مسعود بهشتی
[ همه نکته ها ] نکته های مسعود بهشتي (3 مورد)
  سوره بقرة آیه 143 - درمورد تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه
عنوان میانه در مورد قبله و مسلمانان در متن ایه

توضیح : منظور ازوسط در این آیه این است که کعبه از نظر جغرافیایی در جنوب قرار گرفته است که خط میانه غرب و شرق جغرافیای است که غرب جهت بیت المقدس برای یهودیانی است که در شامات و بابل بودند و شرق جهتی بود که طرفداران مسیحی حضرت مسیح (ع) به محل تولد ایشان _یعنی بیت المقدس _بود و با این تغییر جهت مسلمانان به جهت میانه این دو جهت _یعنی _جنوب ؛ اقامه نماز می کنند و از این حیث دین اسلام و مسلمانان میانه واعتدال و نمونه و گواه معرفی شده است .

  سوره حمد آیه 2 - در مورد نقش های خداوند متعال
خداوند متعال دونقش دارد:
1- اله بودن یعنی ذات مقدسی که تنها او در خور است تا مورد بندگی قرار گیرد و پرستش شود .
2- رب در این آیه بدل است برای لفظ جلاله (الله ) و بیانگر این است که تنها مربی واقعی که به بهترین و محکم ترین راه ها هدایت می کند .(مصداق آیه آن هذاالقرآن یهدی للتی .....) چون صاحب اصلی این کتاب انسان ساز نیز خداوند متعال است .
  سوره حمد آیه 1 - در مورد صفات الهی
1- شروع همه امور با نام خداند (جل جلاله) است و هر کار ی که برآن مقدم داشته شود ابتر خواهد بود .
2- صفت رحمانیت نسبت به صفت رحیمیت اله عمومی تر بوده و شامل همه گروه های انسانی می باشد؛ در حالی که رحیم بودن ذات مقدس الهی فقط شامل بندگان خاص وی خواهد شد .
3- ال در ابتدای الرحمن موید این نکته است که این صفات در اله شامل تمامی صفات این ذات اقدس می باشد.
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های مسعود بهشتي (9 مورد)
  سوره بقرة آیه 154 - تفسیر نمونه
به آن ها که در راه خداکشته می شوند مردگان نگویید بلکه آن ها زندگانند اما شما درک نمی کنید .
  سوره حمد آیه 7 -
به راه کسانی که به آن ها نعمت عنایت فرمودی ؛ نه ( به راه ) کسانی که بر آنها غضب گرفته ای و نه (راه )آنهایی گه جزء گمراه شدگانند .
  سوره حمد آیه 6 -
(پروردگارا) ما را به راه راست هدایت فرما.
[ همه تفسیر ها ] تفسیر های مسعود بهشتي (2 مورد)
  سوره بقرة آیه 154 - تفسیر نمونه
پس ازاشاره به مورد صبر و استقامت و تاءکید بر اینکه مسلما نان باید در زندگی فردی و اجتماعی خود از آن استعانت و کمک بگیرند (در آیه قبل )در این آیه اشاره به حیات جاودان شهدا به این مورد که (هرگز آنهایی که در راه خدا کشته شده و به فیض عظیم شهادت نایل می شوندمرده نگویید «و لا تقوولا لمن یقتل فی سبیل الله اموات»و در ادامه موءکدا"می فرماید : بلکه آن ها زنده گانند ولی شما درک نمی کنید .«بل احیاء و لکن لاتشعرون ».
گروهی از مردم راحت طلب و ترسو در صدر اسلام بودند که هرکه ازمسلمانان که در میدان جهاد به شهادت می رسید می گفتند : فلانی مردو با اظهار تاءسف از این واقعه دیگران را نگران و مضطرب می کردند . در اینجا به صراحت به آن ها پاسخ داده شده است که حق ندارند به شهدا مرده بگویند چون آن هازنده اند و ازنعمت های الهی بهره می برند و چون انسان هادر قالب تن حبس شده اند نمی توانند این موضوع رادرک کنندودرضمن از نص این آیه و ترجمه آن دو موضوع بقای روح و زندگی برخی اثبات می شود .
  سوره بقرة آیه 143 - تفسیر نمونه
کلمه وسط در این آیه مبین: اولا" میانه بودن قبله در سمت جنوب نسبت به قبله یهودیان و مسیحیان به جهت های غربی و شرقی ؛ثانیا"اسلام دین اعتدال است و یک مسلمان در همه جنبه های زندگی اش باید رعایت اعتدال و میانه روی را بنماید مثلا"در انتخاب باورداشت مذهبی نه تابع صرف جبریو ن و نه پیروی از تفویض و مصادیق مختلف ؛ این مورد در سوره مبارکه لقمان تاءکید لقمان به فرزندش است ؛ آن جا که می فرماید:""واقصد فی مشیک"" یعنی در راه رفتنت (و به تعبیر دیگر)در تمامی امورات و خط مشی زندگی ات هم میانه رو و معتدل باش .
دیگر این که اگر امت اسلامی گواه و شاهد دیگران است چون بایداعتدال داشته باشد لذا نمونه برای دیگران شدن همزمان با داشتن اعتدال مفهوم پیدا می کند.
مورد بعد این است که وجود مقدس الهی به همه امور کاملا"وقوف دارد چون از ازل وجود داشته و تا ابد اوست که برکل گیتی سیطره و توان دارد ؛و لذا این کلمه در این آیه مبین است که همه این امور مجیی خواهد شد.