از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
7) کَلاَّ «ح.ردع»
إِنَّ «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ»
کِتابَ «اسم إنَّ منصوب یا در محل نصب»
الفُجَّارِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر»
لَفِی «لام مزحلقه» «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
سِجِّینٍ «اسم مجرور یا در محل جر» «خبر إنَّ محذوف» [ نظرات / امتیازها ]
8) وَ «(و)استثناف»
ما «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
أَدْراکَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «(ک)مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» «خبر مقدر یا محذوف یا در محل خبر»
ما «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
سِجِّینٌ «خبر مرفوع یا در محل رفع» [ نظرات / امتیازها ]
9) کِتابٌ «مبتدای مقدر یا محذوف یا در محل» «خبر مرفوع یا در محل رفع»
مَرْقُومٌ «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
10) وَیْلٌ «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
یَوْمَئِذٍ «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است» «(إذ)مضاف إ»
لِلْمُکَذِّبِینَ «حرف جر و اسم مجرور» «خبر مقدر یا محذوف یا در محل خبر» [ نظرات / امتیازها ]
11) الَّذِینَ «نعت، تابع»
یُکَذِّبُونَ «فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون» «(و)فاعل»
بِیَوْمِ «حرف جر و اسم مجرور»
الدِّینِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
12) وَ «(و)استثناف»
ما «حرف نفی غیر عامل»
یُکَذِّبُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری»
بِهِ «حرف جر و اسم مجرور»
إِلاَّ «حرف استثناء»
کُلُّ «فاعل مرفوع یا در محل رفع»
مُعْتَدٍ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر»
أَثِیمٍ «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
13) إِذا «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است»
تُتْلى «فعل مضارع مرفوع به ضمه مقدر»
عَلَیْهِ «حرف جر و اسم مجرور»
آیاتُنا «فاعل مرفوع یا در محل رفع» «(نا)مضاف إ»
قالَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» «مبتدای مقدر یا محذوف یا در محل»
أَساطِیرُ «خبر مرفوع یا در محل رفع»
الْأَوَّلِینَ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
14) کَلاَّ «ح.ردع»
بَلْ «ح.إضراب»
رانَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری»
عَلى «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
قُلُوبِهِمْ «اسم مجرور یا در محل جر» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است» ما «فاعل مرفوع یا در محل رفع»
کانُوا «فعل ماضی مبنی بر ضمه ظاهری» «(و)اسم کان»
یَکْسِبُونَ «فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون»«(و)فاعل» «خبر کان محذوف یا مقدّر» [ نظرات / امتیازها ]
15) کَلاَّ «ح.ردع»
إِنَّهُمْ «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ» «(ه)اسم إن»
عَنْ «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
رَبِّهِمْ «اسم مجرور یا در محل جر» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است» یَوْمَئِذٍ «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است» «(إذ)مضاف إ»
لَمَحْجُوبُونَ «لام مزحلقه» «خبر إنَّ مرفوع یا در محل رفع» [ نظرات / امتیازها ]
16) ثُمَّ «حرف عطف»
إِنَّهُمْ «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ» «(ه)اسم إن»
لَصالُوا «لام مزحلقه» «خبر إنَّ مرفوع یا در محل رفع»
الْجَحِیمِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
17) ثُمَّ «حرف عطف»
یُقالُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری»
هذَا «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
الَّذِی «خبر مرفوع یا در محل رفع» «ن.فاعل محذوف»
کُنْتُمْ «فعل ماضی مبنی بر سکون ظاهری» «(ت)اسم کان»
بِهِ «حرف جر و اسم مجرور»
تُکَذِّبُونَ «فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون»«(و)فاعل» «خبر کان محذوف یا مقدّر» [ نظرات / امتیازها ]