از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
60) ای فرزندان آدم ، آیا به شما ( به وسیله پیامبران و عقول خودتان ) سفارش نکردم که شیطان را نپرستید که او مسلما برای شما دشمنی آشکار است؟! [ نظرات / امتیازها ]
61) و فقط مرا بپرستید که این راه مستقیم است؟! [ نظرات / امتیازها ]
62) و بی تردید گروه بسیاری از شما را گمراه کرده ، پس آیا اندیشه نمی کردید؟! [ نظرات / امتیازها ]
63) این همان جهنّمی است که همواره بدان تهدید می شدید. [ نظرات / امتیازها ]
64) امروز بدان درآیید و بچشید حرارت آن را در برابر آن که کفر و کفران می ورزیدید. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
60) آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستید ، که او برای شما دشمن آشکاری است؟! [ نظرات / امتیازها ]
61) و اینکه مرا بپرستید که راه مستقیم این است؟! [ نظرات / امتیازها ]
62) او گروه زیادی از شما را گمراه کرد ، آیا اندیشه نکردید؟! [ نظرات / امتیازها ]
63) این همان دوزخی است که به شما وعده داده می شد! [ نظرات / امتیازها ]
64) امروز وارد آن شوید و به خاطر کفری که داشتید به آتش آن بسوزید! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
60) آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستید ، که او برای شما دشمن آشکاری است؟! [ نظرات / امتیازها ]
61) و اینکه مرا بپرستید که راه مستقیم این است؟! [ نظرات / امتیازها ]
62) او گروه زیادی از شما را گمراه کرد ، آیا اندیشه نکردید؟! [ نظرات / امتیازها ]
63) این همان دوزخی است که به شما وعده داده می شد! [ نظرات / امتیازها ]
64) امروز وارد آن شوید و به خاطر کفری که داشتید به آتش آن بسوزید! [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
60) ( خطاب آید ) ای آدم زادگان ، آیا به شما سفارش ننمودم که شیطان را نپرستید ، زیرا روشن است که او دشمن بزرگ شماست؟! [ نظرات / امتیازها ]
61) و مرا پرستش کنید ، که این راه مستقیم ( سعادت ابدی ) است؟! [ نظرات / امتیازها ]
62) و همانا خلق بسیاری از شما نوع بشر را ( این دیو ) به گمراهی کشید ، آیا عقل و فکرت کار نمی بستید ( تا از مکر و فریبش بپرهیزید ) ؟ [ نظرات / امتیازها ]
63) این همان دوزخی است که به شما ( پیروان شیطان ) وعده می دادند. [ نظرات / امتیازها ]
64) امروز در آتش آن به کیفر کفرتان داخل شوید. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
60) ای فرزندان آدم ، مگر با شما عهد نکرده بودم که شیطان را مپرستید ، زیرا وی دشمن آشکار شماست؟ [ نظرات / امتیازها ]
61) و اینکه مرا بپرستید این است راه راست! [ نظرات / امتیازها ]
62) و [ او ] گروهی انبوه از میان شما را سخت گمراه کرد آیا تعقّل نمی کردید؟ [ نظرات / امتیازها ]
63) این است جهنّمی که به شما وعده داده می شد! [ نظرات / امتیازها ]
64) به [ جُرم ] آنکه کفر می ورزیدید ، اکنون در آن درآیید. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
60) ای پسران آدم ، آیا به شما سفارش نکردم که با پیروی از شیطان او را پرستش نکنید ، زیرا او دشمن آشکار شماست ؟ ! [ نظرات / امتیازها ]
61) و آیا سفارش نکردم که مرا بپرستید و از من اطاعت کنید که این ، راهی است راست و شما را به نیکبختی می رساند ؟ ! [ نظرات / امتیازها ]
62) و به راستی شیطان گروه انبوهی از شما آدمیان را به گمراهی کشانید ، پس چرا خردورزی نمی کردید و درنمی یافتید ؟ [ نظرات / امتیازها ]
63) دوزخ را در برابرشان حاضر می سازیم و می گوییم : این است آن دوزخی که همواره بدان تهدید می شدید . [ نظرات / امتیازها ]
64) امروز به سزای این که کفر میورزیدید در آن ماندگار باشید . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
60) ای فرزندان آدم! آیا با شما عهد نکردم که شیطان را مپرستید که او بی تردید دشمن آشکاری برای شماست؟ [ نظرات / امتیازها ]
61) و اینکه مرا بپرستید که این راهی است مستقیم ، [ نظرات / امتیازها ]
62) و همانا شیطان گروه بسیاری از شما را گمراه کرد ، آیا تعقّل نمی کردید [ که پیروانش به چه سرنوشت شومی دچار شدند؟ ] [ نظرات / امتیازها ]
63) این است دوزخی که به شما وعده می دادند. [ نظرات / امتیازها ]
64) امروز به کیفر کفری که همواره می ورزیدید ، در آن درآیید. [ نظرات / امتیازها ]
  عليرضا يعقوبي سورکي - تدبردرقران استادصبوحی
60) مگربا شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستید ، که او برای شما دشمن آشکاری است؟! [ نظرات / امتیازها ]
61) و دیگر اینکه مرا بپرستید که راه مستقیم این است [ نظرات / امتیازها ]
62) او ( شیطان )گروه زیادی از شما را گمراه کرد ، آیا در این خصوص اندیشه نکردید؟ [ نظرات / امتیازها ]
63) ن همان دوزخی است که به شما وعده داده شده بود ( پس بچشید آنرا ) [ نظرات / امتیازها ]
64) امروز در آتش آن به جبران کیفر کفرتان داخل شوید. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
60) ‏ای آدمیزادگان ! مگر من به شما سفارش ننمودم و امر نکردم که اهریمن را پرستش نکنید ، چرا که او دشمن آشکار شما است‌ ؟‏ [ نظرات / امتیازها ]
61) ‏و ( آیا به شما دستور ندادم ) این که مرا بپرستید و بس که راه راست همین است .‏ [ نظرات / امتیازها ]
62) ‏اهریمن گروههای فراوانی از شما انسانها را گمراه کرده است . آیا ( تاریخ جبّاران گمراه پیشین را خواندید ، و آثار سرنوشت گول خوردگان ابلیس را دیدید و ) نیندیشیدید ؟‏ [ نظرات / امتیازها ]
63) ‏این ( که در پیش رو دارید و بدان می‌نگرید ) همان دوزخی است که به شما وعده داده می‌شد .‏ [ نظرات / امتیازها ]
64) ‏به سبب کفری که می‌ورزیدید ، امروز به دوزخ وارد شوید و بدان بسوزید .‏ [ نظرات / امتیازها ]
  مهدي حمزه‌اي
60) مگر با شما ای فرزندان آدم, پیمان نبستم که اهریمن را نپرستید؟ که او دشمن آشکار شماست. [ نظرات / امتیازها ]
  علي علائي - صادقی تهرانی
60) ای فرزندان آدم! مگر با شما عهد (فطری، عقلانی و وحیانی) نکردم که شیطان را نپرستید (که) بی‌گمان وی دشمنی آشکارگر برای شماست‌؟ [ نظرات / امتیازها ]
61) و اینکه مرا بپرستید (که) این راهی است بس راست! [ نظرات / امتیازها ]
62) و (شیطان) بی‌چون گروهی سخت و انبوه از میان شما را بی‌گمان گمراه کرد. آیا عقل‌های خود(تان) را نمی‌توانستید به کار برگیرید؟ [ نظرات / امتیازها ]
63) این است جهنّمی که به شما وعده داده می‌شده است! [ نظرات / امتیازها ]
64) به (جرم) آنکه کفر می‌ورزیدید، اکنون آن را بیفروزید! [ نظرات / امتیازها ]
  عبدالله عبداللهي - آیتی
60) اى فرزندان آدم، آیا با شما پیمان نبستم که شیطان را نپرستید زیرا دشمن آشکار شماست؟ [ نظرات / امتیازها ]
61) و مرا بپرستید، که راه راست این است؟ [ نظرات / امتیازها ]
63) این است آن جهنمى که به شما وعده داده شده بود. [ نظرات / امتیازها ]
 » ایتی
62) بسیارى از شما را گمراه کرد. مگر به عقل درنمى‌یافتید؟ [ نظرات / امتیازها ]
64) به سزاى کفرتان اینک در آن داخل شوید. [ نظرات / امتیازها ]