از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  فاطمه پورمحمدي - اعراب القرآن و بیانه
(صِراطَ)
بدل مطابق من الصراط (الَّذِینَ) اسم موصول مضاف الیه فی محل جر (أَنْعَمْتَ) فعل ماض مبنی على السکون لاتصاله بضمیر رفع متحرک و التاء ضمیر متصل فی محل رفع فاعل و جملة أنعمت لا محل لها من الاعراب لأنها صلة الموصول (عَلَیْهِمْ) جار و مجرور متعلقان بأنعمت (غَیْرِ) بدل من الضّمیر فی علیهم أو من الذین أو نعت للذین و سیأتی بحث مسهب عن غیر فی باب الفوائد (الْمَغْضُوبِ) مضاف الیه (عَلَیْهِمْ) جار و مجرور فی محل رفع نائب فاعل للمغضوب لأنه اسم مفعول (وَ لَا) الواو حرف عطف و لا زائدة لتأکید معنى النفی و هو ما فی غیر من معنى النفی و هذه الزیادة مطّردة (الضَّالِّینَ) معطوفة على المغضوب علیهم مجرور و علامة جره الیاء لأنه جمع مذکر سالم. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - آیت الله محمد رضا قبادی آدینه وند
● لفظ صرِاطَ بدل است از صِراط اول؛ اَلَّذینَ مضاف الیه است برای صِراطَ؛ اَنعَمتَ فعل؛ ضمیر خطاب فاعل آن عَلَیهِم جار ومجرور و متعلق است به اَنعَمتَ و این جمله فعلیه ، صله است برای اَلّذِینَ.
● غَیرِ بدل است از اَلَّذِینَ ؛ اَلمغضُوبِ مضاف الیه غَیرِ است؛ عَلَیهِم جار ومجرور ونایب فاعل است برای مَغضُوبِ؛ واو عاطفه؛ ضالِّینَ معطوف است بر مَغضُوبِ
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
صِراطَ «بدل، تابع»
الَّذِینَ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر»
أَنْعَمْتَ «فعل ماضی مبنی بر سکون ظاهری» «تاء ضمیر متصل در محل رفع فاعل»
عَلَیْهِمْ «حرف جر و اسم مجرور»
غَیْرِ «بدل، تابع»
الْمَغْضُوبِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر»
عَلَیْهِمْ «حرف جر و اسم مجرور»
وَ لاَ «واو عطف» «حرف نفی غیر عامل»
الضَّالِّینَ «معطوف، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  صفدر فولادي
صراط: بدل من (الصراط) منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف.
الذین: اسم موصول مبنی فی محل جر مضاف إلیه.
أنعمت: فعل ماضٍ مبنی على السکون، والتاء ضمیر متصل مبنی فی محل رفع فاعل.
علیهم: على: حرف جر، هم: ضمیر متصل مبنی فی محل جر، والجار والمجرور متعلقان بالفعل (أنعمت).
المغضوب: مضاف إلیه مجرور وعلامة جره الکسرة.
علیهم: على: حرف جر، هم: ضمیر متصل مبنی فی محل جر، والجار والمجرور متعلقان باسم المفعول (المغضوب).
و: حرف عطف.
لا: نافیة لا عمل لها.
الضالین: معطوف على (المغضوب) مجرور وعلامة جره الیاء لأنه جمع مذکر سالم [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.