فاطمه قلیچ خانی
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های فاطمه قليچ خاني (4 مورد)
  سوره حمد آیه 1 -
به نام خداوند هستی بخش مهربان
  سوره حمد آیه 2 -
ستایش مخصوص خدایی است که پروردگار جهانیان است
  سوره حمد آیه 1 -
به نام خداوتد بخشنده مهربان
[ همه تفسیر ها ] تفسیر های فاطمه قليچ خاني (3 مورد)
  سوره حمد آیه 6 -
خداوند در قران برای نوع بشر بلکه برای تمامی مخلوقات خود راهی معرفی کرده که از ان راه به سوی پروردگارشان سیر میکنند ودر خصوص انسان فرمود(ای انسان به درستی که تو تلاش میکنی به سوی پروردگارت تلاشی که منتهی به ملاقات خداوتد میشود)سوره انشقاق ایه 6
  سوره حمد آیه 5 -
اگر ایاک یکبار گفته میشود این که مجموع عبادتها منحصر به خدا است را ثابت میکرداما این که حمیع استعانتها از اوست را ثابت نمیکرد وقتی جمیع ثابت میشود که ایاک تکرار شوددر حقیقت ایاک اول حصر مجموع وایاک دوم حصر جمیع
  سوره حمد آیه 4 -
درقیامت احدی مالک چیزی نیست فقط خدا صاحب امر است
[ همه لغت ها ] لغت های فاطمه قليچ خاني (7 مورد)
  سوره حمد آیه 6 -
صراط :
 توضيح : مفرد ان صرط.گلوگاه مجازا راه
  سوره حمد آیه 5 -
نستعین :
 توضيح : ریشه ان عون.یاری وکمک خواستن
  سوره حمد آیه 5 -
نعبد :
 توضيح : ریشه ان عبد.عبودیت وبندگی
[ همه اﻋﺮاب ها ] اﻋﺮاب های فاطمه قليچ خاني (1 مورد)
  سوره بقرة آیه 106 -
ما ننسخ
 توضيح : در اینجا (ما)مای نفی میباشد که فعل را منفی کرده است
[ همه صرف ها ] صرف های فاطمه قليچ خاني (11 مورد)
  سوره حمد آیه 6 -
مستقیم
 توضيح : اسم مفعول
  سوره حمد آیه 5 -
ایاک
 توضيح : ضمیر منقصل مفعولی مقدم شده بر فعل و فاعل=تاکید وحصر
  سوره بقرة آیه 127 -
یرفع ابراهیم القواعد من البیت
 توضيح : یرفع(فعل مضارع)ابراهیم(فاعل ومرفوع)قواعد(مفعول ومنصوب)من البیت(جارومجرور)