از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
21) ای مردم ، پروردگارتان را که شما و کسانی را که پیش از شما بودند آفریده پرستش کنید ، شاید پروا پیشه کنید. [ نظرات / امتیازها ]
22) همان خدایی که زمین را برای شما بساطی ( گسترده ) و آسمان را بنایی ( برافراشته ) قرار داد و از آسمان آبی ( به صورت باران و برف و تگرگ ) فرود آورد و به وسیله آن از میوه ها برای شما روزی بیرون آورد ، پس برای خداوند شریکانی قرار ندهید در حالی که می دانید ( آنها قدرت این آفرینش و اعطاء روزی را ندارند ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
21) ای مردم! پروردگار خود را پرستش کنید آن کس که شما ، و کسانی را که پیش از شما بودند آفرید ، تا پرهیزکار شوید. [ نظرات / امتیازها ]
22) آن کس که زمین را بستر شما ، و آسمان [ جو زمین ] را همچون سقفی بالای سر شما قرار داد و از آسمان آبی فرو فرستاد و به وسیله آن ، میوه ها را پرورش داد تا روزی شما باشد. بنا بر این ، برای خدا همتایانی قرار ندهید ، در حالی که می دانید ( هیچ یک از آنها ، نه شما را آفریده اند ، و نه شما را روزی می دهند ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
21) هان ای مردم پروردگار خویش را که شما و اسلافتان را آفرید بپرستید شاید پرهیزکاری کنید . [ نظرات / امتیازها ]
22) خدایی که برای شما زمین را فرشی و آسمان را بنائی کرد و از آسمان آبی فرود آورده با آن میوه ها برای روزی شما پدید کرد ، پس شما با اینکه علم دارید برای خدا همتا مگیرید . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
21) ای مردم ، بپرستید خدایی را که آفریننده شما و پیشینیان شماست ، باشد که پارسا و منزّه شوید. [ نظرات / امتیازها ]
22) آن خدایی که برای شما زمین را گسترد و آسمان را برافراشت و فرو بارید از آسمان آبی که به سبب آن بیرون آورد میوه های گوناگون برای روزی شما ، پس کسی را مثل و مانند او قرار ندهید در حالی که می دانید ( که بی مانند است ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
21) ای مردم ، پروردگارتان را که شما ، و کسانی را که پیش از شما بوده اند آفریده است ، پرستش کنید باشد که به تقوا گرایید. [ نظرات / امتیازها ]
22) همان [ خدایی ] که زمین را برای شما فرشی [ گسترده ] ، و آسمان را بنایی [ افراشته ] قرار داد و از آسمان آبی فرود آورد و بدان از میوه ها رزقی برای شما بیرون آورد پس برای خدا همتایانی قرار ندهید ، در حالی که خود می دانید. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
21) ای مردم ، پروردگارتان را بپرستید ; همان کسی که شما و کسانی را که پیش از شما بوده اند آفریده است ، باشد که تقواپیشه گردید و از گرایش به کفر و نفاق بپرهیزید . [ نظرات / امتیازها ]
22) همان کسی که زمین را برای شما بستری ] گسترده [ و آسمان را بنایی ] برافراشته [ قرار داد ، و از آسمان آبی فرود آورد و به وسیله آن برای شما از میوه ها و محصولات رزقی پدید آورد . پس شما که از دانشی برخوردارید ، برای خدا همتایانی قرار ندهید . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
21) ای مردم! پروردگارتان را که شما و پیشینیان شما را آفریده است ، بپرستید تا [ با پرستیدن او ] پروا پیشه شوید. [ نظرات / امتیازها ]
22) آن پروردگاری که زمین را برای شما بستری گسترده و آسمان را سقفی برافراشته قرار داد و از آسمان ، آبی [ مانند برف و باران ] نازل کرد و به وسیله آن از میوه های گوناگون ، رزق و روزی برای شما بیرون آورد پس برای خدا شریکان و همتایانی قرار ندهید در حالی که می دانید [ برای خدا در آفریدن و روزی دادن ، شریک و همتایی وجود ندارد ] . [ نظرات / امتیازها ]
  زهرا فضلعلي
21) ای کسانی که ایمان آورده اید
خدایتان کسی که شما و کسانی که قبل از شما بودند را عبادت کنید، شاید تقواپیشه کنید. [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه پورمحمدي - ترجمه قرآن امید مجد
22) خدائى که افراشت نیلى سپهر زمین را بگسترد اینسان ز مهر

بباراند از آسمان آب را که بیرون کند میوه ناب را

که آن میوه‏ها را یکى کردگار کند روزى خلق در روزگار

مبادا کسى را همانند او بخوانید کاین کار نبود نکو

اگر چه بدانید آن لایزال نه مانند دارد نه مثل و مثال‏ [ نظرات / امتیازها ]
  نصرت عزتي ساميان - نصرت عزتی سامیان
21) ای مردم خدایتان را عبادت کنید که شما و قبل از شما را آفرید، باشد که متقی گردید . [ نظرات / امتیازها ]
22) خدائیکه زمین را بستر شما و آسمان را سرپناه شما قرارداد و از آسمان آبی فرستاد و با آن روزیی از میوه ها برای شما در آورد پس برای خدا شریک قرار ندهید در حالیکه آگاه هستید. [ نظرات / امتیازها ]
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
21) hommes! Adorez votre Seigneur, qui vous a créés vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété [ نظرات / امتیازها ]
22) C'est Lui qui vous a fait la terre pour lit, et le ciel pour toit; qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir, ne Lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez (tout cela) [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - آیتی
21) اى مردم! پرودرگارتان را که شما و آنان را که پیش از شما بودند خلق کرد بپرستید باشد که تقوا پیدا کنید. [ نظرات / امتیازها ]
21) ای مردم پرستش کنید پروردگار خویش را آنکه بیافرید شما و پیشینیان را شاید که شما پرهیزکاری کنید [ نظرات / امتیازها ]
22) آنکه گردانید برای شما زمین را فرش و بستری و آسمان را سازمانی و پوششی و فرو ریخت از آسمان آبی پس برون آورد بدان از میوه‌ها روزیی برای شما پس قرار ندهید برای خدا همتایانی و خود می‌دانید [ نظرات / امتیازها ]
 » امید مجد
21) پرستید ای مردمان آن خدا
که پیشینیان آفرید و شما
بود آنکه گردید پرهیزکار
بیابید راهی به پروردگار
[ نظرات / امتیازها ]
22) خدائی که افراشت نیلی سپهر
زمین را بگسترد اینسان ز مهر
بباراند از آسمان آب را
که بیرون کند میوه ناب را
که آن میوه ها را یکی کردگار
کند روزی خلق در روزگار
مبادا کسی را همانند او
بخوانید کاین کار نبود نکو
اگر چه بدانید آن لایزال
نه مانند دارد نه مثل و مثال [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه راهنما
22) همان که زمین را براى شما فرشى و آسمان را سقفى قرار داد و از آسمان آبى نازل کرد و به وسیله آن از محصولات براى شما رزقى پدید آورد; پس با اینکه مى دانید ]او خالق همه چیز است[ براى خدا همتایانى قرار ندهید. [ نظرات / امتیازها ]
 » مجتبوی
21) ای مردم، پروردگار خویش را که شما و پیشنیان شما را آفریده بپرستید ، باشد که پرهیزگار شوید. [ نظرات / امتیازها ]
22)
آن که زمین را بستری گسترده و آسمان را بنائی (سقفی بر افراشته) ساخت و از آسمان آبی فروآورد پس بدان آب از میوه ها روزی برای شما بیرون آورد ، پس برای خدایان همتایان قرار مدهید ، وخود می دانید که خدا بی همتاست.
[ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
21) O ihr Menschen! Dient eurem Herrn, Der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat, auf daß ihr gottesfürchtig werden möget!
﴿٢١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
22) Der euch die Erde zu einem Ruhebett und den Himmel zu einem Gebäude gemacht hat und vom Himmel Wasser herabkommen läßt, durch das Er dann für euch Früchte als Versorgung hervorbringt. So stellt Allah nicht andere als Seinesgleichen zur Seite, wo ihr (es) doch (besser) wißt.
﴿٢٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » انگلیسی- ابن کثیر
21) 21. O mankind! Worship your Lord (Allah), Who created you and those who were before you so that you may acquire Taqwa.) [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- راهنما
21) اى مردم! پرودرگارتان را که شما و آنان را که پیش از شما بودند خلق کرد بپرستید باشد که تقوا پیدا کنید.

[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Hindi
21) ऐ लोगों अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको और उन लोगों को जो तुम से पहले थे पैदा किया है अजब नहीं तुम परहेज़गार बन जाओ
﴿٢١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
22) जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन का बिछौना और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी बरसाया फिर उसी ने तुम्हारे खाने के लिए बाज़ फल पैदा किए पस किसी को खुदा का हमसर न बनाओ हालाँकि तुम खूब जानते हो
﴿٢٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابن کثیر انگلیسی
22) (22. Who has made the earth a resting place for you, and the sky as a canopy, and sent down water (rain) from the sky and brought forth therewith fruits as a provision for you. Then do not set up rivals unto Allah (in worship) while you know (that He alone has the right to be worshipped).)[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
21) هان ای مردمان! پروردگارتان را، که شما و کسانی پیش از شما را آفرید، بپرستید؛ شاید شما تقوا پیشه کنید.
﴿٢١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
22) کسی که زمین را برای شما بستری (راهوار و گسترده) گردانید، و آسمان را بنایی (افراشته) قرار داد، و از آسمان آبی فرود آورد، پس با آن رزقی از میوه‌ها برایتان برون آوَرَد. پس برای خدا همتایانی قرار ندهید، حال آنکه شما می‌دانید (که خدا همتاندارد).
﴿٢٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-Japane
21) 人びとよ。あなたがた,またあなたがた以前の者を創られた主に仕えなさい。恐らくあなたがたは(悪魔に対し)その身を守るであろう。
﴿٢١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
22) (かれは)あなたがたのために大地を臥所とし,また大空を天蓋とされ,天から雨を降らせ,あなたがたのために糧として種々の果実を実らせられる方である。だからあなたがたは(真理を)知った上は,(唯一なる)アッラーの外に同じような神があるなどと唱えてはならない。
﴿٢٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
  مجيد صبوئي - استاد بهرام پور
21) ای مردم ! پروردگارتان را بپرستید که شما و کسان قبل از شما را آفرید ، باشد که پرهیزگار شوید [ نظرات / امتیازها ]
  محمدامين احمدي فقيه - از تحقیقات اینجانب
21) آگاه باشید ای مردم و پروردگارتان را پرستش و اطاعت کنید! خداوندی که شما و کسانى را که پیش از شما بوده‌اند، آفریده‌است؛ باشد که پرهیزکار و در امان باشید. [ نظرات / امتیازها ]
22) همان خداوندی که زمین را چون فرشی بگسترانید و قرارگاه شما گذاشت، و آسمان را چون بنایی برافراشت، و از آسمان آبى فرستاد، و بدان آب برای روزی و خوراک شما از زمین میوه‌های گوناگونی بیرون آورد؛ در حالی که خوب می‌دانید نباید برای خدا همتا و شبیه و شریکی قرار دهید. [ نظرات / امتیازها ]
  سيده معصومه جورابچي - پورجوادی
21) اى مردم پروردگارتان را که شما و پیشینیان را آفرید عبادت کنید تا پرهیزگار شوید. [ نظرات / امتیازها ]
22) اوست که زمین را برایتان بگستراند و آسمان را بر فرازتان برافراشت و از آسمان آبى فرو فرستاد که به سبب آن میوه‏هاى گوناگون برویانید تا روزى شما باشد، بنا بر این براى خدا شریک هایى قرار ندهید در صورتى که مى‏دانید خدا بى‏نظیر است. [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - المانی
21) 2: 21. O ihr Menschen, dienet eurem Herrn, Der euch erschuf und die, die vor euch waren, auf daß ihr beschirmt seid; [ نظرات / امتیازها ]
22) 2: 22. Der die Erde gemacht hat zu einem Bette für euch, und den Himmel zu einem Dach, und Wasser hat niederregnen lassen von den Wolken und damit Früchte für euren Unterhalt hervorgebracht hat. Stellt Allah daher keine Götter zur Seite, denn ihr wißt es doch. [ نظرات / امتیازها ]
 » خرمشاهی
21) اى مردم پروردگارتان را که شما و پیشینیانتان را آفریده است، بپرستید، تا در امان مانید (۲۱) [ نظرات / امتیازها ]
22) آنکه زمین را [همچون‏] زیرانداز و آسمان را [همچون‏] سرپناه شما کرد، و از آسمان آبى فرو فرستاد، آنگاه بدان میوه‏ها براى روزى شما برآورد، پس آگاهانه براى او همتا نیاورید (۲۲) [ نظرات / امتیازها ]
 » شاکیر
21) o men! serve your lord who created you and those before you so that you may guard (against evil) (۲۱)
[ نظرات / امتیازها ]
22) who made the earth a resting place for you and the heaven a canopy and (who) sends down rain from the cloud then brings forth with it subsistence for you of the fruits; therefore do not set up rivals to allah while you know (۲۲)
[ نظرات / امتیازها ]
 » یوسفعلی
21) o ye people! adore your guardian-lord, who created you and those who came before you, that ye may have the chance to learn righteousness; (۲۱)
[ نظرات / امتیازها ]
22) who has made the earth your couch, and the heavens your canopy; and sent down rain from the heavens; and brought forth therewith fruits for your sustenance; then set not up rivals unto allah when ye know (the truth). (۲۲)
[ نظرات / امتیازها ]
  جهانگير خانزاده - پیکتال
21) o mankind! worship your lord, who hath created you and those before you, so that ye may ward off (evil). (۲۱)
[ نظرات / امتیازها ]
22) who hath appointed the earth a resting-place for you, and the sky a canopy; and causeth water to pour down from the sky, thereby producing fruits as food for you. and do not set up rivals to allah when ye know (better). (۲۲)
[ نظرات / امتیازها ]
  سينا خانزاده - غریب
21) o people, worship your lord who has created you and those who have gone before you, so that you will be cautious. (۲۱)
[ نظرات / امتیازها ]
22) who has made the earth a bed for you and the sky a dome, and has sent down water from the sky to bring forth fruits for your provision. do not knowingly set up rivals to allah. (۲۲)
[ نظرات / امتیازها ]
  ولي اله سوراني
21) ای تمامی مردم , بپرستید پروردگارتان را که شما را و تمامی کسان قبل از شما را از نیستی ساخته (آفریده) شاید تقوایی برای شما باشد [ نظرات / امتیازها ]
22) کسی که زمین را هموار (و بستر آرامش) و آسمان را ساختی (سقفی) برای شما قرار داد و از آسمان آبی فرستاد , پس (به واسطه آن آب) میوه هایی برای روزی شما بیرون آمدند , پس مشابهی برای خداوند قرار ندهید و شما می دانید ( از مشابهان هیچ قدرتی بر نمی آید ) [ نظرات / امتیازها ]
  ر ف - حجت الاسلام سید محمدرضا واحدی
21) ای مردم! پروردگارتان را که شما و پیشینیان شما را آفریده است، بپرستید؛ باشد که اهل تقوا و پرهیز از کفر و نفاق شوید. [ نظرات / امتیازها ]
22) خدایی که زمین را زیر پای شما گسترد و آسمان را روی سرتان برافراشت و از آن آبیفرو فرستاد که با آن میوه‌هایی برای ارتزاق شماپدید آورد. پسکسی را همتای او قرار ندهید و خود می‌دانید که هیچ همتایی ندارد، [ نظرات / امتیازها ]
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجت الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
21) ای مردم! پروردگارتان را بپرستید که شما و پیشینیان شما را آفریده است؛ باشد که تقوا ورزید و از کفر و نفاق و آلودگی‌ها دوری کنید. [ نظرات / امتیازها ]
22) همو که زمین را زیر پای شما گسترد و آسمان را روی سرتان برافراشت و از آن آبی فرو فرستاد و با آن محصولاتی گوناگون برای ارتزاق شما از دلِ زمین پدید آورد. پس با اینکه می‌دانید خداوند همتایی ندارد، کسی را همتای او قرار ندهید. [ نظرات / امتیازها ]
  محمد عباسپور
21) ای مردم پروردگارتان را که شما و پیشینیان تان را خلق کرده عبادت و بندگی کنید باشد که در دین الهی تقویت شوید. [ نظرات / امتیازها ]
22) خدایی که زمین را همانند فرشی بر زیر پایتان گسترده و آسمان را بالای سرتان افراشته و از آسمان آبی بارانده و با آن آب محصولاتی از زمین برای رزق و روزی شما بیرون آورده است ،پس شریکی برای خداوند قرار ندهید و در حالیکه شما دانای (به پیمان الهی) هستید. [ نظرات / امتیازها ]