا دهه آخر ماه رمضان که بهترین اوقات سالند ) ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و به زوج و فرد ( به همه مخلوقات که زوجند ، و به خداوند که فرد است ، یا به نماز شفع و وتر در آخر شب ) ، [ نظرات / امتیازها ]
4) و به شب هنگامی که ( به طرف صبح ) سیر می کند ، ( سوگند به همه اینها که خداوند کفار را عذاب خواهد کرد. ) [ نظرات / امتیازها ]
5) آیا در این امور سوگندی برای صاحب خرد هست؟ ( آری برای کسی که از شرافت و اسرار این امور آگاه باشد سوگند هست. ) [ نظرات / امتیازها ]
6) آیا به چشم دل ندیدی و ندانستی که پروردگار تو با عاد ( قوم هود ) چگونه رفتار کرد! [ نظرات / امتیازها ]
7) با ( اهالی شهر ) ارم که دارای قصرهای مرتفع ، و ستون های برافراشته ، و انسان های بلند قامت بود. [ نظرات / امتیازها ]
8) شهری که مانندش در میان شهرها ( به دست بشر ) آفریده نشده بود. [ نظرات / امتیازها ]
9) و با ثمود ( قوم صالح ) آنها که صخره ها را در دل آن وادی ( میان عمان و حضرموت ) می بریدند ( و ساختمان می ساختند ) . [ نظرات / امتیازها ]
10) و با فرعون دارای سپاهیان نیرومند ، یا دارای میخ ها ( یی که برای خیمه ها و برای شکنجه محکومان آماده کرده بود ) . [ نظرات / امتیازها ]
11) همانها که در شهرها طغیان کردند. [ نظرات / امتیازها ]
12) و در آنها فساد بسیاری به راه انداختند. [ نظرات / امتیازها ]
13) پس پروردگارت بر ( سر ) آنها تازیانه عذاب هایی گوناگون فرو ریخت. [ نظرات / امتیازها ]
14) حقّا که پروردگار تو در کمین گاه است. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
1) به سپیده دم سوگند ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و به شبهای دهگانه ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و به زوج و فرد ، [ نظرات / امتیازها ]
4) و به شب ، هنگامی که ( به سوی روشنایی روز ) حرکت می کند سوگند ( که پروردگارت در کمین ظالمان است ) ! [ نظرات / امتیازها ]
5) آیا در آنچه گفته شد ، سوگند مهمّی برای صاحبان خرد نیست؟! [ نظرات / امتیازها ]
6) آیا ندیدی پروردگارت با قوم «عاد» چه کرد؟! [ نظرات / امتیازها ]
7) و با آن شهر «ارَم» با عظمت ، [ نظرات / امتیازها ]
8) همان شهری که مانندش در شهرها آفریده نشده بود! [ نظرات / امتیازها ]
9) و قوم «ثمود» که صخره های عظیم را از ( کنار ) درّه می بریدند ( و از آن خانه و کاخ می ساختند ) ! [ نظرات / امتیازها ]
10) و فرعونی که قدرتمند و شکنجه گر بود ، [ نظرات / امتیازها ]
11) همان اقوامی که در شهرها طغیان کردند ، [ نظرات / امتیازها ]
12) و فساد فراوان در آنها به بار آوردند [ نظرات / امتیازها ]
13) به همین سبب خداوند تازیانه عذاب را بر آنان فرو ریخت! [ نظرات / امتیازها ]
14) به یقین پروردگار تو در کمینگاه ( ستمگران ) است! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) سوگند به صبحدم . [ نظرات / امتیازها ]
2) و به شب های دهگانه . [ نظرات / امتیازها ]
3) و به زوج و فرد . [ نظرات / امتیازها ]
4) و به شب وقتی که پشت می کند . [ نظرات / امتیازها ]
5) آیا این سوگندها برای یک خردمند کافی نیست؟ . [ نظرات / امتیازها ]
6) آیا ندیدی که رفتار پروردگارت با قوم عاد چگونه بود؟ . [ نظرات / امتیازها ]
7) همان قوم ارم ، شهری که بناهای ستوندار داشت . [ نظرات / امتیازها ]
8) و نظیرش در هیچ سرزمینی ساخته نشده بود . [ نظرات / امتیازها ]
9) و با قوم ثمود که صخره های بیابان را می بریدند . [ نظرات / امتیازها ]