مجید رعیتی
خداوندا ، توفیق فهم و درک و عمل به فرامین قرآنی را به همه ما عطا نما.....
[ همه پیام ها ] پیام های مجيد رعيتي (1 مورد)
  سوره انعام آیه 69 - تذکر متقین
متقین در حین ارتبط با بدکاران بایستی از این فرصت پیش آمده استفاده نمایند و به پند و اندرز آنان ادامه دهند و از این مجاورت و همنشینی نهراسند زیرا که بد کاران نتیجه عمل بد خود را نمیتوانند بر دیگران وزر نمایند.......
[ همه نکته ها ] نکته های مجيد رعيتي (2 مورد)
  سوره انعام آیه 79 - توجه قلبی و جسمی
در این آیه حضرت ابراهیم خلیل (سلام ا...علیه) میفرماید که من روی و نطر و توجه ام را خالصانه ، به پاکی و صداقت ، به سوی خداییکه .....نموده ام.
این رفتار پیامبر اولوالعزم به ما می آموزد که: اولاً در هنگام انجام امور ، به ویژه امور عبادی و مناسک حضور قلب ، پاکی و خلوص ....لازمه کار است . ثانیاً : این روی کرد ، به دل و قلب ختم نمی شود بلکه جسم نیز بایستی روی به سوی حضرت حق یا هر سویی که او تعیین مینماید باشد
  سوره انعام آیه 30 - محاکمه ، اقرار ، عذاب
ترتیب محکمه عدل الهی ، چقدر زیباست: ابتدا مجرمین(کافران / انکارکنندگان) در این محکمه حضور می یابند ( می ایستند)....سپس ذر باره حقانیت این محکمه و نیز مستندات اعمال که توسط رقیب و عتید ثبت شده است ، از آنان اقرار و اعتراف میگیرند. و آنگاه دستور عذاب ، آنهم به واسطه انکار و کفرشان ( متناسب نوع جرم و خطا ) صادر میشود
[ همه سوال ها ] سوال های مجيد رعيتي (2 مورد)
  سوره طه آیه 130 - تسبیح خداوند
تسبیح خداوند ، قبل از غروب خورشید به چه معنایی است؟
  سوره طه آیه 51 - سرنوشت گذشتگان
سرنوشت پیشینیان برای فرعون با آنهمه ادعای الوهیت ، چه اهمیتی دارد؟
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های مجيد رعيتي (489 مورد)
  سوره انبیاء آیه 73 - قرآن کریم
و آنها را پیشوایانی قرار دادیم تا ( مردم را ) به دستور ما هدایت می کردند و به آنها انجام کارهای خیر و به پا داشتن نماز و پرداخت زکات را وحی کردیم و آنان پرستش کنندگان ما بودند.
  سوره انبیاء آیه 63 - رعیتی
He said: Surely the bigger has done this, therefore ask them, if they can speak
  سوره انبیاء آیه 63 - قرآن کریم
( خلیل الرحمن ) گفت: بلکه این کار را بزرگترینشان انجام داده است. اگر قدرت سخنگویی دارند، از آنها بپرسید
[ همه اﻋﺮاب ها ] اﻋﺮاب های مجيد رعيتي (3 مورد)
  سوره انعام آیه 76 - کتب صرف ونحو
جن
 توضيح : فعل ماضی مفرد مذکر ثلاثی مجرد مضاعف
ریشه: جن(با تشدید نون) : جن زده شد/ مغلوب شد
  سوره انعام آیه 74 - کتب صرف و نحو
اراک
 توضيح : فعل ثلاثی مزید متکلم وحده مضارع باب افعال
ریشه: رای : دید
اری : میبینم ک : ضمیر متصل به فعل
اریک : ترا میبینم
  سوره حمد آیه 6 - کتب صرف و نحو
صراط المستقیم
 توضيح : مضاف و مضاف الیه
صراط : اسم :بر وزن فعال
مستقیم :صفت : بروزن مستفعل : ار باب استفعال ریشه : قوم (قام): پایدار و استوار شد
مستقیم: مقاوم شده / طالب قوام و دوام
[ همه صرف ها ] صرف های مجيد رعيتي (211 مورد)
  سوره انبیاء آیه 73 - کتب صرف و نحو
عابدین
 توضيح : اسم فاعل ثلاثی مجرد جمع مذکر سالم
ریشه : عبد : پرستید / عبادت کرد
معنا: پرستندگان
  سوره انبیاء آیه 63 - کتب صرف و نحو
ینطقون
 توضيح : فعل مضارع جمع مذکر مغایب سالم
ریشه: نطق به زبان آورد / گفت
معنا:به زبان می آورند
  سوره انبیاء آیه 62 - کتب صرف و نحو
فعلت
 توضيح : فعل ماضی ثلاثی مجرد مفرد مذکر مغایب سالم
ریشه: فعل انجام داد / نمود / کرد
معنا : انجام دادی / کردی