از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  فرشاد ساساني - جامع تفاسیر
1) اقسم:فعل مضارع صیغه 13 ثلاثی مزید باب افعال متصرف ریشه : قاف ، سین، میم ،معرب
هذا:اسم اشاره ،مبنی بر کسر
البلد:اسم معرفه به ال ، مشتق صرفی اسم مکان [ نظرات / امتیازها ]
2) انت:ضمیر فصل اسم مبنی
حل:اسم مصدر از احلّ
هذا:اسم اشاره مبنی بر کسر
بلد : اسم معرفه به ال ، مشتق صرفی اسم مکان ، [ نظرات / امتیازها ]