از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
17) داستان آنها داستان کسی است که ( در شب تاریک در بیابانی وسیع ) آتشی را برافروزد ، پس همین که اطراف او را روشن سازد خداوند ( به خاموش کردن آتش ) نورشان را از بین ببرد و آنها را در میان تاریکی ها که هیچ نبینند رها سازد. [ نظرات / امتیازها ]
18) کر و گنگ و نابینایند ، از این رو ( به سوی حق ) باز نمی گردند. [ نظرات / امتیازها ]
19) و یا ( داستان آنها ) داستان ( گرفتاران در ) رگباری از آسمان است که در آن تاریکی ها و رعد و برقی است ، آنها انگشتان خود را از شدت صاعقه ها برای فرار از مرگ در گوش ها می کنند ، و خداوند به همه کافران احاطه ( علمی و توانی ) دارد. [ نظرات / امتیازها ]
20) نزدیک است که آن برق جهنده ، روشنی چشمانشان را برباید هر گاه بر آنها روشنی بخشد در آن روشنی راه روند و چون فضا بر آنان تاریک شود می ایستند و اگر خدا می خواست شنوایی و بینایی آنها را از بین می برد ، زیرا که خداوند بر هر چیزی تواناست. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
17) آنان [ منافقان ] همانند کسی هستند که آتشی افروخته ( تا در بیابان تاریک ، راه خود را پیدا کند ) ، ولی هنگامی که آتش اطراف او را روشن ساخت ، خداوند ( طوفانی می فرستد و ) آن را خاموش می کند و در تاریکیهای وحشتناکی که چشم کار نمی کند ، آنها را رها می سازد. [ نظرات / امتیازها ]
18) آنها کران ، گنگها و کورانند لذا ( از راه خطا ) بازنمی گردند! [ نظرات / امتیازها ]
19) یا همچون بارانی از آسمان ، که در شب تاریک همراه با رعد و برق و صاعقه ( بر سر رهگذران ) ببارد. آنها از ترس مرگ ، انگشتانشان را در گوشهای خود می گذارند تا صدای صاعقه را نشنوند. و خداوند به کافران احاطه دارد ( و در قبضه قدرت او هستند ) . [ نظرات / امتیازها ]
20) ( روشنایی خیره کننده ) برق ، نزدیک است چشمانشان را برباید. هر زمان که ( برق جستن می کند ، و صفحه بیابان را ) برای آنها روشن می سازد ، ( چند گامی ) در پرتو آن راه می روند و چون خاموش می شود ، توقف می کنند. و اگر خدا بخواهد ، گوش و چشم آنها را از بین می برد چرا که خداوند بر هر چیز تواناست. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
17) حکایت آنها چون سرگذشت کسی است که آتشی بیفروخت تا پیش پایش روشن شود همین که اطرافش را روشن کرد خدا نورشان بگرفت و در ظلمت هایی رهاشان کرد که دیدن نتوانند . [ نظرات / امتیازها ]
18) کر و لال و کورند و از ضلالت باز نیایند . [ نظرات / امتیازها ]
19) یا چو بارانی سخت که از آسمان بریزد ، بارانی که ظلمت ها و رعد و برق همراه داشته باشد رعد و برقی که از نهیب آن انگشتان در گوشها کنند و خدا فراگیر کافران است . [ نظرات / امتیازها ]
20) نزدیک باشد که برق دیدگانشان ببرد هر گاه روشن شود راه روند و چون تاریک شود باز ایستند اگر خدا میخواست از همان اول چشمها و گوششان را می گرفت که خدا بهر چیز توانا است . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
17) مثل ایشان مانند کسی است که آتشی بیفروزد ، و همین که روشن کند پیرامون او را ، خدا روشنی آنان را ببرد و رها کند ایشان را در تاریکیی که هیچ نبینند. [ نظرات / امتیازها ]
18) آنها کر و گنگ و کورند و ( از ضلالت خود ) بر نمی گردند. [ نظرات / امتیازها ]
19) یا مثل آنان چون کسانی است که در بیابان ، بارانی تند که در آن تاریکی و رعد و برق است بر آنان ببارد ، و آنان انگشتانشان را از ترس مرگ در گوش نهند مبادا از شدت صدای صاعقه بمیرند ، و خدا بر کافران احاطه دارد. [ نظرات / امتیازها ]
20) نزدیک است برق روشنی چشمهایشان را ببرد ، هر گاه روشنی بینند می روند در آن ، و چون تاریک شود بایستند ، و اگر خدا می خواست گوش آنها را کر و چشم آنان را کور می ساخت ، که خداوند بر هر چیز تواناست. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
17) مَثَل آنان ، همچون مَثَل کسانی است که آتشی افروختند ، و چون پیرامون آنان را روشنایی داد ، خدا نورشان را برد و در میان تاریکیهایی که نمی بینند رهایشان کرد. [ نظرات / امتیازها ]
18) کرند ، لالند ، کورند بنا بر این به راه نمی آیند. [ نظرات / امتیازها ]
19) یا چون [ کسانی که در معرض ] رگباری از آسمان- که در آن تاریکیها و رعد و برقی است- [ قرار گرفته اند ] از [ نهیب ] آذرخش [ و ] بیم مرگ ، سر انگشتان خود را در گوشهایشان نهند ، ولی خدا بر کافران احاطه دارد. [ نظرات / امتیازها ]
20) نزدیک است که برق ، چشمانشان را برباید هر گاه که بر آنان روشنی بخشد ، در آن گام زنند و چون راهشان را تاریک کند ، [ بر جای خود ] بایستند و اگر خدا می خواست شنوایی و بینایی شان را برمی گرفت ، که خدا بر همه چیز تواناست. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
17) داستان منافقان مانند داستان کسانی است که آتشی برافروختند ، و چون پیرامونشان را روشن ساخت ، خدا نورشان را از میان برد ، و آنان را در تاریکی هایی که چیزی نمی دیدند رها کرد . [ نظرات / امتیازها ]
18) آنان کر و لال و کورند ; نه توانِ شنیدن حق را دارند و نه بر باز گفتن آن توانا هستند و نه می توانند نشانه های حق را بنگرند ; از این رو از گمراهی خود باز نخواهند گشت . [ نظرات / امتیازها ]
19) یا داستانشان مانند داستان کسانی است که در رگباری تند که از آسمان فرو می ریزد و در آن تاریکی ها و رعد و برقی است ، گرفتار شده اند . در اثر خروش صاعقه ها از ترس مرگ ، انگشتان خود را در گوش هایشان می نهند ، و خدا بر کافران احاطه دارد . [ نظرات / امتیازها ]
20) نزدیک است درخشش برق دیدگانشان را برُباید . هرگاه راه را برای آنان روشن کند ، در پرتو آن پیش می روند ، و چون راه را بر آنان تاریک کند می ایستند . و اگر خدا می خواست ، از آغاز ، شنوایی را از گوش ها و بینایی را از چشم هایشان می گرفت ، که خدا بر هر کاری تواناست . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
17) سرگذشت آنان سرگذشت کسانی است که [ در شب بسیار تاریک بیابان ] آتشی افروختند [ تا در پرتو آن خود را از مهلکه نجات دهند ] ، چون آتش پیرامونشان را روشن ساخت ، خدا [ به وسیله توفانی سهمگین ] نورشان را از میان برداشت و آنان را در تاریکی هایی که مطلقاً نمی دیدند واگذاشت. [ نظرات / امتیازها ]
18) کر و لال و کورند ، به این سبب آنان [ از گمراهی و ضلالت به سوی هدایت و حقیقت ] بازنمی گردند. [ نظرات / امتیازها ]
19) یا [ سرگذشت آنان ] سرگذشتِ [ دچار شدگان به ] رگباری شدید از آسمان است که در آن تاریکی ها و رعد و برقی است ، [ آنان ] انگشتانشان را از [ صدایِ هولناکِ ] صاعقه ها به خاطر بیم مرگ در گوش هایشان می گذارند [ در حالی که راه گریزی از مرگ برای آنان نیست ] و خدا به کافرانْ احاطه [ همه جانبه ] دارد. [ نظرات / امتیازها ]
20) نزدیک است که آن برقِ [ بسیار رخشنده ، روشنیِ ] چشم های آنان را برباید زمانی که آنان را روشنی دهد ، در آن روشنی راه می روند و چون محیط را بر آنان تاریک کند ، می ایستند و اگر خدا می خواست [ شنواییِ ] گوش و [ بیناییِ ] چشم آنان را نابود می کرد زیرا خدا بر هر کاری تواناست. [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه پورمحمدي - فاطمه پورمحمدی
17) مثل (حکایت)منافقان مانند حکایت کسانی است که آتشی را روشن کنند پس تا آتش اطراف آن ها را روشن کند خداوند نورشان را ببرد و آن ها را در تاریکی که نمی بینند رها کند [ نظرات / امتیازها ]
18) کراند لال اند کورند پس آن ها ( از گمراهی خود) باز نمی گردند. [ نظرات / امتیازها ]
19) یا (حکایت منافقان) مانند باران تندی که از آسمان که در آن تاریکی و رعد و برق انگشتان خود رادر گوش هایشان قرارمی دهند از (شدت) صاعقه از ترس مرگ و خداوند بر کافران احاطه دارد. [ نظرات / امتیازها ]
20) نزدیک است برق چشم های آن ها را برباید هرگاه (برق) برای آن ها روشن می شود در آن روشنایی راه می روند و وقتی بر آن ها تاریک شود می ایستند و اگر خدا می خواست یقیناشنوایی آنها و بینایی آن ها را از بین می برد خداوند بر همه چیز توانا است.
[ نظرات / امتیازها ]
  نصرت عزتي ساميان - نصرت عزتی سامیان
17) مثلآنها(منافقین)مثل کسی است که آتشی روشن میکند وقتی آتش اطراف را روشن نمود خدا نور آنهارا ازبین می برد و آنها را در تاریکی رها می کند که نمی بینند [ نظرات / امتیازها ]
18) کر،لال و کور هستند و بسوی خدا برنمیگردند [ نظرات / امتیازها ]
19) یا مثل کسانی که در زمان بارش تند باران از آسمان در حالیکه تاریک است و رعد و برق می زند انگشتان خود را از ترس صاعقه و مرگ در گوشهایشان فرو می برند و خدا بر کافران احاطه دارد. [ نظرات / امتیازها ]
20) نزدیک است برق چشمشان را خیره کند هر وقت روشن می شود راه می روند وقتی تاریک می شود می ایستند.اگر خدا بخواهد چشم و گوششان را می گیرد. همانا خدا بر هر چیز قادر است. [ نظرات / امتیازها ]
  محمد به روز سعدآباد
17) مثال آنها به مثابه فردی است که آتشی را برای روشنی یافتن به جای روشنایی از خداوند افروخت تا از آن بهره ببرد. نورخداوند بواسطه اتکا ایشان به آن نور آتش از بین آنها رفت و بدین سان از قابلیت های روشنایی ده نور خداوندی محروم و از این بابت متروک شدند. آنها ادراک و بصیرت نمی کنند. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه السادات قاسمپور - مجمع البیان
17) وصف آنان همچون وصف کسانى است که آتشى افروختند؛ امّا هنگامى که [آن آتش ]پیرامون آنان را روشن ساخت، خداوند نورشان را برد؛ و در میان تاریکیهایى که نمى‏بینند، آنان را رها کرد. [ نظرات / امتیازها ]
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
17) ils ressemblent à quelqu'un qui a allumé un feu; puis quand le feu a illuminé Tout à l'entour, Allah a fait disparaître leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient plus rien [ نظرات / امتیازها ]
18) Sourds, muets, aveugles, ils ne peuvent donc pas revenir (de leur égarement) [ نظرات / امتیازها ]
19) [On peut encore les comparer à ces gens qui,] Au moment où les nuées éclatent en pluies, chargées de ténèbres, de tonnerre et éclairs, se mettent les doigts dans les oreilles, terrorisés par le fracas de la foudre et craignant la mort; et Allah encercle de tous cٍtés les infidèles [ نظرات / امتیازها ]
20) L'éclair presque leur emporte la vue: chaque fois qu'il leur donne de la lumière, ils avancent; mais dès qu'il fait obscur, ils s'arrêtent. Si Allah le voulait il leur enlèverait certes l'ouïe et la vue, car Allah a pouvoir sur toute chose [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - آیتی
17) مثلشان، مثل آن کسى است که آتشى افروخت، چون پیرامونش را روشن ساخت، خدا روشنایى از آنان بازگرفت و نابینا در تاریکى رهایشان کرد. [ نظرات / امتیازها ]
17) مثَل ایشان مثَل آن است که افروخت آتشی تا گاهی که روشن کرد پیرامونش را ببرد خدا نور ایشان را و بگذاردشان در تاریکیهائی که نمی‌بینند [ نظرات / امتیازها ]
18) کرانند گنگانند کورانند پس باز نمی‌گردند [ نظرات / امتیازها ]
19) یا مانند بارانی از آسمان که در آن است تاریکیهائی و رعد و برقی می‌نهند انگشتان خویش را در گوشهاشان از صاعقه‌ها از ترس مرگ و خداوند فراگیرنده است به کافران‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » ابوالفضل بهرامپور
19) یا مانند مثل رگبار تندى از آسمان است که در آن تاریکى‌ها و رعد و برق است که از [غرّش‌] صاعقه‌ها و بیم مرگ، انگشتان خویش در گوش‌هایشان کنند، و خدا بر کافران احاطه دارد [ نظرات / امتیازها ]
 » امید مجد
17) کنون کار آن کافران در عمل
همانند جمعی است اندر مثل
که افروختند آتشی گرد خود
چو اطرافشان نیک روشن بشد
خدا کرد خاموش آن شعله نور
رها ساخت ایشان به ظلمات دور
رها کرد در ظلمتی پایدار
که چیزی نبینند خود آشکار
[ نظرات / امتیازها ]
18) چو هستند آنها کر و گنگ و کور
نخواهند آمد در آئین نور
[ نظرات / امتیازها ]
19) بلی کافران را مرام و خصال
همانند اینست اندر مثال
که در زیر بارانی از آسمان
که بارد به تاریک جا ، بی امان
به جایی که رعد ست و برق و تگرگ
ز ترس صواعق ز اندوه مرگ
دو انگشت در گوش خود می نهند
بدان شوق کز چنگ مردن رهند
محیط است بر کافران کردگار
به هر گونه اندیشه ای نیز کار [ نظرات / امتیازها ]
20) نماندست چیزی که گردند کور
ز تابنده برق و فروزنده نور
چو بینند راهی بگشته منیر
قدم می گذارند در آن مسیر
چو بینند تاریک گشت و سیاه
درنگی نمایند در طی راه
توانا ست آن قادر عیب پوش
کز ایشان رباید همه چشم و گوش
بر انجام هر کار پروردگار
توانا ست با قدرت و اقتدار [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه راهنما
17) مَثَل آنان مَثَل کسى است که آتشى برافروزد ]تا از نور آن بهره بگیرد[ پس وقتى که اطراف او را روشن کرد خدا نورشان را بَبَرد و آنان را در ظلمت هائى ]متراکم [رها کند در حالى که ]هیچ چیز را [نمى بینند. [ نظرات / امتیازها ]
17) مَثَل آنان مَثَل کسى است که آتشى برافروزد ]تا از نور آن بهره بگیرد[ پس وقتى که اطراف او را روشن کرد خدا نورشان را بَبَرد و آنان را در ظلمت هائى ]متراکم [رها کند در حالى که ]هیچ چیز را [نمى بینند. [ نظرات / امتیازها ]
18) آنان[ کر و لال و کور هستند از اینرو ]به حق [برنمى گردند. [ نظرات / امتیازها ]
18) کرانند، لالانند، کورانند، و بازنمى‌گردند. [ نظرات / امتیازها ]
19) یا چون بارانى سخت در ظلمت همراه با رعد و برق از آسمان فرود آید، تا مباد که از بانگ صاعقه بمیرند، انگشتان خویش در گوشها کنند. و خدا بر کافران احاطه دارد. [ نظرات / امتیازها ]
19) یا ]مَثَلشان[ مانند این است که بارانى شدید از آسمان ببارد که در آن، تاریکى ها و رعد و برقى هست و آنان به سبب صاعقه ها، از ترس مرگ انگشتانشان را در گوش هایشان مى گذارند و خدا به کافران احاطه دارد. [ نظرات / امتیازها ]
20) نزدیک است که برق چشمانشان را ببرد، هر بار که براى آنان روشنى دهد در آن راه مى روند و چون بر آنان تاریک شود مى ایستند و اگر خدا بخواهد گوش ها و چشم هایشان را مى برد، همانا خدا بر هر چیزى تواناست. [ نظرات / امتیازها ]
20) نزدیک است که برق چشمانشان را ببرد، هر بار که براى آنان روشنى دهد در آن راه مى روند و چون بر آنان تاریک شود مى ایستند و اگر خدا بخواهد گوش ها و چشم هایشان را مى برد، همانا خدا بر هر چیزى تواناست. [ نظرات / امتیازها ]
 » خرمشاهی
17) داستان ایشان همچون داستان کسانى است که آتشى افروختند، و چون پیرامونشان را روشن کرد [بناگاه‌] خداوند نورشان را خاموش کرد، و در تاریکى‌اى که [چیزى را] نمى‌بینند واگذاشت [ نظرات / امتیازها ]
18) ناشنوا و گنگ و نابینا هستند و به راه نمى‌آیند [ نظرات / امتیازها ]
19) یا چون [گرفتاران در] بارانى سخت که از آسمان مى‌بارد و همراه با تاریکى و رعد و برق است از بیم مرگ ناشى از صاعقه‌ها انگشتانشان را در گوشهایشان مى‌کنند، و خداوند بر کافران چیره است [ نظرات / امتیازها ]
 » مجتبوی
17) داستان آنان ، داستان کسانی را ماند که آتشی بر افروختند تا راه خود را بیابند و چون آتش پیرامونشان را روشن ساخت خداوند روشناییشان را ببرد و آن ها را در تاریکی ها واگذاشت که هیچ نبینند. [ نظرات / امتیازها ]
18) کرانند از شنیدن حق ، گنگانند از گفتن حق، کورانند از دیدن حق، و از گمراهی باز نمی گردنند. [ نظرات / امتیازها ]
19) یا داستان گرافتاران در بارانی تند از آسمان را ماند که در آن تاریکی ها ست و رعد وبرقی که از بیم مرگ از صاعقه ها انگشتان خویش را در گوشهایشان کنند و خدا فرا گیرنده کافران است. [ نظرات / امتیازها ]
20) نزدیک است که روشنایی خیره کننده برق دیدگانشان را برباید، هر گاه برق برای آن ها بدرخشد در پرتو آن می روند و چون بر آنان تاریک شود بایستند. و اگر خدا بخواهد هر آینه شنوایی و بینایشان را می برد، که خدا بر همه چیز تواناست. [ نظرات / امتیازها ]
 » معزی
18) کرانند گنگانند کورانند پس باز نمی‌گردند. [ نظرات / امتیازها ]
19) یا مانند بارانی از آسمان که در آن است تاریکیهائی و رعد و برقی می‌نهند انگشتان خویش را در گوشهاشان از صاعقه‌ها از ترس مرگ و خداوند فراگیرنده است به کافران [ نظرات / امتیازها ]
20) نزدیک است برق برباید دیدگان ایشان را هرگاه روشنائیشان دهد روان شوند در آن و گاهی که تاریکی افکند بر ایشان بایستند و اگر می‌خواست خدا می‌برد گوش و دیدگان ایشان را همانا خداوند است بر همه چیز توانا [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
17) Ihr Gleichnis ist das jemandes, der ein Feuer anzündet. Nachdem es seine Umgebung erhellt hat, nimmt Allah ihr Licht weg und läßt sie in Finsternis zurück; sie sehen nicht.
﴿١٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
18) Taub, stumm und blind: So werden sie nicht umkehren.
﴿١٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
19) Oder es ist wie ein Gewitterregen, der vom Himmel niedergeht, voller Finsternis, Donner und Blitz. Sie stecken sich die Finger in die Ohren vor den Donnerschlägen, um dem Tod zu entfliehen, doch Allah umfaßt die Ungläubigen.
﴿١٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
20) Der Blitz reißt ihnen beinahe das Augenlicht fort. Jedesmal, wenn er ihnen Helligkeit verbreitet, gehen sie darin. Und wenn es finster um sie wird, bleiben sie stehen. Wenn Allah wollte, nähme Er ihnen wahrlich Gehör und Augenlicht. Allah hat zu allem die Macht.
﴿٢٠﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- راهنما
17) مَثَل آنان مَثَل کسى است که آتشى برافروزد [تا از نور آن بهره بگیرد] پس وقتى که اطراف او را روشن کرد خدا نورشان را بَبَرد و آنان را در ظلمت هائى [متراکم ]رها کند در حالى که [هیچ چیز را ]نمى بینند. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Hindi
17) उन लोगों की मिसाल (तो) उस शख्स की सी है जिसने (रात के वक्त मजमे में) भड़कती हुईआग रौशन की फिर जब आग (के शोले) ने उसके गिर्दों पेश (चारों ओर) खूब उजाला कर दिया तो खुदा ने उनकी रौशनी ले ली और उनको घटाटोप अंधेरे में छोड़ दिया
﴿١٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
18) कि अब उन्हें कुछ सुझाई नहीं देता ये लोग बहरे गूँगे अन्धे हैं कि फिर अपनी गुमराही से बाज़ नहीं आ सकते
﴿١٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
19) या उनकी मिसाल ऐसी है जैसे आसमानी बारिश जिसमें तारिकियाँ ग़र्ज़ बिजली हो मौत के खौफ से कड़क के मारे अपने कानों में ऊँगलियाँ दे लेते हैं हालाँकि खुदा काफ़िरों को (इस तरह) घेरे हुए है (कि उसक हिल नहीं सकते)
﴿١٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
20) क़रीब है कि बिजली उनकी ऑंखों को चौन्धिया दे जब उनके आगे बिजली चमकी तो उस रौशनी में चल खड़े हुए और जब उन पर अंधेरा छा गया तो (ठिठके के) खड़े हो गए और खुदा चाहता तो यूँ भी उनके देखने और सुनने की कूवतें छीन लेता बेशक खुदा हर चीज़ पर क़ादिर है
﴿٢٠﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابن کثیر انگلیسی
17) (17. Their likeness is as the likeness of one who kindled a fire; then, when it illuminated all around him, Allah removed their light and left them in darkness. (So) they could not see). [ نظرات / امتیازها ]
18) (18. They are deaf, dumb, and blind, so they return not (to the right path).)[ نظرات / امتیازها ]
19) (19. Or like a rainstorm in the sky, bringing darkness, thunder, and lightning. They thrust their fingers in their ears to keep out the stunning thunderclap for fear of death. But Allah ever encompasses the disbelievers.) [ نظرات / امتیازها ]
20) (20. The lightning almost snatches away their sight, whenever it flashes for them, they walk therein, and when darkness covers them, they stand still. And if Allah willed, He could have taken away their hearing and their sight. Certainly, Allah has power over all things.)
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
17) مَثَل آنان، همانند مَثَل کسی است که آتشی افروخته، پس هنگامی که پیرامونش را روشنایی داد، خدا نورشان را برد و در میان تاریکی‌هایی (که در آنها هیچ) نمی‌بینند رها‌شان کرد.
﴿١٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
18) (اینان) کران، لالان، (و) کورانند، پس اینان (به سوی حق) برنمی‌گردند.
﴿١٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
20) نزدیک است برق، چشمانشان را برباید، هرگاه (آن برق) برایشان روشنی بخشد؛ در آن گام زنند، و هنگامی که بر (سر و سامان)شان تاریکی نهد (بر جای خود) بایستند. و اگر خدا می‌خواست شنوایی‌ها و بینایی‌هایشان را حتماً می‌گرفت. به‌راستی خدا بر هر چیزی (بسی) تواناست.
﴿٢٠﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-Japane
17) かれらを譬えれば火を灯す者のようで,折角火が辺りを照らしたのに,アッラーはかれらの光を取り上げられ,暗闇の中に取り残されたので,何二つ見ることが出来ない。
﴿١٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
18) 聾唖で盲人なので,かれらは引き返すことも出来ないであろう。
﴿١٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
19) また(譬えば)暗闇の中で雷鳴と稲妻を伴なう豪雨が天から降ってきたようなもので,落雷の忍さから死を忍れて,(威らに)耳に指を差し込む。だがアッラーは,不信心者たちを全部取り囲まれる。
﴿١٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
20) 稲妻はほとんどかれらの視覚を奪わんばかりである。閃く度にその中で歩みを進めるが,暗闇になれば立ち止まる。もしもアッラーが御望みならば,かれらの聴覚も視覚も必ず取り上げられる。本当にアッラーは,凡てのことに全能であられる。
﴿٢٠﴾
[ نظرات / امتیازها ]
  پريسا کوچکعلي - پریسا کوچکعلی
17) مثل آنها مثل کسانی هست که آتشی افروختند و هنگامی که اطراف را روشن کرد خداوند نورشان را از آنها گرفت و آنها را در ظلمت و تاریکی رها کرد و چیزی نمی دیدند [ نظرات / امتیازها ]
18) آنها کر و گنگ و کور هستند ، به همین دلیل (به سوی حق ) باز نمی گردند [ نظرات / امتیازها ]
  سيد مصطفي فاطمي کيا - حجت الاسلام قرائتی
19) یا چون (گرفتاران در) بارانى تند از آسمانند که در آن، تاریکى‏ها و رعد وبرقى است که از ترس صاعقه‏ها وبیم مرگ، انگشتان خود را در گوشهایشان قرار مى‏دهند. و(لى) خداوند بر کافران احاطه دارد.
[ نظرات / امتیازها ]
  محمدامين احمدي فقيه - از تحقیقات اینجانب
17) حکایت آن‌ها، هم‌چون حکایت کسانى است که آتشی افروخته‌اند، و چون پیرامون آن‌ها را روشنایی داد، خدا نورشان را با طوفان خاموش کرد و در میان تاریکی‌های وحشتناک رهایشان کرد تا راه حقّ را نبینند.
[ نظرات / امتیازها ]
18) آن‌ها کر و لال و کور هستند، بنابراین از گمراهی خود به راه درست برنمی‌گردند. [ نظرات / امتیازها ]
19) هم‌چنین حکایت منافقان، مانند کسانى است که در تاریکی در معرض‌ رگبار باران و رعد و برق از آسمان قرار گرفته‌اند و از خروش و صدای‌ صاعقه و بیم مرگ، سرِ انگشتان خود را در گوش‌هایشان قرار می‌دهند تا نشنوند؛ ولى خدا بر کافران به طور کامل چیره است و راه نجاتی برای آن‌ها وجود ندارد. [ نظرات / امتیازها ]
20) نزدیک است که روشنی خیره کننده‌ی برق، چشمانشان را بِرُباید؛ هرگاه که روشنی برق، بیابان را برای آنان روشن می‌کند، در پرتو آن گام برمی‌دارند، و چون راهشان تاریک می‌شود، بر جای خود از ترس می‌ایستند؛ اگر خدا می‌خواست شنوایی و بینایی‌شان را از بین می‌برد؛ به راستی خداوند بر هر چیز و کاری توانا است. [ نظرات / امتیازها ]
  سيده معصومه جورابچي - پورجوادی
17) مثل آن ها مثل کسانى است که آتشى افروختند و چون اطرافشان را روشن کرد، خداوند روشنایى از آنان باز گرفت و در تاریکى رهاشان ساخت و چیزى را نمى‏دیدند. [ نظرات / امتیازها ]
18) آنان کر و لال و کورند و از گمراهى باز نمى‏گردند، [ نظرات / امتیازها ]
19) یا چون گرفتاران در بارانى سخت که در شب تاریک با رعد و برق از آسمان فرود آید و آن ها از ترس مرگ انگشت در گوش گذارند تا صداى صاعقه را نشنوند، خداوند به کافران احاطه دارد. [ نظرات / امتیازها ]
20) نزدیک باشد روشنایى خیره کننده برق دیدگانشان را برباید، در هر لحظه‏اى که برق مى‏جهد و راه را براى آنان روشن مى‏سازد، پیش مى‏روند و هنگامى که خاموش مى‏شود، باز مى‏ایستند و اگر خدا مى‏خواست گوش آن ها را کر و دیدگانشان را کور مى‏کرد، که خداوند بر هر چیز قادر است. [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - المانی
17) 2: 17. Sie sind jenem Manne vergleichbar, der ein Feuer anzündete; und als es alles um ihn erhellte, nahm Allah ihr Licht hinweg und ließ sie in Finsternissen; sie sehen nicht. [ نظرات / امتیازها ]
18) 2: 18. Taub, stumm, blind: also werden sie nicht zurückkehren. [ نظرات / امتیازها ]
19) 2: 19. Oder: wie schwerer Wolkenregen, worin Finsternisse und Donner und Blitz; sie stecken ihre Finger in die Ohren, in Todesfurcht vor den Donnerschlägen, während Allah die Ungläubigen umringt. [ نظرات / امتیازها ]
20) 2: 20. Der Blitz benimmt ihnen fast das Augenlicht; wann immer er auf sie zündet, wandeln sie darin, und wenn es über ihnen dunkel wird, stehen sie still. Und wäre es Allahs Wille, Er hätte ihr Gehör und ihr Gesicht fortgenommen. Allah hat die Macht, alles zu tun, was Er will. [ نظرات / امتیازها ]