از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) آن گاه که این زمین به زلزله مخصوص خود ( که در تاریخ خلقتش یک بار بیش نیست ) لرزانده شود. [ نظرات / امتیازها ]
2) و این زمین بارهای گران و کالاهای پرارج خود را ( از مردگان و معادن و گنجینه ها ) بیرون ریزد. [ نظرات / امتیازها ]
3) و انسان ( بیرون آمده از شکم آن با تعجب و دهشت ) گوید: چه شده است آن را؟! [ نظرات / امتیازها ]
4) زمین در آن روز خبرهای خود را بازگو می کند. ( اخراج کالاها بازگوکردن تکوینی است یا به سخن درآمده بیان خواهد کرد. ) [ نظرات / امتیازها ]
5) و این به سبب آن است که پروردگارت به وی وحی تکوینی نموده ، [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
1) هنگامی که زمین شدیداً به لرزه درآید ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و زمین بارهای سنگینش را خارج سازد! [ نظرات / امتیازها ]
3) و انسان می گوید: «زمین را چه می شود ( که این گونه می لرزد ) ؟!» [ نظرات / امتیازها ]
4) در آن روز زمین تمام خبرهایش را بازگو می کند [ نظرات / امتیازها ]
5) چرا که پروردگارت به او وحی کرده است! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) وقتی که زمین آن زلزله مخصوصش را آغاز می کند . [ نظرات / امتیازها ]
2) و زمین آنچه از مردگان ( و یا معادن ) که در شکم دارد بیرون می ریزد . [ نظرات / امتیازها ]
3) و انسانها از در تعجب می پرسند: زمین را چه شده است . [ نظرات / امتیازها ]
4) در آن روز زمین اخبار و اسرار خود را شرح می دهد . [ نظرات / امتیازها ]
5) آری پروردگار تو به وی وحی کرده که به زبان آید و اسرار را بگوید . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) هنگامی که زمین به سخت ترین زلزله خود به لرزه در آید. [ نظرات / امتیازها ]
2) و بارهای سنگین اسرار درون خویش ( که گنجها و معادن و اموات و غیره است ) همه را از دل خاک بیرون افکند. [ نظرات / امتیازها ]
3) و ( آن روز ) آدمی ( از فرط حیرت و اضطراب ) گوید: زمین را چه پیش آمده؟ [ نظرات / امتیازها ]
4) آن هنگام زمین مردم را به حوادث خویش آگاه می سازد. [ نظرات / امتیازها ]
5) که خدا به او چنین الهام کند ( تا به سخن آید و خلق را به اخبارش آگه نماید ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
1) آن گاه که زمین به لرزش [ شدید ] خود لرزانیده شود ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و زمین بارهای سنگین خود را برون افکند ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و انسان گوید: « [ زمین ] را چه شده است؟» [ نظرات / امتیازها ]
4) آن روز است که [ زمین ] خبرهای خود را باز گوید. [ نظرات / امتیازها ]
5) [ همان گونه ] که پروردگارت بدان وحی کرده است. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
1) آن گاه که زمین به آن لرزش شدید و هولناکش بلرزد ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و زمین مردگان را که بار گرانی برآنند ، از دل خود بیرون افکند ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و آدمی شگفت زده گوید : زمین را چه شده که این گونه به لرزه درآمده است ؟ [ نظرات / امتیازها ]
4) آن روز زمین خبرهای خود را بازگوید و بر اعمال انسان ها گواهی دهد; [ نظرات / امتیازها ]
5) بدان سبب که پروردگارت به آن وحی کرده است که چنین کند . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
1) هنگامی که زمین را با [ شدیدترین ] لرزشش بلرزانند ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و زمین بارهای گرانش را بیرون اندازد ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و انسان بگوید: زمین را چه شده است؟ [ نظرات / امتیازها ]
4) آن روز است که زمین اخبار خود را می گوید [ نظرات / امتیازها ]
5) زیرا که پروردگارت به او وحی کرده است. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - آیتی
1) آنگاه که زمین لرزانده شود به سخت‌ترین لرزه‌هایش [ نظرات / امتیازها ]
2) و زمین بارهاى سنگینش را بیرون ریزد [ نظرات / امتیازها ]
3) و آدمى بگوید که زمین را چه رسیده است؟ [ نظرات / امتیازها ]
4) در این روز زمین خبرهاى خویش را حکایت مى‌کند [ نظرات / امتیازها ]
5) از آنچه پروردگارت به او وحى کرده است. [ نظرات / امتیازها ]
 » امیدمجد
1) سرآغاز گفتار نام خدا ست
که رحمتگر و مهربان خلق راست
چو لرزد زمین با تکانی سترگ
[ نظرات / امتیازها ]
2) برون افکند رازهای بزرگ [ نظرات / امتیازها ]
3) در آن روز محشر بگوید بشر
زمین را چه آمد بلایی به سر
[ نظرات / امتیازها ]
4) زمین خلق را سازد آگه ز کار [ نظرات / امتیازها ]
5) که این است دستور پروردگار [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
2) und die Erde hervorbringt ihre Lasten [ نظرات / امتیازها ]
3) und der Mensch sagt: "Was ist mit ihr?", [ نظرات / امتیازها ]
4) an jenem Tag wird sie die Nachrichten über sich erzählen, [ نظرات / امتیازها ]
5) weil dein Herr (es) ihr eingegeben hat. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجعه آذری ziya bunyadov
1) Yer özünə məxsus bir şiddətlə lərzəyə gəlib titrəyəcəyi zaman; [ نظرات / امتیازها ]
2) Yer öz yükünü çıxardıb atacağı zaman; [ نظرات / امتیازها ]
3) İnsan (təəccüblə): “Buna (bu yerə) nə olub?” – deyəcəyi zaman - [ نظرات / امتیازها ]
4) Məhz o gün (yer) öz hekayətini söyləyəcəkdir - [ نظرات / امتیازها ]
5) Çünki (bunu) ona sənin Rəbbin vəhy etmişdir (buyurmuşdur)! [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- راهنما
1) آن گاه که زمین به لرزش شدید خود لرزانده شود، [ نظرات / امتیازها ]
2) و زمین بارهاى گرانش (مردگان) را بیرون بیفکند، [ نظرات / امتیازها ]
3) و انسان بگوید: زمین را چه شده است؟
[ نظرات / امتیازها ]
4) آن روز [زمین] خبرهایش را بازگو مى کند، [ نظرات / امتیازها ]
5) چرا که پروردگارت به آن وحى کرده است، [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- سومالی محمد عبدالله
1) Marka DHulka la gilgilo.
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) Dhulkuna soo bixiyo culaykiisii (wixii ku aasnaa).
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) Dadkuna (Gaaladuna) dhahaan maxay leedahay.
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) Maalintaas waxay ka sheekayn warkeeda.
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
5) Maxaayeelay Eebaa u waxyooday.
﴿٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Hindi
1) जब धरती इस प्रकार हिला डाली जाएगी जैसा उसे हिलाया जाना है, [ نظرات / امتیازها ]
2) और धरती अपने बोझ बाहर निकाल देगी, [ نظرات / امتیازها ]
3) और मनुष्य कहेगा, "उसे क्या हो गया है?" [ نظرات / امتیازها ]
4) उस दिन वह अपना वृत्तांत सुनाएगी, [ نظرات / امتیازها ]
5) इस कारण कि तुम्हारे रब ने उसे यही संकेत किया होगा [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Italia
1) Quando la terra sarà agitata nel terremoto,
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) la terra rigetterà i suoi fardelli,
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) e dirà l'uomo: “Cosa le succede?”.
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) In quel Giorno racconterà le sue storie,
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
5) giacché il tuo Signore gliele avrà ispirate.
﴿٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Tajik
1) Он гоҳ ки замин ларзонда шавад ба сахттарин ларзаҳояш
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) ва замин борҳои сангинашро берун резад
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) ва одамӣ бигӯяд, ки заминро чӣ расидааст?
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) Дар ин рӯз замин хабарҳои худро ҳикоят меку над,
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
5) аз он чӣ Парвардигорат ба ӯ ваҳй кардааст.
﴿٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه آلبانی
1) Kur Toka të dridhet me dridhjen e tmerrshme të saj,
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) dhe kur ajo (Toka) të nxjerrë materiale nga brendia e saj,
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) dhe njeriu të thërret: “Çka ka ajo?!”
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) atë Ditë ajo tregon lajmet e veta (veprat e mira dhe të këqia) që kanë ngjarë në të,
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]