از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
1) لا «حرف زائد»
أُقْسِمُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «فاعل[أنا]»
بِهذَا «حرف جر و اسم مجرور»
الْبَلَدِ «بدل، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
2) وَ «(و)إعتراض»
أَنْتَ «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
حِلٌّ «خبر مرفوع یا در محل رفع»
بِهذَا «حرف جر و اسم مجرور»
الْبَلَدِ «بدل، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
3) وَ «واو عطف»
والِدٍ «معطوف، تابع»
وَ «واو عطف»
ما «معطوف، تابع»
وَلَدَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]
4) لَقَدْ «(ل)قسم» «حرف تحقیق»
خَلَقْنَا «فعل ماضی مبنی بر سکون ظاهری» «(نا)فاعل»
الْإِنْسانَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
فِی «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
کَبَدٍ «اسم مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
5) أَ «همزة استفهام»
یَحْسَبُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
أَنْ «إن مخفّفه از إنّ ثقیله» «هاء محذوف اسم إن مخففه»
لَنْ «حرف نصب یا نصب فرعی به أن مضمره»
یَقْدِرَ «فعل مضارع منصوب به فتحه ظاهری»
عَلَیْهِ «حرف جر و اسم مجرور»
أَحَدٌ «فاعل مرفوع یا در محل رفع» «خبر إنَّ محذوف» [ نظرات / امتیازها ]
6) یَقُولُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
أَهْلَکْتُ «فعل ماضی مبنی بر سکون ظاهری» «تاء ضمیر متصل در محل رفع فاعل»
مالاً «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
لُبَداً «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
7) أَ «همزة استفهام»
یَحْسَبُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
أَنْ «إن مخفّفه از إنّ ثقیله» «هاء محذوف اسم إن مخففه»
لَمْ «حرف جزم»
یَرَهُ «فعل مضارع مجزوم به حذف حرف (یاء)» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به»
أَحَدٌ «فاعل مرفوع یا در محل رفع» «خبر إنَّ محذوف» [ نظرات / امتیازها ]
  فرشاد ساساني - الجدول فی الاعراب القران
3) و: عاطفه والد: معطوف علی (هذا) الاول مجرور (ما) موصول در محل جر معطوف علی الوالد
ولد: صله فعل ماضی عاید صله ضمیر مستتر( هو) فاعل ولد [ نظرات / امتیازها ]
 » جامع التفاسیر
1) لا:سه قول است زایده ، تنبه، نفی قول نفی اقوی است زیرا زایده در قران روا نیست
اقسم: فعل مضارع باب افعال ثلاثی مزید فاعل :مستتر آنا
بهذا: جار مجرور متعلق به اقسم
بلد : 3 قول است بدل ، نعت ، عطف بیان آقوی بدل است [ نظرات / امتیازها ]
2) و: اعتراضیه
انت:مبتدا
حلّ:خبر
بهذا:جار مجرور متعلق به ما قبلهما
البلد: بدل
محلی ندارد جمله و انت... [ نظرات / امتیازها ]