از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
15) نه نه پس سوگند به ستارگان پنهان شونده ( در روز ) و به ستارگان بازگردنده در شب ، [ نظرات / امتیازها ]
16) آن ستارگان سیرکننده غایب شونده ( که در آخر شب همانند وحوش فرو رفته در نهان گاه در مغرب خود پنهان می شوند ) [ نظرات / امتیازها ]
17) و سوگند به شب آن گاه که روی آورد و آن گاه که پشت کند ، [ نظرات / امتیازها ]
18) و سوگند به صبح آن گاه که بدمد ، [ نظرات / امتیازها ]
19) ( جواب سوگندهای گذشته این است ) که این ( قرآن ) بی تردید گفتار فرستاده ای گرامی و ارجمند ( جبرئیل ) است. [ نظرات / امتیازها ]
20) که نیرومند و در نزد خداوند عرش دارای قرب و منزلتی است. [ نظرات / امتیازها ]
21) در آنجا مورد اطاعت ( فرشتگان ) و امین است. [ نظرات / امتیازها ]
22) و مصاحب و رفیق شما ( پیامبر ) دیوانه نیست. [ نظرات / امتیازها ]
23) و حقّا که ( این پیامبر ) او را در آن کرانه روشن و افق والاتر ( از افق آدمیان ، کرانه فرشتگان ) دیده است. [ نظرات / امتیازها ]
24) و او بر غیب ( بر آنچه به وحی دریافت نموده ) بخیل نیست ( که آن را پنهان کند یا تغییر دهد یا تأخیر اندازد یا مخلوط نماید ) . [ نظرات / امتیازها ]
25) و این ( قرآن ) گفتار شیطانی رانده شده ( از درگاه خدا ) نیست. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
15) سوگند به ستارگانی که بازمی گردند ، [ نظرات / امتیازها ]
16) حرکت می کنند و از دیده ها پنهان می شوند ، [ نظرات / امتیازها ]
17) و قسم به شب ، هنگامی که پشت کند و به آخر رسد ، [ نظرات / امتیازها ]
18) و به صبح ، هنگامی که تنفّس کند ، [ نظرات / امتیازها ]
19) که این ( قرآن ) کلام فرستاده بزرگواری است [ جبرئیل امین ] [ نظرات / امتیازها ]
20) که صاحب قدرت است و نزد ( خداوند ) صاحب عرش ، مقام والایی دارد! [ نظرات / امتیازها ]
21) در آسمانها مورد اطاعت ( فرشتگان ) و امین است! [ نظرات / امتیازها ]
22) و مصاحب شما [ پیامبر ] دیوانه نیست! [ نظرات / امتیازها ]
23) او ( جبرئیل ) را در افق روشن دیده است! [ نظرات / امتیازها ]
24) و او نسبت به آنچه از طریق وحی دریافت داشته بخل ندارد! [ نظرات / امتیازها ]
25) این ( قرآن ) گفته شیطان رجیم نیست! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
15) گر چه سوگند به ستارگان که در روز پنهان می شوند . [ نظرات / امتیازها ]
16) و آنها که سیارند و در مغرب خود غروب می کنند . [ نظرات / امتیازها ]
17) و سوگند می خورم به شب هنگامی که تاریک می شود . [ نظرات / امتیازها ]
18) و به روز وقتی که می دمد . [ نظرات / امتیازها ]
19) که قرآن گفتار فرستاده بزرگوار خداست ( جبرئیل امین ) . [ نظرات / امتیازها ]
20) فرشته ای ارجمند که نزد صاحب عرش مقامی دارد . [ نظرات / امتیازها ]
21) و فرمانش برای سایر فرشتگان مطاع است . [ نظرات / امتیازها ]
22) و اینکه رفیق شما ( محمد ) دیوانه نیست . [ نظرات / امتیازها ]
23) او وی را در افق مبین دیده است . [ نظرات / امتیازها ]
24) و در موارد غیبی که بدو وحی می شود بخیل نیست . [ نظرات / امتیازها ]
25) و اینکه قرآن کلام شیطان رجیم نمی باشد . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
15) چنین نیست ( که منکران قرآن پندارند ) قسم یاد می کنم به ستارگان باز گردنده. [ نظرات / امتیازها ]
16) که به گردش آیند و در مکان خود رخ پنهان کنند. [ نظرات / امتیازها ]
17) قسم به شب تار هنگامی که روی جهان را تاریک گرداند. [ نظرات / امتیازها ]
18) و قسم به صبح روشن وقتی که دم زند ( و عالم را به روی خود بیفروزد ) . [ نظرات / امتیازها ]
19) ( قسم به این آیات ) که همانا قرآن کلام رسول بزرگوار حق ( جبرئیل ) است. [ نظرات / امتیازها ]
20) که فرشته با قوّت و قدرت است و نزد خدای مقتدر عرش با جاه و منزلت است. [ نظرات / امتیازها ]
21) و در آنجا فرمانده فرشتگان و امین وحی خداست. [ نظرات / امتیازها ]
22) و رسول عصر شما هرگز دیوانه نیست. [ نظرات / امتیازها ]
23) و او امین وحی را در افق اعلای مشرق درست مشاهده کرد. [ نظرات / امتیازها ]
24) و این رسول شما بر وحی از عالم غیب بخل نمی ورزد ( و شما را از علم وحی خود آگاه می سازد ) . [ نظرات / امتیازها ]
25) و قرآن او هرگز کلام شیطانی مردود نیست. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
15) نه ، نه! سوگند به اختران گردان ، [ نظرات / امتیازها ]
16) [ کز دیده ] نهان شوند و از نو آیند ، [ نظرات / امتیازها ]
17) سوگند به شب چو پشت گرداند ، [ نظرات / امتیازها ]
18) سوگند به صبح چون دمیدن گیرد ، [ نظرات / امتیازها ]
19) که [ قرآن ] سخن فرشته بزرگواری است. [ نظرات / امتیازها ]
20) نیرومند [ که ] پیش خداوند عرش ، بلندپایگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
21) در آنجا [ هم ] مُطاع [ و هم ] امین است. [ نظرات / امتیازها ]
22) و رفیق شما مجنون نیست [ نظرات / امتیازها ]
23) و قطعاً آن [ فرشته وحی ] را در افق رخشان دیده. [ نظرات / امتیازها ]
24) و او در امر غیب بخیل نیست. [ نظرات / امتیازها ]
25) و [ قرآن ] نیست سخن دیوِ رجیم. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
15) سوگند یاد می کنم به آن ستارگانی که باز می گردند و نهان می شوند; [ نظرات / امتیازها ]
16) و با شتاب و نظم حرکت می کنند و از حرکت باز می ایستند چنان که گویی در آشیانه خود قرار گرفته اند ، [ نظرات / امتیازها ]
17) و سوگند به شب آن گاه که پشت می کند و می رود ، [ نظرات / امتیازها ]
18) و سوگند به بامداد آن گاه که برمی دمد و روشنی اش در افق پدیدار می شود ، [ نظرات / امتیازها ]
19) که قرآن سخن فرستاده ای ارجمند ( جبرئیل ) است . [ نظرات / امتیازها ]
20) همو که نیرومند و نزد خدایِ صاحب عرش مقرّب و دارای مقام و منزلت است . [ نظرات / امتیازها ]
21) در آن جا فرشتگان دیگر از او فرمان می برند و در ابلاغ آنچه خدا به او فرمان می دهد امین است . [ نظرات / امتیازها ]
22) و سوگند به همه اینها که محمّد مبتلا به جنون نیست; او سال ها همراه و همنشین شما بوده است . [ نظرات / امتیازها ]
23) او قطعاً جبریل را در آن کرانه روشن مشاهده کرد . [ نظرات / امتیازها ]
24) و او در ابلاغ پیام های غیبی به شما ، بخل نمیورزد . [ نظرات / امتیازها ]
25) و این قرآن گفتار شیطان آن موجود رانده شده نیست . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
15) پس سوگند به ستارگانی که باز می گردند ، [ نظرات / امتیازها ]
16) ستارگانی که به سرعت می روند و پنهان می شوند ، [ نظرات / امتیازها ]
17) و سوگند به شب هنگامی که [ روی می آورد ، و زمانی که ] می رود ، [ نظرات / امتیازها ]
18) و سوگند به صبح هنگامی که می دمد [ و با گستردن نورش تاریکی را می زداید ] [ نظرات / امتیازها ]
19) که قرآن کلام فرستاده ای ارجمند و بزرگوار است. [ نظرات / امتیازها ]
20) نیرومندی که نزد صاحب عرش دارای مقام و منزلت است [ نظرات / امتیازها ]
21) آنجا مورد اطاعت [ فرشتگان ] و امین است [ نظرات / امتیازها ]
22) و رفیق و یار شما دیوانه نیست. [ نظرات / امتیازها ]
23) بی تردید امین وحی را در افق روشن دیده است ، [ نظرات / امتیازها ]
24) و او نسبت به [ ابلاغ و تعلیم ] آنچه به او وحی می شود ، بخیل نیست [ نظرات / امتیازها ]
25) و قرآن ، کلام شیطان رانده شده نیست [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - بهرامپور
15) پس سوگند به اختران بازگردنده [ نظرات / امتیازها ]
16) که مى‌روند و نهان مى‌شوند [ نظرات / امتیازها ]
17) و سوگند به شب، آن‌گاه که پشت کند [ نظرات / امتیازها ]
18) و سوگند به صبح بدان گاه که می‌دمد (و با طلوع سپیده، چهره‌ی نورانی و پرفروغ خود را به جهانیان می‌نمایاند، و با نسیم حیات‌بخش خویش خفتگان را به حرکت و تلاش می‌کشاند، و از بی‌خبری به بیداری و هوشیاری می‌رساند)! [ نظرات / امتیازها ]
19) که قطعا این قرآن سخن فرستاده‌اى ارجمند است (جبرئیل) [ نظرات / امتیازها ]
20) نیرومندى که نزد خداوند عرش، منزلت والایى دارد [ نظرات / امتیازها ]
21) در آن جا فرمانروا و امین است [ نظرات / امتیازها ]
22) و این رفیق شما دیوانه نیست [ نظرات / امتیازها ]
23) او [جبرئیل‌] را در افق روشن دیده است [ نظرات / امتیازها ]
25) و این [قرآن‌] سخن شیطان مطرود نیست [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- راهنما
15) پس قسم مى خورم به آن ستارگان غایب شونده [به هنگام روز]; [ نظرات / امتیازها ]
16) همان ستارگان غروب کننده. [ نظرات / امتیازها ]
17) و قَسَم به شب وقتى که پشت کند، [ نظرات / امتیازها ]
18) و قَسَم به صبح وقتى که بر دَمَد، [ نظرات / امتیازها ]
19) که قطعاً این [قرآن] سخن فر