از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
اسامی و ضمائر :
1- الله : اسم جلاله - فاعل فعل "خَتَمَ " - مرفوع
2- قلوب : اسم مشتق - مذکر مجازی - ثلاثی مزید - جمع مکسّر - مجرور به حرف جر (عَلی) - اصل : ق ل ب
3- هِم : ضمیر متصل جمع مذکر غایب - سه بار تکرار شده و هرسه مورد مضافٌ الیه و مجرور هستند.
4- سمع : اسم جامد - مذکر مجازی - ثلاثی مجرد - مفرد - مجرور به حرف جر (عَلی) - اصل : س م ع
5- أبصار : اسم مشتق - مذکر مجازی - ثلاثی مزید - جمع مکسّر - مجرور به حرف جر (عَلی) - اصل : ب ص ر
6- غشاوة : اسم مشتق - مؤنث مجازی - ثلاثی مزید - مفرد - خبر جملة اسمیه و مرفوع - اصل : غ ش و
7- هُم : ضمیر متصل جمع مذکر غایب - مبتدای جملة اسمیه و مرفوع
8- عذاب : اسم مشتق - مذکر مجازی - ثلاثی مزید - مفرد - خبر جملة اسمیه و مرفوع(موصوف) - اصل : ع ذ ب
9- عظیم : اسم مشتق - مذکر مجازی - ثلاثی مزید - مفرد - صفت خبر جملة اسمیه و مرفوع - اصل : ع ظ م [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » الجدول فی 1 القرآن، ج‏1، ص: 44
(قلوبهم) جمع قلب، اسم جامد للعضو المعروف. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(سمعهم) مصدر سمع یسمع باب فرح وزنه فعل بفتح فسکون [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(أبصارهم) جمع بصر مصدر بصر یبصر باب کرم وزنه فعل بفتحتین. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(غشاوة) اسم جامد لما یغطی العین وزنه فعالة بکسر الفاء، و یجوز فتحها. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(عذاب) اسم مصدر لفعل عذّب الرباعیّ، وزنه فعال بفتح الفاء. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(عظیم) صفة مشبّهة من عظم یعظم باب کرم، وزنه فعیل. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مجيد سرابي
اسامی و ضمائر :
1- الله : اسم جلاله - فاعل فعل "خَتَمَ " - مرفوع
2- قلوب : اسم مشتق - مذکر مجازی - ثلاثی مزید - جمع مکسّر - مجرور به حرف جر (عَلی) - اصل : ق ل ب
3- هِم : ضمیر متصل جمع مذکر غایب - سه بار تکرار شده و هرسه مورد مضافٌ الیه و مجرور هستند.
4- سمع : اسم جامد - مذکر مجازی - ثلاثی مجرد - مفرد - مجرور به حرف جر (عَلی) - اصل : س م ع
5- أبصار : اسم مشتق - مذکر مجازی - ثلاثی مزید - جمع مکسّر - مجرور به حرف جر (عَلی) - اصل : ب ص ر
6- غشاوة : اسم مشتق - مؤنث مجازی - ثلاثی مزید - مفرد - خبر جملة اسمیه و مرفوع - اصل : غ ش و
7- هُم : ضمیر متصل جمع مذکر غایب - مبتدای جملة اسمیه و مرفوع
8- عذاب : اسم مشتق - مذکر مجازی - ثلاثی مزید - مفرد - خبر جملة اسمیه و مرفوع(موصوف) - اصل : ع ذ ب
9- عظیم : اسم مشتق - مذکر مجازی - ثلاثی مزید - مفرد - صفت خبر جملة اسمیه و مرفوع - اصل : ع ظ م [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
تنها فعل این آیه " خَتَمَ " :
فعل ماضی مفرد مذکر غایب ثلاثی مجرد است.
ریشه : خ ت م (سالم) - معنا : مُهر نهاد [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.