از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) بگو: پناه می برم به پروردگار مردم ( به مربّی آنها از ابتداء تکوّن تا انتهای مراحل تربیت ) . [ نظرات / امتیازها ]
2) به سلطان و حاکم ( مطلق ) مردم. [ نظرات / امتیازها ]
3) به معبود ( حقیقی ) مردم. [ نظرات / امتیازها ]
4) از شر وسوسه گر پنهانی ، آن عقب رونده عودکننده. [ نظرات / امتیازها ]
5) آن که در سینه های مردم وسوسه می کند ، [ نظرات / امتیازها ]
6) چه از جن باشد و چه از انس [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
1) بگو: پناه می برم به پروردگار مردم ، [ نظرات / امتیازها ]
2) به مالک و حاکم مردم ، [ نظرات / امتیازها ]
3) به ( خدا و ) معبود مردم ، [ نظرات / امتیازها ]
4) از شرّ وسوسه گر پنهانکار ، [ نظرات / امتیازها ]
5) که در درون سینه انسانها وسوسه می کند ، [ نظرات / امتیازها ]
6) خواه از جنّ باشد یا از انسان! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) بگو پناه می برم به پروردگار مردم . [ نظرات / امتیازها ]
2) فرمانروای مردم . [ نظرات / امتیازها ]
3) معبود مردم . [ نظرات / امتیازها ]
4) از شر وسوسه گر نهانی . [ نظرات / امتیازها ]
5) که در دل مردم وسوسه می کند . [ نظرات / امتیازها ]
6) چه آنها که از جنس جن هستند و چه آنها که از جنس انسانند . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) بگو: من پناه می جویم به پروردگار آدمیان. [ نظرات / امتیازها ]
2) پادشاه آدمیان. [ نظرات / امتیازها ]
3) یکتا معبود آدمیان. [ نظرات / امتیازها ]
4) از شرّ آن وسوسه گر نهانی. [ نظرات / امتیازها ]
5) آن شیطان که وسوسه و اندیشه بد افکند در دل مردمان. [ نظرات / امتیازها ]
6) چه آن شیطان از جنس جن باشد و یا از نوع انسان. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
1) بگو: «پناه می برم به پروردگار مردم ، [ نظرات / امتیازها ]
2) پادشاه مردم ، [ نظرات / امتیازها ]
3) معبودِ مردم ، [ نظرات / امتیازها ]
4) از شرّ وسوسه گر نهانی [ نظرات / امتیازها ]
5) آن کس که در سینه های مردم وسوسه می کند ، [ نظرات / امتیازها ]
6) چه از جنّ و [ چه از ] انس.» [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
1) بگو : پناه می برم به پروردگار مردم ، [ نظرات / امتیازها ]
2) پادشاه مردم ، [ نظرات / امتیازها ]
3) معبود به حق مردم ، [ نظرات / امتیازها ]
4) از شرِّ آن وسوسه گری که چون خدا از یاد رود بازآید و وسوسه کند ، و چون خدا یاد شود باز رود و نهان گردد . [ نظرات / امتیازها ]
5) همان که در سینه های مردم وسوسه می کند ، [ نظرات / امتیازها ]
6) چه از جنّیان و چه از آدمیان . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
1) بگو: پناه می برم به پروردگار مردم [ نظرات / امتیازها ]
2) [ به ] پادشاه مردم [ نظرات / امتیازها ]
3) [ به ] معبود مردم [ نظرات / امتیازها ]
4) از زیان وسوسه گر کمین گرفته و پنهان ، [ نظرات / امتیازها ]
5) آنکه همواره در سینه های مردم وسوسه می کند [ نظرات / امتیازها ]
6) از جنّیان و آدمیان. [ نظرات / امتیازها ]
  محمد سجاد ابراهيمي - نرم افزار جامع التفاسیر
1) Say: I seek a refuge in the Lord of men‏.‏ [ نظرات / امتیازها ]
2) The King of men‏.‏ [ نظرات / امتیازها ]
4) From the evil of the whisperings of the slinking (Shaitan(‏ [ نظرات / امتیازها ]
5) Who whispers into the heart of men‏.‏ [ نظرات / امتیازها ]
6) From among the jinn and the men [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امیدمجد
1) سرآغاز گفتار نام خدا ست
که رحمتگر و مهربان خلق راست
بگو می برم سوی ربی پناه
که خلق جهان راست شاه و اله
[ نظرات / امتیازها ]
2) بگو می برم سوی ربی پناه
که خلق جهان راست شاه و اله [ نظرات / امتیازها ]
3) بگو می برم سوی ربی پناه
که خلق جهان راست شاه و اله [ نظرات / امتیازها ]
4) ز شیطان خناس کز مکر و شر
کند وسوسه قلبهای بشر [ نظرات / امتیازها ]
5) کند وسوسه قلبها هر دمی [ نظرات / امتیازها ]
6) کند وسوسه قلبها هر دمی [ نظرات / امتیازها ]
 » صفارزاده
1) اى پیامبر!] بگو: «پناه مى برم به آفریدگار مردم. [ نظرات / امتیازها ]
2) «به پادشاه و فرمانرواى مردم. [ نظرات / امتیازها ]
3) به خدا و معبود مردم. [ نظرات / امتیازها ]
4) از شرّ شیطان وسوسه گر. [ نظرات / امتیازها ]
5) همو که دلهاى مردم را به کارهاى ناپسند وسوسه مى کند. [ نظرات / امتیازها ]
6) «خواه این شیطان از نوع جنّ باشد خواه از نوع انسان [ نظرات / امتیازها ]
  مجتبي قنبري - خرمشاهی
1) بگو به پروردگار مردم پناه میبرم [ نظرات / امتیازها ]
2) فرمانرواى مردم‏ [ نظرات / امتیازها ]
4) از شر وسوسه‏گر پنهانکار [ نظرات / امتیازها ]
5) کسى که در دلهاى مردم وسوسه میکند [ نظرات / امتیازها ]
6) اعم از جن و انسان‏ [ نظرات / امتیازها ]
  علي رضا بلوري - مجتبوی
1) بگو: پناه مى‏برم به پروردگار مردمان، [ نظرات / امتیازها ]
2) پادشاه مردمان، [ نظرات / امتیازها ]
3) خداى مردمان، [ نظرات / امتیازها ]
4) از شر وسوسه‏گر نهانى - شیطان، که به گناه وسوسه مى‏کند و پنهان مى‏گردد -، [ نظرات / امتیازها ]
5) آن که در سینه‏هاى - دلهاى - مردمان وسوسه lمی ‏کند، [ نظرات / امتیازها ]
6) از پریان و آدمیان - شیطانهاى انس و جن -. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
1) Sag: Ich nehme Zuflucht beim Herrn der Menschen,
﴿١﴾

[ نظرات / امتیازها ]
2) dem König der Menschen,
﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) dem Gott der Menschen,
﴿٣﴾

[ نظرات / امتیازها ]
4) vor dem Übel des Einflüsterers, des Davonschleichers,
﴿٤﴾ [ نظرات / امتیازها ]
5) der in die Brüste der Menschen einflüstert,
﴿٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]