از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) سپاس از آن خداوندی است که این کتاب را بر بنده خود فرو فرستاد و در ( الفاظ و محتوای ) آن هیچ انحراف و کژی ننهاد. [ نظرات / امتیازها ]
2) در حالی که مستقیم و نگهبان و ناظر ( بر کتاب های آسمانی گذشته و مصالح جامعه بشری آینده ) است تا ( کسانی را که ایمان درست یا عمل صالح ندارند ) از عذاب سختی از جانب خود بیم دهد و مؤمنانی را که عمل های شایسته به جا می آورند بشارت دهد که حتما برای آنها پاداشی نیکو است. [ نظرات / امتیازها ]
3) برای همیشه در آن ( پاداش نیکو ) ماندگارند. [ نظرات / امتیازها ]
4) و بیم دهد کسانی را که گفتند خداوند فرزندی برگرفته است ( مشرکان و یهود و نصاری ) . [ نظرات / امتیازها ]
5) نه آنها و نه پدران آنها را علمی به این ( ادعا ) نیست ، بزرگ سخنی است که از دهان آنان بیرون می آید ( نسبت دادن شرک و تجسم و ترکیب و ازدواج و نیاز به یاور به خداوند آری ) آنها جز دروغ نمی گویند. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
1) حمد مخصوص خدایی است که این کتاب ( آسمانی ) را بر بنده ( برگزیده ) اش نازل کرد ، و هیچ گونه کژی در آن قرار نداد ... [ نظرات / امتیازها ]
2) در حالی که ثابت و مستقیم و نگاهبان کتابهای ( آسمانی ) دیگر است تا ( بدکاران را ) از عذاب شدید او بترساند و مؤمنانی را که کارهای شایسته انجام می دهند ، بشارت دهد که پاداش نیکویی برای آنهاست ... [ نظرات / امتیازها ]
3) ( همان بهشت برین ) که جاودانه در آن خواهند ماند! [ نظرات / امتیازها ]
4) و ( نیز ) آنها را که گفتند: «خداوند ، فرزندی ( برای خود ) انتخاب کرده است» ، انذار کند. [ نظرات / امتیازها ]
5) نه آنها ( هرگز ) به این سخن یقین دارند ، و نه پدرانشان! سخن بزرگی از دهانشان خارج می شود! آنها فقط دروغ می گویند! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) ستایش خاص خدایی است که این کتاب استوار را به بنده خویش فرو فرستاد و در آن انحراف ننهاد . [ نظرات / امتیازها ]
2) تا از جانب خویش از عذابی سخت بترساند و مؤمنان را که کارهای شایسته کنند نوید دهد که پاداشی نیک دارند . [ نظرات / امتیازها ]
3) و همیشه در آن بسر می برند . [ نظرات / امتیازها ]
4) و نیز کسانی را که گویند خدا فرزندی گرفته بیم دهد . [ نظرات / امتیازها ]
5) در این باب چیزی ندانند پدرانشان نیز نمی دانستند ، کلمه ای که از دهانشان بیرون می شود بزرگ است ، و جز دروغ نمی گویند . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) ستایش و سپاس مخصوص خداست که بر بنده خاص خود ( محمّد صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم ) این کتاب بزرگ ( قرآن ) را نازل کرد و در آن هیچ نقص و کژی ننهاد. [ نظرات / امتیازها ]
2) کتابی است در نهایت استواری تا ( به این کتاب بزرگ خلق را ) از عذاب سخت خود بترساند و اهل ایمان را که اعمال آنها نیکوست به اجر بسیار نیکو بشارت دهد. [ نظرات / امتیازها ]
3) که در آن سر منزل پر نعمت بهشتی زندگانی ابدی خواهند داشت. [ نظرات / امتیازها ]
4) و بترساند آنان را که گفتند: خدا فرزندی ( برای خود ) برگرفته است. [ نظرات / امتیازها ]
5) آنها نه خود و نه پدرانشان از روی علم و دانش سخن نمی گویند ، این کلمه بزرگی است که از دهنشان خارج می شود و جز دروغ چیزی نمی گویند. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
1) ستایش خدایی را که این کتاب [ آسمانی ] را بر بنده خود فرو فرستاد و هیچ گونه کژی در آن ننهاد ، [ نظرات / امتیازها ]
2) [ کتابی ] راست و درست ، تا [ گناهکاران را ] از جانب خود به عذابی سخت بیم دهد ، و مؤمنانی را که کارهای شایسته می کنند نوید بخشد که برای آنان پاداشی نیکوست. [ نظرات / امتیازها ]
3) در حالی که جاودانه در آن [ بهشت ] ماندگار خواهند بود. [ نظرات / امتیازها ]
4) و تا کسانی را که گفته اند: خداوند فرزندی گرفته است ، هشدار دهد. [ نظرات / امتیازها ]
5) نه آنان و نه پدرانشان به این [ ادعا ] دانشی ندارند. بزرگ سخنی است که از دهانشان برمی آید. [ آنان ] جز دروغ نمی گویند. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
1) ستایش همه از آنِ خداوند است ; همان کسی که این کتاب آسمانی را بر بنده اش محمّد فرو فرستاد و در آن هیچ کژی و انحرافی قرار نداد . [ نظرات / امتیازها ]
2) کتابی که مایه برپایی جوامع انسانی است ، تا کافران و گنهکاران را به عذابی سخت که از جانب خداست بیم دهد و به مؤمنانی که کارهای شایسته می کنند نوید دهد که برای آنان پاداشی نیکو ( بهشت ) خواهد بود . [ نظرات / امتیازها ]
3) و برای همیشه در آن ماندگارند . [ نظرات / امتیازها ]
4) و تا کسانی را که گفتند : خدا فرزندی برگرفته است ، هشدار دهد . [ نظرات / امتیازها ]
5) نه آنان بدین سخن علمی دارند و نه پدرانشان که مقتدای آنانند بدان علمی داشتند . چه بزرگ سخنی است که از دهانشان بیرون می آید ! آنان جز دروغ نمی گویند . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
1) همه ستایش ها ویژه خداست که این کتاب را بر بنده اش نازل کرد و برای آن هیچ گونه انحراف و کژی قرار نداد. [ نظرات / امتیازها ]
2) [ کتابی ] است درست و استوار [ و برپادارنده مصالح حیات انسان ] تا از سوی خود [ ستمکاران را ] به عذابی سخت بیم دهد ، و مؤمنانی را که کارهای شایسته انجام می دهند ، مژده دهد که برای آنان پاداشی نیکوست. [ نظرات / امتیازها ]
3) که در آن پاداش جاودانه ماندگارند. [ نظرات / امتیازها ]
4) و [ نیز ] کسانی را که گفتند: خدا [ برای خود ] فرزندی گرفته است ، [ به آتش دوزخ ] بیم دهد. [ نظرات / امتیازها ]
5) نه آنان به این [ سخن خرافی و بی پایه ] یقین و دانشی دارند و نه پدرانشان [ بلکه گفتارشان از روی جهل و نادانی است ] چه بزرگ سخنی است که [ از روی افترا ] از دهانشان بیرون می آید آنان جز دروغ نمی گویند. [ نظرات / امتیازها ]
  فرزانه مهري
1) ستایش از آن خدائی است که آن کتاب(مخصوص)رابه یکباره بر بنده اش فرو فرستادوبدر آن (کتاب)هیچ سخن ناصوابی راه ندارد [ نظرات / امتیازها ]
  عطيه صفاري
1) ستایش, همه از آن خداوند است. همان که این کتابه آسمانی را بر بندش محمد فرستاد و در آن هیچ کجی و انحرافی قرار نداد. [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه حقيقي
2) قران کتابی پابرجا تا (به بدکرداران)انذار دهدازسختی شدیدی از طرف خودش وبه مومنان همانهایی که اعمال صالح وشایسته انجام می دهندبشارت دهد که برای انان پاداش زیبایی در نظر است. [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه السادات حسيني وفا
1) سپاس خدایی را که برای بنده اش کتابی را نازل کردو در آن هیچ کژی واشتباهی را قرار نداد [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه پورمحمدي
1) تمام ستایش ها مخصوص خداوندی است که نازل کرد بر بنده اش (محمد صلی الله و آله وسلم) قرآن را نازل کرد و قرار نداد در آن هیچ کجی و انحرافی. [ نظرات / امتیازها ]
2) تا از نزد خود از عذابی شدید بترساند و به مومنین کسانی که کارهای شایسته انجام می دهند بشارت دهد که برای آن هاپاداشی نیکو می باشد [ نظرات / امتیازها ]
3) همیشه در آن (بهشت) جاودان هستند [ نظرات / امتیازها ]
4) و کسانی را که گفتند خداوند فرزندی (برای خود) گرفته است ، بیم دهد. [ نظرات / امتیازها ]
5) برای آن ها به آن (ادعا که خداوند برای خود فرزندی گرفته) و نیز برای پدران آن ها علمی نیست کلمه ای که از دهان آن ها خارج می شود بزرگ است و چیزی جز دروغ نمی گویند [ نظرات / امتیازها ]
  زمان مشايخي
1) تمام سپاس برای خداوندی است که قرآن را بر بنده اش نازل فرمود و و هیچگونه کجی و انحراف در آن قرار نداد [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه السادات قاسمپور - بروجردی
1) خدایى را سپاس مینمایم که این قرآن را بر بنده خاص خود محمد نازل فرمود که در آن هیچ نقص و کجى وجود ندارد [ نظرات / امتیازها ]
 » حجة التفاسیر
2) در حالیکه آن بنده مستقیم است تا وى به عقوبت سختى که از نزد خدا است (متمردان را) بیم دهد، و تا مؤمنان را که کار هاى شایسته مى‏کنند مژده دهد به این که البته از آن ایشان است مزدى نیکو، [ نظرات / امتیازها ]
 » فیض الاسلام
3) در حالى که همیشه در آن اجر نیکو (بهشت) ماندگاراند [ نظرات / امتیازها ]
 » کاویانپور
4) بترساند کسانى را که گفتند: خدا براى خود فرزندى گرفته است‏ [ نظرات / امتیازها ]
  مرتضي هاديزاده - تفسیر نور
1) ستایش مخصوص خدایی است که کتاب ( آسمانی قرآن را ) بر بنده ی خود نازل کرد و برای آن هیچ گونه انحرافی قرار نداد [ نظرات / امتیازها ]
2) (کتابی که ) استوار و نگهبان (کتابهای آسمانی دیگر ) است ، تا از عذاب شدیدی که از سوی اوست بترساند و به مومنانی که کارهای شایسته انجام می دهند ، بشارت دهد که برای انان پاداشی نیکوست [ نظرات / امتیازها ]
3) برای همیشه در آن (اجر الهی و بهشت ) ماندگارند [ نظرات / امتیازها ]
4) و تا (کتاب الهی و پیامبر ) به آنان که گویند : خداوند برای خود فرزندی گرفته است ، هشدار دهد [ نظرات / امتیازها ]
5) آنان و پدرانشان هیچ علمی به این سخن (یا به خداوند ) ندارند . این کلمه ای که از دهانشان بیرون می آید ، تهمت بزرگی است و جز دروغ نمی گویند [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - ترجمه خرمشاهی
1) سپاس خداوندى را که بر بنده خویش کتاب آسمانى را که در آن هیچ‏گونه کژى و کاستى نگذارده، نازل کرده است‏
[ نظرات / امتیازها ]
2) کتابى استوار که از سوى او عقوبتى سخت را هشدار دهد، و به مؤمنانى که نیکوکارى مى‏کنند بشارت دهد که پاداشى نیک [در پیش‏] دارند
[ نظرات / امتیازها ]
3) که جاودانه [در جوار رحمت او] ماندگارند
[ نظرات / امتیازها ]
4) و تا کسانى را که مى‏گویند خداوند فرزندى برگزیده است، بیم دهد
[ نظرات / امتیازها ]
5) به این امر نه خودشان علم [و یقین‏] دارند نه پدرانشان، ناپسند است سخنى که از دهان ایشان بر مى‏آید، و جز دروغ نمى‏گویند
[ نظرات / امتیازها ]
  سيدابراهيم غياث الحسيني - تفسیر نور
1) ستایش مخصوص خدایى است که کتاب (آسمانى قرآن را) بر بنده‏ى خود نازل کرد و براى آن هیچ گونه انحرافى قرار نداد. [ نظرات / امتیازها ]
2) (کتابى که) استوار و نگهبانِ (کتاب‏هاى آسمانى دیگر) است، تا از عذاب شدیدى که از سوى اوست بترساند و به مؤمنانى که کارهاى شایسته انجام مى‏دهند، بشارت دهد که براى آنان پاداشى نیکوست. [ نظرات / امتیازها ]
3) براى همیشه در آن (اجر الهى و بهشت) ماندگارند. [ نظرات / امتیازها ]
4) و تا (کتاب الهى و پیامبر) به آنان که گویند: خداوند براى خود فرزندى گرفته است، هشدار دهد.
[ نظرات / امتیازها ]
5) آنان و پدرانشان هیچ علمى به این سخن (یا به خداوند) ندارند. این کلمه‏اى که از دهانشان بیرون مى‏آید، تهمت بزرگى است و جز دروغ نمى‏گویند. [ نظرات / امتیازها ]
  مهرونا آرامي نژاد
4) و بیم ده کسانی را که می‌گویند خداوند فرزندی گرفته است [ نظرات / امتیازها ]
  عبدالله عبداللهي - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
1) ستایش مخصوص خداست که بر بنده ى (خاصّ ) خود (محمّد صلّى اللّه علیه و آله) این کتاب بزرگ را نازل کرد و در آن هیچ نقص و عوجى ننها [ نظرات / امتیازها ]
2) تا با این کتاب خلق را از عذاب سخت خدا بترساند و اهل ایمان را که اعمال آن ها نیکوست به اجر بسیار نیکو بشارت دهد [ نظرات / امتیازها ]
3) که در آن سر منزل پرنعمت بهشتى زندگانى ابدى خواهند داشت [ نظرات / امتیازها ]
4) و بترسان از عذاب آنان را که گفتند خدا فرزندى براى خود برگرفته است [ نظرات / امتیازها ]
5) که آن ها که به این سخن جاهلانه ى باطل قایلند نه خود، نه پدرانشان از روى علم و دانش سخن نمى گویند این کلمه ى کذب و افتراى بزرگ که از دهنشان خارج مى شود جز دروغ چیزى نیست [ نظرات / امتیازها ]
  اميد رسا - مترجم: امید رسا
1) " حمد [و ستایش] برای خداوند است که [این] کتاب را بر بنده اش نازل کرد ، و [هیچ] کژی [و انحرافی] در آن قرار نداد ". [ نظرات / امتیازها ]
2) " [کتابی] استوار [و برپا دارنده] تا از سختی [و گرفتاریِ] شدیدی از جانبِ او هُشدار دهد ؛ و بشارت می دهد مؤمنان را که کارهای شایسته انجام می دهند ، که پاداشی نیکو برای آنهاست ". [ نظرات / امتیازها ]
3) " تا اَبَد در آن می مانند! ". [ نظرات / امتیازها ]
4) " و هُشدار می دهد افرادی را که گفتند: «خداوند ، فرزندی گرفته است!» ". [ نظرات / امتیازها ]
5) " نه برایِ آنها به این [سخن و ادّعا] عِلم [و دانشی] است ، و نه برایِ پدرانِ آنها! ؛ کلمه بزرگی از دهانشان خارج می شود! [که می گویند: «خداوند ، فرزندی داشته است»] ؛ [آنها] جز دروغ نمی گویند! ". [ نظرات / امتیازها ]