از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي
1) إِذَا :ظرف زمان
زُلْزِلَتِ:فعل ماضی مبنی و مجهول
الْأَرْضُ:مرفوع/نائب فاعل
زِلْزَالَهَا: زِلْزَالَ :منصوب/مفعول مطلق و"ها"ضمیر متصل در محل جر مضاف الیه- جمله /زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا/ شرط ﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) وَ:عاطفه /أَخْرَجَتِ :فعل ماضی ،مبنی /الْأَرْضُ:مرفوع /فاعل
أَثْقَالَهَا:منصوب ومفعول به/ و"ها:ضمیر متصل /در محل جر /مضاف الیه ﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) وَ:عاطفه /قَالَ:فعل ماضی مبنی بر فتح/الْإِنْسَانُ:مرفوع فاعل// مَا لَهَا:مفعول به "قال"
مَا:حرف استفهام/مبتدا –خبر محذوف
لَهَا:جار ومجرور/و متعلق "لها"محذوف﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) یَوْمَئِذٍ :ظرف زمان /" تُحَدِّثُ"متعلق "یومئذ"
تُحَدِّثُ:فعل ماضی/هو،مستتر فاعل
أَخْبَارَ:منصوب ومفعول به/هَا:ضمیر متصل/ مضاف الیه/یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا،جواب شرط از "اذا" ﴿٤﴾
بِأَنَّ:جار ومجرور /متعلق آن" تُحَدِّثُ"/أَنَّ:حروف مشبهه بالفعل/جمله " اوْحَىٰ لَهَا"خبر برای "أَنّ"
رَبَّکَ: رَبَّ اسم"أَنّ" منصوب /کَ:ضمیر متصل در محل جر /مضاف الیه
أَوْحَىٰ:فعل ماضی مبنی "هو"ی مستتر فاعل/مبنی/متعلق" لَهَا"
لَهَا:جار و مجرور ﴿٥)
[ نظرات / امتیازها ]
5) بِأَنَّ:جار ومجرور /متعلق آن" تُحَدِّثُ"/أَنَّ:حروف مشبهه بالفعل/جمله " اوْحَىٰ لَهَا"خبر برای "أَنّ"
رَبَّکَ: رَبَّ اسم"أَنّ" منصوب /کَ:ضمیر متصل در محل جر /مضاف الیه
أَوْحَىٰ:فعل ماضی مبنی "هو"ی مستتر فاعل/مبنی/متعلق" لَهَا"
لَهَا:جار و مجرور ﴿٥)
[ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - نرم افزار ترنم وحی
1) إِذا «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است»
زُلْزِلَتِ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «(ت)تأنیث»
الْأَرْضُ «نائب فاعل مرفوع یا در محل رفع»
زِلْزالَها «مفعول مطلق یا جانشین آن که منصوب است» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است» [ نظرات / امتیازها ]
2) وَ «واو عطف»
أَخْرَجَتِ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «(ت)تأنیث»
الْأَرْضُ «فاعل مرفوع یا در محل رفع»
أَثْقالَها «مفعول به منصوب یا در محل نصب» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است» [ نظرات / امتیازها ]
3) وَ «واو عطف»
قالَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری»
الْإِنْسانُ «فاعل مرفوع یا در محل رفع»
ما «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
لَها «حرف جر و اسم مجرور» «خبر مقدر یا محذوف یا در محل خبر» [ نظرات / امتیازها ]
4) یَوْمَئِذٍ «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است» «(إذ)مضاف إ»
تُحَدِّثُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «فاعل[هی]»أَ
خْبارَها «مفعول به منصوب یا در محل نصب» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است» [ نظرات / امتیازها ]
5) بِأَنَّ «(ب)جر» «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ»
رَبَّکَ «اسم إنَّ منصوب یا در محل نصب» «(ک)مضاف إ»
أَوْحى «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» «خبر إنَّ محذوف»
لَها «حرف جر و اسم مجرور» [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد خرمدل
5) «بِأَنَّ رَبَّکَ .
 توضيح : حرف باء، سببیّه است. [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - المیزان
5) بان ربک اوحی لها
 توضيح : و در جمله بان ربک اوحی لها حرف لام به معنای الی - به سوی است ، چون مصدر ایحاء که فعل أوحی مشتق از آن است با حرف الیمتعدی می‏شود [ نظرات / امتیازها ]
 » مجمع البیان
1) زلزال
 توضيح : واژه «زلزال» به کسر «ز» مصدر است و به فتح آن، اسم. [ نظرات / امتیازها ]
  فريده رجبي فرد - تفسیرنوروتفسیر شهیدمطهری
1) إذا:ازادوات شرط غیرجازم است وغالبادرجایی استعمال میشودکه وقوع فعلی درآینده حتمی باشدپس ذراینجاهم بیانگراین است که وقوع زلزله قیامت حتمی است.
(فن ترجمه،دکترمعروف)
زلرال: مفعول مطلق نوعی است:آنگاه که زمین لرزانده شود به یک نوع لرزیدن خاصی که هنوزنلرزیده"
زلزالها:اضافه شدن مصدربه ضمیرش است که به "الارض"برمی گرددکه این هم رمزعظمت زلزله قیامت رابیان میکندو هم رمز گستردکی آن درتمام زمین رابیان می کند.(تفسیرنور)
الارض:"ال"جنس است وتمام کره زمین وهرآنچه که درآن است ازکوه ودشت ودریا وتمام موجودات دربرمی گیرد. [ نظرات / امتیازها ]
  آسيه افشار - الجدول فی إعراب القرآن، ج‏30، ص: 382
1) (إذا) ظرف للشرط فی محلّ نصب متعلّق بالجواب تحدّث «1»، (زلزالها) مفعول مطلق منصوب.
جملة: «زلزلت الأرض ...» فی محلّ جرّ مضاف إلیه. [ نظرات / امتیازها ]