از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
15) اما انسان هر گاه که پروردگارش او را آزمایش کند و اکرام نماید و نعمت بخشد ، گوید: پروردگارم مرا گرامی داشت ( پس به هر عملی اذن داد ) . [ نظرات / امتیازها ]
16) و اما هر گاه که او را آزمایش کند و روزی را بر او تنگ گیرد ، گوید: پروردگارم مرا خوار کرد. [ نظرات / امتیازها ]
17) چنین نیست ( که می پندارید که زیادی نعمت ، آزادی عمل دادن است و کمی آن خوار شمردن و تنها پندارتان خطا نیست ) بلکه یتیم را گرامی نمی دارید. [ نظرات / امتیازها ]
18) و بر اطعام فقیران یکدیگر را ترغیب نمی کنید. [ نظرات / امتیازها ]
19) و میراث خود را همراه با ارث دیگران می خورید ، و هر میراث را هر چند میّت از حلال و حرام جمع نموده باشد تصرف می کنید. [ نظرات / امتیازها ]
20) و مال ( دنیا ) را کاملا دوست می دارید. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
15) امّا انسان هنگامی که پروردگارش او را برای آزمایش ، اکرام می کند و نعمت می بخشد ( مغرور می شود و ) می گوید: «پروردگارم مرا گرامی داشته است!» [ نظرات / امتیازها ]
16) و امّا هنگامی که برای امتحان ، روزیش را بر او تنگ می گیرد ( مأیوس می شود و ) می گوید: «پروردگارم مرا خوار کرده است!» [ نظرات / امتیازها ]
17) چنان نیست که شما می پندارید شما یتیمان را گرامی نمی دارید ، [ نظرات / امتیازها ]
18) و یکدیگر را بر اطعام مستمندان تشویق نمی کنید ، [ نظرات / امتیازها ]
19) و میراث را ( از راه مشروع و نامشروع ) جمع کرده می خورید ، [ نظرات / امتیازها ]
20) و مال و ثروت را بسیار دوست دارید ( و بخاطر آن گناهان زیادی مرتکب می شوید ) ! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
15) اما انسان چنین طبعی دارد که وقتی پروردگارش امتحانش کند و در محیط زندگیش ارجمندش کند و نعمتش بدهد گوید: پروردگارم ارجمندم کرده است . [ نظرات / امتیازها ]
16) و اما چون امتحانش کند و روزی او را تنگ بسازد گوید: پروردگارم خوارم کرده است . [ نظرات / امتیازها ]
17) هرگز چنین نیست ، ( نه ارجمند نشانه گرامی بودن آدمی نزد خداست و نه فقر نشانه خواری است ، بلکه هر دو امتحان است تا معلوم شود چقدر مال را دوست می دارید و معلوم شد آن قدر دوست می دارید که ) شما برای یتیم حرمتی قائل نیستید! . [ نظرات / امتیازها ]
18) و یکدیگر را بر اطعام مسکین تشویق نمی کنید . [ نظرات / امتیازها ]
19) و ارث یتیم را می بلعید . [ نظرات / امتیازها ]
20) و مال را به مقدار افراط دوست می دارید . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
15) اما انسان ( کم ظرف ضعیف بی صبر ) چون خدا او را برای آزمایش و امتحان کرامت و نعمتی بخشد در آن حال ( مغرور ناز و نعمت شود و ) گوید: خدا مرا عزیز و گرامی داشت. [ نظرات / امتیازها ]
16) و چون او را باز برای آزمودن تنگ روزی کند ( دلتنگ و غمین شود و ) گوید: خدا مرا خوار گردانید. [ نظرات / امتیازها ]
17) چنین نیست بلکه ( به گناه بخل و طمع خوار شوید چون ) هرگز یتیم نوازی نکنید. [ نظرات / امتیازها ]
18) و فقیر را بر سفره طعام خود به میل و رغبت ننشانید. [ نظرات / امتیازها ]
19) و مال ارث را به تمامی می خورید ( و مراعات حق وارثان ضعیف مانند زنان و دختران و صغیران را نمی کنید ) . [ نظرات / امتیازها ]
20) و سخت فریفته و مایل به مال دنیا می باشید ( و به ثواب آخرت هیچ نمی پردازید ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
15) امّا انسان ، هنگامی که پروردگارش وی را می آزماید ، و عزیزش می دارد و نعمت فراوان به او می دهد ، می گوید: «پروردگارم مرا گرامی داشته است.» [ نظرات / امتیازها ]
16) و امّا چون وی را می آزماید و روزی اش را بر او تنگ می گرداند ، می گوید: «پروردگارم مرا خوار کرده است.» [ نظرات / امتیازها ]
17) ولی نه ، بلکه یتیم را نمی نوازید [ نظرات / امتیازها ]
18) و بر خوراک [ دادن ] بینوا همدیگر را بر نمی انگیزید [ نظرات / امتیازها ]
19) و میراث [ ضعیفان ] را چپاولگرانه می خورید [ نظرات / امتیازها ]
20) و مال را دوست دارید ، دوست داشتنی بسیار. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
15) آری ، آدمی این گونه است که وقتی پروردگارش او را می آزماید بدین طریق که عزیزش می دارد و نعمتش می بخشد ، می گوید : پروردگارم مرا عزیز داشته و انجام هر کاری را بر من روا دانسته است . [ نظرات / امتیازها ]
16) و امّا وقتی او را می آزماید بدین طریق که روزی را بر او تنگ می گیرد ، می گوید : پروردگارم مرا خوار شمرده است . [ نظرات / امتیازها ]
17) نه ، چنین نیست که خواری در بینوایی و عزّت در توانگری باشد ، اینها وسیله آزمایش شما هستند . چگونه ثروت برای شما مایه عزّت است در حالی که شما یتیم را گرامی نمی دارید . [ نظرات / امتیازها ]
18) و یکدیگر را بر اطعام بینوا ترغیب نمی کنید . [ نظرات / امتیازها ]
19) و میراث یتیمان را با حق خود یکجا می خورید . [ نظرات / امتیازها ]
20) و مال را بسیار دوست می دارید . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
15) اما انسان ، هنگامی که پروردگارش او را بیازماید و گرامی داردش و نعمتش بخشد ، می گوید: پروردگارم [ چون شایسته و سزاوار بودم ] مرا گرامی داشت ، [ نظرات / امتیازها ]
16) و اما چون او را بیازماید ، پس روزی اش را بر او تنگ گیرد ، گوید: پروردگارم مرا خوار و زبون کرد. [ نظرات / امتیازها ]
17) این چنین نیست که می پندارید ، بلکه [ زبونی ، خواری و دور شدن شما از رحمت خدا برای این است که ] یتیم را گرامی نمی دارید [ نظرات / امتیازها ]
18) و یکدیگر را بر طعام دادن به مستمند تشویق نمی کنید [ نظرات / امتیازها ]
19) و میراث خود را [ با میراث دیگران بی توجه به حلال وحرام بودنش ] یک جا و کامل می خورید [ نظرات / امتیازها ]
20) وثروت را بسیار دوست دارید. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امیدمجد
15) به انسان اگر محنت آید نصیب
سپس نعمتی یابد آن بی شکیب
در آن حال مغرور و سرمست و شاد
بگوید خدایم گرامی نهاد

[ نظرات / امتیازها ]
16) چو بر امتحان سازد او را فقیر
به چنگال محنت نماید اسیر
بگوید که من را کنون کردگار
به ذلت براندست و کردست خوار

[ نظرات / امتیازها ]
17) به دل هر چه کفار یکتا اله
تصور نمایند باشد تباه
که آن مردم بدنهاد و لعیم
نگاهی ندارند سوی یتیم

[ نظرات / امتیازها ]
18) نسازند از سفره خویش سیر
به رغبت کسی را که باشد فقیر

[ نظرات / امتیازها ]
19) هر آنچه رسد ارث ، آن را برند
همه حق میراث را می خورند

[ نظرات / امتیازها ]
20) فقط دوست دارند مال و منال
بجویند در آن نشان از کمال
[ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - حسین شاه عبدالعظیمی،
15) ‌پس‌ امّا آدمی‌ نمی‌خواهد ‌اینکه‌ ‌را‌ و اهتمام‌ نداردچون‌ بیازماید ‌او‌ ‌را‌ پروردگارش‌ ‌به‌ شکر ‌بر‌ نعمت‌ ‌او‌،پس‌ گرامی‌ کند ‌او‌ ‌را‌ ‌به‌ جاه‌ و اقتدارو نعمت‌ دهد ‌او‌ ‌را‌ و معیشت‌ ‌را‌ ‌بر‌ ‌او‌ فراخ‌ گرداند و ‌به‌ آسانی‌ کار ‌او‌ ‌را‌ بسازد.پس‌ گوید ‌از‌ روی‌ فرح‌ و شادمانی‌ پروردگار ‌من‌ گرامی‌ کرد مرا و ‌با‌ ‌من‌ ‌اینکه‌ مکرمت‌ها فرموده‌. [ نظرات / امتیازها ]
16) و امّا آدمی‌ چون‌ بیازماید ‌او‌ ‌را‌ پروردگارش‌ ‌به‌ فقر و فاقه‌ و مسکنت‌ پس‌ تنگ‌ سازد ‌بر‌ ‌او‌ روزی‌ ‌او‌ ‌را‌‌پس‌ گوید ‌از‌ روی‌ جزع‌ و ناشکیبائی‌ پروردگار ‌من‌ خوار کرد مرا. [ نظرات / امتیازها ]
17) نه‌ چنان‌ ‌است‌ ‌شما‌، و ‌آن‌ ‌اینکه‌ ‌است‌ ‌که‌ گرامی‌ نمی‌دارید طفل‌ بی‌پدر ‌را‌ و ‌از‌ مالی‌ ‌که‌ ‌خدا‌ ‌به‌ ‌شما‌ کرامت‌ فرموده‌، ‌او‌ ‌را‌ نمی‌نوازید ‌به‌ لقمه‌ای‌ و خرقه‌ای‌ و تفقدی‌، و دلجوئی‌ ‌او‌ نمی‌کنید ‌به‌ صله‌ و عطیّه‌، [ نظرات / امتیازها ]
18) و تحریص‌ نمی‌کنید یکدیگر‌بر‌ دادن‌ طعام‌ ‌به‌ فقرا. [ نظرات / امتیازها ]
19) و می‌خورید میراث‌ ‌او‌ ‌را‌،مال‌ها ‌را‌ ‌از‌ حلال‌ و حرام‌ می‌خورید و هیچ‌ تفرقه‌ و جدا نمی‌کنید ‌آنها‌ ‌را‌ ‌از‌ یکدیگر. [ نظرات / امتیازها ]
20) و دوست‌ می‌دارید مال‌ ‌را‌،دوستی‌ بسیار و فراوان‌ ‌با‌ حرص‌ و شره‌ و منع‌ حقوق‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » علی اکبرقریشی بنابی
15) 15‌-‌ اما انسان‌، چون‌ پروردگارش‌ ‌او‌ ‌را‌ امتحان‌ کند، اکرام‌ نماید و نعمتش‌ دهد گوید پروردگار ‌من‌ مرا اکرام‌ کرده‌ ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
16) 16‌-‌ و اما چون‌ ‌او‌ ‌را‌ امتحان‌ کند و روزی‌اش‌ ‌را‌ ‌بر‌ ‌او‌ تنگ‌ گیرد، پروردگارم‌ مرا ذلیل‌ گردانید. [ نظرات / امتیازها ]
17) 17‌-‌ نه‌، بلکه‌ یتیم‌ ‌را‌ اکرام‌ نمی‌کنید. [ نظرات / امتیازها ]
18) 18‌-‌ ‌بر‌ طعام‌ مسکین‌ یکدیگر ‌را‌ تشویق‌ نمی‌کنید [ نظرات / امتیازها ]
19) 19‌-‌ میراث‌ ‌را‌ ‌با‌ حصه‌ دیگران‌ می‌خورید. [ نظرات / امتیازها ]
20) 20‌-‌ مال‌ ‌را‌ ‌به‌ طور افراط دوست‌ می‌دارید. [ نظرات / امتیازها ]
 » فتح الله کاشانی
15) ‌پس‌ اما آدمی‌ نمیخواهد ‌اینکه‌ ‌را‌ و اهتمام‌ ندارد مگر توانگری‌ و نیکو حالی‌ ‌در‌ دنیا و مستلذات‌ ‌آن‌ چون‌ بیازماید ‌او‌ ‌را‌ پروردگار ‌او‌ بشکر ‌بر‌ نعمت‌ ‌او‌ ‌یعنی‌ اراده‌ نماید ‌که‌ بسپاس‌ داری‌ ‌او‌ ‌بر‌ توانگری‌ و نیکو حالی‌ ظاهر گرددپس‌ گرامی‌ کندش‌ بجاه‌ و اقتدار وَ نَعَّمَه‌ُ و نعمت‌ دهد ‌او‌ ‌را‌ و معیشت‌ ‌را‌ ‌بر‌ ‌او‌ فراخ‌ گرداند و بآسانی‌ کار وی‌ ‌را‌ بسازد.پس‌ گوید ‌از‌ روی‌ فرح‌پروردگار ‌من‌ گرامی‌ کرد مرا و ‌با‌ ‌من‌ ‌اینکه‌ کرامتها فرموده‌، ‌یعنی‌ گمان‌ برد ‌که‌ سبب‌ کرامت‌ ‌او‌ توسع‌ نعمت‌ ‌از‌ پروردگار ‌او‌ بوده‌ ا [ نظرات / امتیازها ]
16) اما آدمی‌ چون‌ بیازماید پروردگار ‌او‌ ‌را‌ بفقر و فاقه‌ و درویشی‌ پس‌ تنگ‌ سازد ‌بر‌ ‌او‌روزی‌ ‌او‌ ‌را‌.پس‌ گوید ‌از‌ روی‌ جزع‌ و ناشکیبایی‌ آفریدگار ‌من‌ خوار کرد مرا ‌ [ نظرات / امتیازها ]
17) نه‌ چنان‌ ‌است‌ ‌بلکه‌ گرامی‌ نمیدارید طفل‌ بی‌پدر ‌را‌ و ‌از‌ مالی‌ ‌که‌ خدای‌ بشما کرامت‌ فرموده‌ ‌او‌ ‌را‌ نمینوازید بلقمه‌ و خرقه‌ و تفقد و دلجویی‌ ‌او‌ نمیکنید بصله [ نظرات / امتیازها ]
18) و تحریص‌ نمی‌کنید یکدیگر ‌را‌بر‌ دادن‌ طعام‌ بدرویش‌ [ نظرات / امتیازها ]
19) و می‌خورید میراث‌ ‌او‌ ‌را‌ مالها ‌را‌ ‌از‌ حلال‌ و حرام‌ می‌خورید و هیچ‌ تفرقه‌ نمی‌کنید میان‌ ‌آنها‌ و ‌از‌ یکدیگر امتیاز نمینمائید، [ نظرات / امتیازها ]
20) دوست‌ می‌دارید کثرت‌ مال‌ ‌را‌ ‌از‌ فرط حرص‌ و بجهت‌ ‌آن‌ جمع‌ میکنید ‌از‌ ‌غیر‌ وجه‌ ‌آن‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدتقی مدرسی
15) و اما انسان‌، چون‌ پروردگارش‌ ‌او‌ ‌را‌ بیازماید و کرامت‌ و نعمت‌ ‌به‌ ‌او‌ ببخشد، می‌گوید ‌که‌ پروردگارم‌ مرا بزرگ‌ داشت‌.» [ نظرات / امتیازها ]
16) و اما چون‌ ‌خدا‌ ‌او‌ ‌را‌ بیازماید و روزی‌ ‌را‌ ‌بر‌ وی‌ تنگ‌ کند،» حکمت‌ ‌اینکه‌ تنگی‌ روزی‌ آزمودن‌ ‌او‌ ‌است‌، ‌که‌ اعتماد ‌به‌ نفس‌ خویش‌ ‌را‌ ‌از‌ دست‌ می‌دهد و گمان‌ می‌کند ‌که‌ خوار ‌شده‌ ‌است‌ و همیشه‌ چنین‌ خواهد ‌بود‌.‌پس‌ می‌گوید: پروردگارم‌ مرا خوار کرد. [ نظرات / امتیازها ]
17) هرگز، ‌اینکه‌ درست‌ نیست‌.بلکه‌ (خواری‌ ‌در‌ ‌آن‌ ‌است‌ ‌که‌) یتیم‌ ‌را‌ گرامی‌ نمی‌دارید. [ نظرات / امتیازها ]
18) و ‌بر‌ خوراک‌ دادن‌ ‌به‌ درویش‌ و مسکین‌ یکدیگر ‌را‌ تشویق‌ نمی‌کنید.» [ نظرات / امتیازها ]
19) و همه میراث‌ یتیم‌ ‌را‌ می‌خورید. [ نظرات / امتیازها ]
20) و مال‌ ‌را‌ نیک‌ دوست‌ می‌دارید.اینها خصوصیات‌ جامعه‌ای‌ ‌است‌ ‌که‌ مال‌ ‌را‌ تقدیس‌ می‌کند. ‌به‌ اکرام‌ یتیمی‌ نمی‌پردازد ‌که‌ نیازمند مهربانی‌ ‌هر‌ انسان‌ ‌است‌، و توجهی‌ ‌به‌ مسکین‌ ندارد، و همه توجهش‌ ‌به‌ مال‌ ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدثقفی تهرانی
15) ‌پس‌ امّا آدمیزاد وقتی‌ ‌که‌ بیازماید ‌او‌ ‌را‌ پروردگارش‌ ‌پس‌ گرامی‌ دارد ‌او‌ ‌را‌ و نعمت‌ دهد باو ‌پس‌ میگوید پروردگار ‌من‌ گرامی‌ داشته‌ مرا [ نظرات / امتیازها ]
16) و امّا وقتی‌ ‌که‌ بیازماید ‌او‌ ‌را‌ ‌پس‌ تنگ‌ نماید ‌بر‌ ‌او‌ روزی‌ ‌را‌ ‌پس‌ میگوید پروردگار ‌من‌ اهانت‌ نموده‌ ‌است‌ مرا [ نظرات / امتیازها ]
17) نه‌ چنین‌ است‌ بلکه‌ گرامی‌ نمیدارید یتیم‌ ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
18) و ترغیب‌ نمیکنید ‌بر‌ طعام‌ دادن‌ بفقیر [ نظرات / امتیازها ]
19) و میخورید میراث‌ ‌را‌ خوردنی‌ بتمامی‌ [ نظرات / امتیازها ]
20) و دوست‌ میدارید مال‌ ‌را‌ دوست‌ داشتن‌ بسیاری‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدجواد نجفی
15) 15‌-‌ اما ‌اینکه‌ انسان‌ غافل‌: هنگامی‌ ‌که‌ پروردگارش‌ ‌او‌ ‌را‌ آزمایش‌ می‌کند، و ‌او‌ ‌را‌ گرامی‌ میدارد و نعمت‌ میدهد میگوید: پروردگارم‌ مرا گرامی‌ داشته‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
16) -‌ و اما هنگامی‌ ‌که‌ ‌او‌ ‌را‌ آزمایش‌ کند و رزق‌ و روزی‌ ‌او‌ ‌را‌ محدود و اندک‌ نماید میگوید: پروردگارم‌ مرا خوار ساخت‌ [ نظرات / امتیازها ]
17) -‌ نه‌ اینطور نیست‌ (‌که‌ انسان‌ می‌پندارد) بلکه‌ ‌شما‌ یتیم‌ ‌را‌ گرامی‌ نمیدارید [ نظرات / امتیازها ]
18) 18‌-‌ و یکدیگر ‌را‌ ‌بر‌ طعام‌ دادن‌ بی‌نوایان‌ ترغیب‌ نمیکنید [ نظرات / امتیازها ]
19) 19‌-‌ و میراث‌ ‌را‌ بطرز انبوه‌، ‌ یا ‌ بنحو گوارائی‌ میخورید [ نظرات / امتیازها ]
20) -‌ و مال‌ و ثروت‌ ‌را‌ بنحو فراوانی‌ دوست‌ میدارید [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدحسن صفی علیشاه
15) ‌پس‌ اما انسان‌ چون‌ آزماید ‌او‌ ‌را‌ پروردگارش‌ ‌پس‌ گرامی‌ داردش‌ و نعمت‌ دهدش‌ ‌پس‌ گوید پروردگار ‌من‌ گرامی‌ داشته‌ مرا (15) [ نظرات / امتیازها ]
16) و اما چون‌ آزماید ‌او‌ ‌را‌ ‌پس‌ تنگ‌ سازد ‌بر‌ ‌او‌ روزیش‌ ‌را‌ ‌پس‌ گوید پروردگار ‌من‌ خوار کرد مرا (16) [ نظرات / امتیازها ]
17) نه‌ چنین‌ ‌است‌ بلکه‌ گرامی‌ نمیدارید یتیم‌ ‌را‌ (17) [ نظرات / امتیازها ]
18) و تحریص‌ نمیکنید ‌بر‌ خورانیدن‌ بیچاره‌ (18) [ نظرات / امتیازها ]
19) و میخورید میراث‌ ‌را‌ خوردنی‌ همه‌ ‌در‌ ‌هم‌ (19) [ نظرات / امتیازها ]
20) و دوست‌ میدارید مال‌ ‌را‌ دوستی‌ بسیار (20) [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدحسین همدانی
15) افرادی‌ ‌که‌ پروردگار ‌بر‌ حسب‌ نظام‌ جهان‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌در‌ اثر وفور نعمت‌ و سلامت‌ و عافیت‌ و ثروت‌ و تمکن‌ مالی‌ معرض‌ آزمایش‌ ‌در‌ آورده‌ و ‌او‌ ‌را‌ اکرام‌ فرموده‌ ولی‌ بشر ‌از‌ نظر کوتاه‌ فکری‌ چنین‌ پندارد ‌که‌ ‌در‌ اثر کرامت‌ وجودی‌ ‌خود‌ ‌او‌ ‌است‌ و منزلتی‌ و مقامی‌ ‌در‌ نزد آفریدگار دارد [ نظرات / امتیازها ]
16) و ‌در‌ صورتی‌ ‌که‌ ‌بر‌ حسب‌ نظام‌ پروردگار کسی‌ ‌را‌ ‌در‌ اثر بیماری‌ و ‌ یا ‌ فقر و تهیدستی‌ و ‌ یا ‌ پریشانحالی‌ معرض‌ آزمایش‌ ‌در‌ آورد و ‌از‌ نظر کوتاه‌ فکری‌ پندارد ‌که‌ پروردگار ‌او‌ ‌را‌ اهانت‌ فرموده‌ و ‌در‌ مقام‌ کفران‌ نعمت‌ و اظهار نگرانی‌ برآید بلکه‌ زبان‌ باعتراض‌ بگشاید. [ نظرات / امتیازها ]
17) و چگونه‌ ثروت‌ و قدرت‌ مالی‌ کرامت‌ انسان‌ ‌باشد‌ ‌در‌ حالی‌ ‌که‌ کودک‌ بی‌پدر و ‌ یا ‌ بینوائی‌ ‌را‌ بی‌بهره‌ نماید [ نظرات / امتیازها ]
18) چه‌ کرامتی‌ ‌برای‌ انسان‌ سرمایه‌دار خواهد ‌بود‌ ‌با‌ کمال‌ رفاه‌ زندگی‌ ‌خود‌ ‌را‌ تأمین‌ نماید ‌در‌ حالی‌ ‌که‌ فقیر و تهیدست‌ ‌با‌ کمال‌ سختی‌ و گرسنگی‌ ‌خود‌ و عایله‌اش‌ بسر ببرد فطرت‌ و خرد ‌از‌ ‌اینکه‌ رفتار ابا دارد و آنرا فساد و اخلال‌ جامعه‌ معرفی‌ می‌نماید. [ نظرات / امتیازها ]
20) مبنی‌ ‌بر‌ ردع‌ ‌است‌ هرگز ‌برای‌ انسانی‌ ‌که‌ علاقه‌ بمال‌ و منال‌ و وسایل‌ آسایش‌ قلوب‌ آنان‌ ‌را‌ فرا گرفته‌ کرامت‌ و فضیلت‌ نخواهد ‌بود‌ ‌با‌ رذیله‌ حرص‌ و طمع‌ ‌از‌ مال‌ ‌هر‌ چه‌ بتواند گرد آورد و رعایت‌ حاجت‌ و حقوق‌ بینوایان‌ ‌را‌ ننماید و ‌برای‌ ‌خود‌ ذخیره‌ نماید. [ نظرات / امتیازها ]
  احمد يوسفي - احمد یوسفی
15) (این نعمت ها و نغمت ها همه برای ابتلا و آزمایش انسان است )اما انسان (که متوجه نیست ) هر گاه خداوند او را آزمایش نماید و یا تکریم کند و نعمت بخشد ، می گوید پروردگارم مرا گرامی داشته و انجام هر کاری برایم رواست . [ نظرات / امتیازها ]
16) ودر همین آزمایش ، هر زمان که رزقش اندک شود می گوید پروردگارم به من اهانت کرده و مرا خوار کرده است . [ نظرات / امتیازها ]
17) هر گز چنین نیست ( نعمت بخشیدن و نعمت گرفتن برای آزمایش انسان است . چگونه شما در حین دارایی) بی سرپرستان و یتیمان را اکرام نمی کنید ؟ [ نظرات / امتیازها ]
18) و برای اطعام مساکین همدیگر را تشویق و ترغیب نمی کنید .؟ [ نظرات / امتیازها ]