از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
1) عَمَّ «حرف جر و اسم مجرور»
یَتَساءَلُونَ «فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون»«(و)فاعل» [ نظرات / امتیازها ]
2) عَنِ «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
النَّبَإِ «اسم مجرور یا در محل جر»
الْعَظِیمِ «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
3) الَّذِی «نعت، تابع»
هُمْ «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
فِیهِ «حرف جر و اسم مجرور»
مُخْتَلِفُونَ «خبر مرفوع یا در محل رفع» [ نظرات / امتیازها ]
4) کَلاَّ «ح.ردع»
سَیَعْلَمُونَ«(س)استقبال» «فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون»«(و)فاعل» [ نظرات / امتیازها ]
5) ثُمَّ «حرف عطف»
کَلاَّ «ح.ردع»
سَیَعْلَمُونَ«(س)استقبال» «فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون»«(و)فاعل» [ نظرات / امتیازها ]
  صفدر فولادي
1) عم:جار و مجرور متعلق به یتساءلون
یتساءلون:فعل مضارع و فاعلش واو، باب تفاعل [ نظرات / امتیازها ]
2) عَنِ : جار
النَّبَإِ : مجرور (قید یَتَساءَلُون)
الْعَظیمِ : صفت [ نظرات / امتیازها ]
3) الَّذی : صفت (موصول)
هُمْ : مبتدا
فیهِ : جارو مجرور (قید)
مُخْتَلِفُونَ : خبر (جمله اسمیه) [ نظرات / امتیازها ]
4) کَلاّ : حرف رَدع و زجر
سَیَعْلَمُونَ : سین، حرف استقبال، فعل مضارع و فاعل واو [ نظرات / امتیازها ]
5) ثُمَّ : حرف عطف
کَلاّ : حرف رَدع و زجر
سَیَعْلَمُونَ : سین، حرف استقبال، فعل مضارع و فاعل واو [ نظرات / امتیازها ]
  اميرعباس زلفى گل
1) عمّ متعلّق به یتساءلون
 توضيح : جملة: «یتساءلون ...» "لا"ی محل ابتدایی است.
و جملة: « (یتساءلون) عن النبأ ...» "لا" محل استئناف بیانی گفته می شود. [ نظرات / امتیازها ]
 » الجدول فی إعراب القرآن ج‏30 ص 213
3) «هم فیه مختلفون ...» لا محلّ لها صلة الموصول (الذی). [ نظرات / امتیازها ]
 » الجدول فی إعراب القرآن ج‏30 ص 214
4) (کلّا) حرف ردع و زجر فی الموضعین عن التساؤل (السین) للاستقبال (ثمّ) للعطف جملة: «سیعلمون (الأولى)» لا محلّ لها استئنافیّة. [ نظرات / امتیازها ]