از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
15) فَأَمَّا «فاء استیناف» «حرف شرط غیر جازم» «ح.تفصیل»
الْإِنْسانُ «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
إِذا «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است»
مَا «حرف زائد»
ابْتَلاهُ «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به»
رَبُّهُ «فاعل مرفوع یا در محل رفع» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است» فَأَکْرَمَهُ «(ف)عطف» «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
وَ «واو عطف»
نَعَّمَهُ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
فَیَقُولُ «فاء رابط برای جواب شرط» «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» «خبر مقدر یا محذوف یا در محل خبر»
رَبِّی «مبتدای مرفوع یا در محل رفع» «(ی)مضاف إ»
أَکْرَمَنِ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «نون وقایه» «یاء محذوف در محل نصب می باشد و مفعول به است» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» «خبر مقدر یا محذوف یا در محل خبر» [ نظرات / امتیازها ]
16) وَ «واو عطف»
أَمَّا «حرف شرط غیر جازم» «ح.تفصیل»
إِذا «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است»
مَا «حرف زائد»
ابْتَلاهُ «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
فَقَدَرَ «(ف)عطف» «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
عَلَیْهِ «حرف جر و اسم مجرور»
رِزْقَهُ «مفعول به منصوب یا در محل نصب» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است»
فَیَقُولُ «فاء رابط برای جواب شرط» «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
رَبِّی «مبتدای مرفوع یا در محل رفع» «(ی)مضاف إ»
أَهانَنِ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «نون وقایه» «یاء محذوف در محل نصب می باشد و مفعول به است» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» «خبر مقدر یا محذوف یا در محل خبر» [ نظرات / امتیازها ]
17) کَلاَّ «ح.ردع»
بَلْ «ح.إضراب»
لا «حرف نفی غیر عامل»
تُکْرِمُونَ «فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون» «(و)فاعل»
الْیَتِیمَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب» [ نظرات / امتیازها ]
18) وَ «واو عطف»
لا «حرف نفی غیر عامل»
تَحَاضُّونَ «فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون» «(و)فاعل»
عَلى «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
طَعامِ «اسم مجرور یا در محل جر»
الْمِسْکِینِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
19) وَ «واو عطف»
تَأْکُلُونَ «فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون» «(و)فاعل»
التُّراثَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
أَکْلاً «مفعول مطلق یا جانشین آن که منصوب است»
لَمًّا «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
20) وَ «واو عطف»
تُحِبُّونَ «فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون» «(و)فاعل»
الْمالَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
حُبًّا «مفعول مطلق یا جانشین آن که منصوب است»
جَمًّا «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]