از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) بگو: پناه می برم به پروردگار سپیده دم ، و زمین شکافته شده به بیرون آمدن چشمه سارها و گیاهان ، و ارحام مفتوح به تولد اولاد ، و قبور شکافته شده برای برانگیختن مردگان. [ نظرات / امتیازها ]
2) از شر آنچه آفریده ( از آنچه دارای شر است مانند شیاطین و اجنّه خبیثه و شرور مادی ) . [ نظرات / امتیازها ]
3) و از شر هر شب تاریک آن گاه که درآید و فرا گیرد ، و از هر موجود شروری که هجوم آورد. [ نظرات / امتیازها ]
4) و از شر زنان ( جادوگر ) دمنده در گره ها. [ نظرات / امتیازها ]
5) و از شر هر حسود آن گاه که حسد خود را به کار بندد. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
1) بگو: پناه می برم به پروردگار سپیده صبح ، [ نظرات / امتیازها ]
2) از شرّ تمام آنچه آفریده است [ نظرات / امتیازها ]
3) و از شرّ هر موجود شرور هنگامی که شبانه وارد می شود [ نظرات / امتیازها ]
4) و از شرّ آنها که با افسون در گره ها می دمند ( و هر تصمیمی را سست می کنند ) [ نظرات / امتیازها ]
5) و از شرّ هر حسودی هنگامی که حسد می ورزد! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) بگو پناه می برم به پروردگار صبحدم . [ نظرات / امتیازها ]
2) از شر هر چه که او خلق کرده و دارای شر است . [ نظرات / امتیازها ]
3) و از شر شب وقتی که با ظلمتش فرا می رسد . [ نظرات / امتیازها ]
4) و از شر زنان جادوگر که به گره ها می دمند و افسون می کنند . [ نظرات / امتیازها ]
5) و از شر حسودی که بخواهد زهر حسد خود را بریزد ( و علیه من دست بکار توطئه شود ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) بگو: من پناه می جویم به خدای فروزنده صبح روشن. [ نظرات / امتیازها ]
2) از شرّ مخلوقات ( شریر و مردم بد اندیش ) . [ نظرات / امتیازها ]
3) و از شرّ شب تار هنگامی که ( از پی آزار ) در آید ( و حشرات موذی و جنایتکاران و فتنه انگیزان را به کمک ظلمتش به ظلم و جور و ستم بر انگیزد ) . [ نظرات / امتیازها ]
4) و از شرّ زنان افسونگر که ( به جادو ) در گره ها بدمند. [ نظرات / امتیازها ]
5) و از شرّ حسود بد خواه چون شراره آتش رشک و حسد بر افروزد. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
1) بگو: «پناه می برم به پروردگار سپیده دم ، [ نظرات / امتیازها ]
2) از شرّ آنچه آفریده ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و از شرّ تاریکی چون فراگیرد ، [ نظرات / امتیازها ]
4) و از شرّ دمندگان افسون در گره ها ، [ نظرات / امتیازها ]
5) و از شرّ [ هر ] حسود ، آن گاه که حَسَد ورزد.» [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
1) بگو : پناه می برم به خداوندگارِ سپیده دم که تاریکی را می شکافد ، [ نظرات / امتیازها ]
2) از شرِّ هر صاحب شرّی که آفریده است ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و از شرِّ شب آن گاه که با تاریکی اش درآید ، [ نظرات / امتیازها ]
4) و از شرِّ زنان جادوگر که هنگام افسون کردن مردمان ، در گره های جادو سخت می دمند ، [ نظرات / امتیازها ]
5) و از شرّ هر حسود آن گاه که حسد ورزد . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
1) بگو: به پروردگار سپیده دم پناه می برم ، [ نظرات / امتیازها ]
2) از زیان آنچه آفرید ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و از زیان شب هنگامی که با تاریکی اش درآید [ که در آن تاریکی انواع حیوانات موذی و انسان های فاسق و فاجر برای ضربه زدن به انسان در کمین اند ] [ نظرات / امتیازها ]
4) و از زیان زنان دمنده [ که افسون و جادو ] در گره ها [ می دمند و با این کار شیطانی در زندگی فرد ، خانواده و جامعه خسارت به بار می آورند ] [ نظرات / امتیازها ]
5) و از زیان حسود ، زمانی که حسد می ورزد. [ نظرات / امتیازها ]
  محمد سجاد ابراهيمي - نرم افزار جامع التفاسیر
1) Say: I seek refuge in the Lord of the dawn [ نظرات / امتیازها ]
2) From the evil of what He has created [ نظرات / امتیازها ]
3) And from the evil of the utterly dark night when it comes [ نظرات / امتیازها ]
4) And from the evil of those who blow on knots‏.‏ [ نظرات / امتیازها ]
5) And from the evil of the envious when he envious‏.‏ [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امیدمجد
1) سرآغاز گفتار نام خدا ست
که رحمتگر و مهربان خلق راست
بگو می برم سوی یزدان پناه
که بشکافد او آسمان صبحگاه
[ نظرات / امتیازها ]
2) ز شر هر آن چیز کو آفرید [ نظرات / امتیازها ]
3) ز شر شبانگه چو آید پدید [ نظرات / امتیازها ]
4) ز شر زنانی که افسونگرند
میان گره سحر خود می برند [ نظرات / امتیازها ]
5) ز شر هر آنکس که باشد حسود
چو بر دیگران حسرتش را نمود
[ نظرات / امتیازها ]
  علي رضا بلوري - مجتبوی
1) بگو: پناه مى‏برم به خداوند سپیده دم، [ نظرات / امتیازها ]
2) از شر آنچه آفریده است، [ نظرات / امتیازها ]
3) و از شر شب تاریک آنگاه که درآید، [ نظرات / امتیازها ]
4) و از شر زنان دمنده در گره‏ها - زنان جادوگر -، [ نظرات / امتیازها ]
5) و از شر هر بدخواه - حسود - آنگاه که بدخواهى کند. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
1) Sag: Ich nehme Zuflucht beim Herrn des Tagesanbruchs
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2)
vor dem Übel dessen, was Er erschaffen hat,
﴿٢﴾

[ نظرات / امتیازها ]
3) und vor dem Übel der Dunkelheit, wenn sie zunimmt,
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) und vor dem Übel der Knotenanbläserinnen
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
5) und vor dem Übel eines (jeden) Neidenden, wenn er neidet.
﴿٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » بهرامپور
2) از شرّ آنچه آفرید [ نظرات / امتیازها ]
3) و از شرّ شب تار، وقتى که هجوم آورد [ نظرات / امتیازها ]
4) و از شرّ دمندگان در گروه‌ها [ نظرات / امتیازها ]
5) و از شرّ حسود آن‌گاه که حسد ورزد [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجعه آذری ziya bunyadov
1) (Ya Peyğəmbər!) De: “Pənah aparıram sübhün Rəbbinə!
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) Yaratdıqlarının (insanların, cinlərin, vəhşi heyvanların) şərindən;
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) Zülmətə bürünməkdə olan gecənin (və ya: batan ayın, ziyası sönən ulduzların) şərindən;
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) (Ovsun oxuyub) düyünlərə üfürən (yaxud: cadu edib iplərə düyün vuran) qadınların şərindən;
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
5) Və bir də paxıllığı tutanda paxılın şərindən!”
﴿٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- اردو
1) کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ چاہتا ہوں
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) تمام مخلوقات کے شر سے
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) اور اندھیری رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) اور گنڈوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
5) اور ہرحسد کرنے والے کے شر سے جب بھی وہ حسد کرے
﴿٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- راهنما
1) بگو: پناه مى برم به خداوندگارِ سپیده صبح. [ نظرات / امتیازها ]
2) از شرّ آنچه خلق کرده است; [ نظرات / امتیازها ]
4) و از شرّ زنان دمنده در گره ها [به جادوگرى]; [ نظرات / امتیازها ]
5) و از شرّ [هر] حسود، آن گاه که حَسَد ورزد.
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- سومالی محمد عبدالله
1) Waxaad dhahdaa (Nabiyow) waxaan ka magangalay Eebeha Subaxa (abuuray).
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) Iyo Habeenka sharkiisa markuu madoobaado.
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) Iyo sharka Sixirrowga wax ku tufa guntimaha.
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
5) Iyo sharka Xaasidka wax Xasda.
﴿٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Hindi
1) (ऐ रसूल) तुम कह दो कि मैं सुबह के मालिक की
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) हर चीज़ की बुराई से जो उसने पैदा की पनाह माँगता हूँ
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) और अंधेरीरात की बुराई से जब उसका अंधेरा छा जाए
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) और गन्डों पर फूँकने वालियों की बुराई से
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
5) (जब फूँके) और हसद करने वाले की बुराई से
﴿٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Italia
1) Di’: “Mi rifugio nel Signore dell’alba nascente,
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) contro il male che ha creato,
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) e contro il male dell’oscurità che si estende
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) e contro il male delle soffianti sui nodi,
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
5) e contro il male dell’invidioso quando invidia”.
﴿٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Tajik
1) Бигӯ: «Ба Парвардигори субҳгоҳ паноҳ мебарам,
﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) аз шарри он чӣ биёфаридааст
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) ва аз шарри шаб чун дарояд
﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) ва аз шарри ҷодугароне, ки дар гиреҳҳо афсун медаманд
﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]