از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
1) قُل :فعل امر ،صیغه (7)، از باب "فَعَلَ –َ" بر وزن "فَل " از ریشه "قول "اجوف واوی،متعدی ،معلوم
اعوذ: فعل مضارع، صیغه (13)،از باب "فَعَلَ"بر وزن "اَفُعلُ"،از ریشه "عوذ"،اجوف واوی ،لازم ،معلوم،
بِ:حرف جر ،مختص اسم
ربِّ: اسم ،بر وزن "فَعل"،صفت مشبهه،که در اصل مصدر بوده است ،مفرد،مذکر، معرفه به اضافه
الفلق: اسم ،بروزن"الفَعل" به معنای "المفعول "،صفت مشبهه ،مفرد ،مذکر ،معرفه به اضافه
[ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه احمدي
2) مِن:حرف جر ،مختص به اسم
شَرِّ:اسم ،بر وزن"فَعل ،مصدر،جامد،مفرد،مذکر،نکره
ما:اسم موصول ،مشترک
خَلَقَ:فعل ماضی ،صیغه (1)،از باب "فَعَلَ"،بروزن"فَعَلَ"،ازریشه "خلق "،سالم متعدی،معلوم [ نظرات / امتیازها ]
3) وَ:حرف عطف
مِن: حرف جر ،مختص اسم
شَرِّ:اسم ،بر وزن"فَعل" ،مصدر،جامد،مفرد،مذکر،نکره
غاسق:اسم فاعل ،بروزن "فاعل "،مفرد،مذکر،نکره
اذا:ظرف زمان
وقب: فعل ماضی ،صیغه (1)، از باب "فَعَلَ" از ریشه "وقب"،مثال واوی ،لازم،معلوم
[ نظرات / امتیازها ]
4) وَ: حرف عطف
مِن:حرف جر،مختص اسم
شَرِّ:اسم ،بر وزن"فَعل" ،مصدر،جامد،مفرد،مذکر،نکره
النفاثات: اسم ،بروزن "الفعالات"،صیغه مبالغه،جمع مونث سالم ، معرفه به اَل
فِی: حرف جر ،مختص به اسم
العقد : اسم،بروزن "الفُعَل"،غیرمصدر،جامد،جمع مکسر از (عُقدَة)مونث مجازی لفظی،معرفه به اَل
[ نظرات / امتیازها ]
5) وَ:حرف عطف
مِن:حرف جر،مختص اسم
شَرِّ:اسم ،بر وزن"فَعل" ،مصدر،جامد،مفرد،مذکر،نکره
حاسد: اسم فاعل،بروزن"فاعل"،مفرد،مذکر،نکره
اذا: ظرف زمان
حسد : فعل ماضی،صیغه (1) ،از باب "فَعَلَ"ازریشه (حسد)،سالم ،متعدی،معلوم
[ نظرات / امتیازها ]