از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  مرضيه احمدي
1)
قُل :فعل امر ،صیغه (7)، از باب "فَعَلَ –َ" بر وزن "فُل " از ریشه "قول "اجوف واوی،متعدی ،معلوم

اعوذ: فعل مضارع، صیغه (13)،از باب "فَعَلَ"بر وزن "اَفُعلُ"،از ریشه "عوذ"،اجوف واوی ،لازم ،معلوم،

بِ:حرف جر ،مختص اسم
ربِّ: اسم ،بر وزن "فَعل"،صفت مشبهه،که در اصل مصدر بوده است ،مفرد،مذکر، معرفه به اضافه
الناس : اسم،بروزن"العادل"،غیرمصدر،جامد،اسم جمع،مذکر،معرفه به اَل [ نظرات / امتیازها ]