از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
29) همانا آنان که گناه کرده اند ، ( در دنیا ) به حال کسانی که ایمان آورده بودند می خندیدند. [ نظرات / امتیازها ]
30) و چون بر آنها می گذشتند ( از روی تمسخر ) با چشم و ابرو به یکدیگر اشاره می کردند. [ نظرات / امتیازها ]
31) و چون به سوی کسان خود بازمی گشتند با شادی ( از مسخره آنها ) بازمی گشتند. [ نظرات / امتیازها ]
32) و هنگامی که آنها را می دیدند می گفتند: مسلّما اینها گمراه اند. [ نظرات / امتیازها ]
33) با آنکه آنها بر اینان ( بر مؤمنان ) نگهبان فرستاده نشده بودند ( که مراقب هدایت و ضلالتشان باشند ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
29) بدکاران ( در دنیا ) پیوسته به مؤمنان می خندیدند ، [ نظرات / امتیازها ]
30) و هنگامی که از کنارشان می گذشتند آنان را با اشاره تمسخر می کردند ، [ نظرات / امتیازها ]
31) و چون به سوی خانواده خود بازمی گشتند مسرور و خندان بودند ، [ نظرات / امتیازها ]
32) و هنگامی که آنها را می دیدند می گفتند: «اینها گمراهانند!» [ نظرات / امتیازها ]
33) در حالی که هرگز مأمور مراقبت و متکفّل آنان [ مؤمنان ] نبودند! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
29) امروز مجرمین همواره به کسانی که ایمان آورده اند می خندند . [ نظرات / امتیازها ]
30) و وقتی به آنان برمی خورند با اشاره چشم به استهزای ایشان می پردازند . [ نظرات / امتیازها ]
31) و چون به همفکران خود می رسند خوشحالانه برمی خورند . [ نظرات / امتیازها ]
32) و چون به مؤمنین برمی خورند به یکدیگر می گویند اینها گمراهانند . [ نظرات / امتیازها ]
33) و خدای تعالی این مجرمین را نگهبان و مسئول مؤمنین نکرده . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
29) همانا ( در دنیا ) بد کاران بر اهل ایمان می خندیدند. [ نظرات / امتیازها ]
30) و چون به آنها می گذشتند به چشم طعن و استهزا می نگریستند. [ نظرات / امتیازها ]
31) و چون به سوی کسان خود باز می گشتند به سخن مزاح و فکاهی ( به نکوهش نماز و طاعت مؤمنان ) با هم تفریح می کردند. [ نظرات / امتیازها ]
32) و چون مؤمنان را می دیدند می گفتند که اینان به حقیقت مردم گمراهی هستند. [ نظرات / امتیازها ]
33) در صورتی که آن بدان را موکّل کار و نگهبان اعمال مؤمنان نفرستاده بودند ( تا بدین سخنان پردازند ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
29) [ آری ، در دنیا ] کسانی که گناه می کردند ، آنان را که ایمان آورده بودند به ریشخند می گرفتند. [ نظرات / امتیازها ]
30) و چون بر ایشان می گذشتند ، اشاره چشم و ابرو با هم ردّ و بدل می کردند. [ نظرات / امتیازها ]
31) و هنگامی که نزد خانواده [ های ] خود بازمی گشتند ، به شوخ طبعی می پرداختند. [ نظرات / امتیازها ]
32) و چون مؤمنان را می دیدند ، می گفتند: «اینها [ جماعتی ] گمراهند.» [ نظرات / امتیازها ]
33) و حال آنکه آنان برای بازرسی [ کار ] شان فرستاده نشده بودند. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
29) همانا کافران بدان سبب که گنهکار بودند ، به نیکان به خاطر ایمانشان می خندیدند . [ نظرات / امتیازها ]
30) و چون بر آنان می گذشتند ، با اشاره چشم و ابرو آنان را مسخره می کردند . [ نظرات / امتیازها ]
31) و چون نزد کسانشان باز می گشتند ، شادمان از آنچه کرده اند باز می گشتند . [ نظرات / امتیازها ]
32) و چون مؤمنان را می دیدند ، می گفتند : بی تردید اینان گمراهند . [ نظرات / امتیازها ]
33) و حال آن که آنان برای نگهبانی مؤمنان فرستاده نشده بودند که درباره آنان داوری کنند و گمراهشان بنامند . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
29) بدکاران همواره [ در دنیا از روی ریشخند و استهزا ] به مؤمنان می خندیدند [ نظرات / امتیازها ]
30) و هنگامی که بر آنان می گذشتند آنان را با اشاره چشم وابرو به مسخره می گرفتند ، [ نظرات / امتیازها ]
31) و چون به خانواده خود بازمی گشتند [ به سبب تمسخر مؤمنان ] خوشحال و شادمان باز می گشتند ، [ نظرات / امتیازها ]
32) و هنگامی که مؤمنان را می دیدند ، می گفتند: بی تردید اینان گمراه اند [ نظرات / امتیازها ]
33) و حال آنکه کافران را بر مؤمنان نگهبان و مراقب نفرستاده بودند [ که مراقب هدایت و گمراهی آنان باشند. ] [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امید مجد
29) به دنیا چو افراد بدکار چند
نمودند بر مومنان ریشخند
[ نظرات / امتیازها ]
30) چو کردند بر اهل ایمان گذر
به طعنه فکندند آنسو نظر [ نظرات / امتیازها ]
31) چو از پیش افراد مومن به کیش
رسیدند بر سوی یاران خویش
بگفتند با هم سخن بر مزاح
تمسخر نمودند اهل فلاح [ نظرات / امتیازها ]
32) چو کردند بر قوم مومن نگاه
بگفتند هستند گمره ز راه
[ نظرات / امتیازها ]
33) نگهبان نگردانده بد کردگار
بر آن مومنان ، مردم زشتکار [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - حسین شاه عبدالعظیمی،
29) ‌به‌ درستی‌ ‌که‌ آنان‌ ‌که‌ مشرک‌ شدند و اجرام‌ صحف‌ اعمال‌ ‌را‌ ‌به‌ جرایم‌ شرک‌ و عصیان‌ سیاه‌ کردند، هستند ‌از‌ آنان‌ ‌که‌ ایمان‌ آورده‌اند، می‌خندند. [ نظرات / امتیازها ]
30) و چون‌ بگذرند ‌به‌ ‌آن‌ مؤمنان‌ غمز می‌کنند ‌به‌ چشم‌های‌ ‌خود‌، ‌یعنی‌ چشمک‌ می‌زنند و اشاره‌ کنند ‌به‌ جهت‌ استهزاء. [ نظرات / امتیازها ]
31) و چون‌ باز می‌گردند ‌به‌ سوی‌ کسان‌ ‌خود‌، در‌ حالتی‌ ‌که‌ شادمان‌ و متلذّذانند ‌از‌ آنچه‌ کرده‌اند. [ نظرات / امتیازها ]
32) و چون‌ بینند کافران‌ و منافقان‌ مؤمنان‌ ‌را‌،

گویند ‌به‌ یکدیگر: ‌به‌ درستی‌ ‌که‌ ‌اینکه‌ گروه‌ ‌که‌ تابع‌ پیغمبرند،هر‌ آینه‌ گمراهانند. [ نظرات / امتیازها ]
33) و حال‌ آنکه‌ فرستاده‌ نشده‌اند اهل‌ کفر و نفاق‌، بر‌ مؤمنان‌ نگهبانان‌، ‌تا‌ گواهی‌ دهند ‌بر‌ ضلالت‌ و هدایت‌ ‌ایشان‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » خسروانی
29) 29‌-‌ همانا مجرمین‌ بمؤمنان‌ ‌از‌ روی‌ سخریه‌ و استهزاء میخندند [ نظرات / امتیازها ]
30) 30‌-‌ و چون‌ مؤمنان‌ ‌بر‌ کافران‌ گذر می‌کنند ‌با‌ چشم‌ و ابرو ‌از‌ روی‌ استهزاء بمؤمنان‌ بیکدیگر اشاره‌ میکنند [ نظرات / امتیازها ]
31) 31‌-‌ و چون‌ ‌اینکه‌ گروه‌ کافران‌ ‌ یا ‌ منافقان‌ بسوی‌ کسان‌ خودشان‌ برگشتند ‌با‌ لذّت‌ و مسرّت‌ ‌از‌ استهزاء خودشان‌ برگردند. [ نظرات / امتیازها ]
32) و چون‌ کسان‌ ‌خود‌ ‌را‌ دیدند گفتند ‌اینکه‌ جماعت‌ مسلمانان‌ ‌از‌ طریق‌ حق‌ و صواب‌ بیرون‌ رفته‌اند [ نظرات / امتیازها ]
33) 33-‌ ‌اینکه‌ گروه‌ کافران‌ بنگهبانی‌ مؤمنان‌ فرستاده‌ نشده‌اند [ نظرات / امتیازها ]
 » علی اکبرقریشی بنابی
29) 29‌-‌ آنان‌ ‌که‌ مجرمند ‌به‌ کسانی‌ ‌که‌ ایمان‌ آورده‌اند می‌خندند [ نظرات / امتیازها ]
30) 30‌-‌ و چون‌ ‌بر‌ ‌آنها‌ گذر کنند ‌با‌ چشم‌ اشاره‌ می‌کنند [ نظرات / امتیازها ]
31) 31‌-‌ و چون‌ پیش‌ اهل‌ خویش‌ ‌بر‌ می‌گردند شادمان‌ ‌بر‌ می‌گردند. [ نظرات / امتیازها ]
32) 32‌-‌ و چون‌ ‌آنها‌ ‌را‌ ببینند گویند: اینان‌ گمراهانند. [ نظرات / امتیازها ]
33) 33‌-‌ ‌با‌ آنکه‌ ‌بر‌ ‌آنها‌ نگهبان‌ فرستاده‌ نشده‌اند [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدثقفی تهرانی
29) همانا آنانکه‌ مرتکب‌ گناه‌ شدند بودند بآنانکه‌ ایمان‌ آوردند میخندیدند [ نظرات / امتیازها ]
30) و وقتی‌ ‌که‌ عبور مینمودند ‌بر‌ ‌آنها‌ بچشم‌ اشارت‌ میکردند [ نظرات / امتیازها ]
31) و وقتی‌ ‌که‌ برمیگشتند بسوی‌ کسانشان‌ برمیگشتند ‌با‌ آنکه‌ بکار ‌خود‌ شادمان‌ بودند [ نظرات / امتیازها ]
32) و وقتی‌ ‌که‌ دیدند ‌آنها‌ ‌را‌ گفتند همانا ‌اینکه‌ جماعت‌ ‌هر‌ آینه‌ گمراهانند [ نظرات / امتیازها ]
33) ‌با‌ آنکه‌ فرستاده‌ نشده‌ بودند ‌بر‌ ‌آنها‌ ‌که‌ نگهبانان‌ باشند [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدحسن صفی علیشاه
29) بدرستی‌ ‌که‌ آنان‌ ‌که‌ گناهکار شدند هستند ‌از‌ آنان‌ ‌که‌ ایمان‌ آوردند میخندند (29) [ نظرات / امتیازها ]
30) و چون‌ گذرند بایشان‌ اشاره‌ میکنند بچشم‌ و ابرو (30) [ نظرات / امتیازها ]
31) و چون‌ برگردند بسوی‌ کسانشان‌ برگردند شادی‌کنان‌ (31) [ نظرات / امتیازها ]
32) و چون‌ بینند ‌ایشان‌ ‌را‌ گویند بدرستی‌ ‌که‌ اینان‌ ‌هر‌ آینه‌ گمراهانند (32) [ نظرات / امتیازها ]
33) و فرستاده‌ نشد ‌بر‌ ‌ایشان‌ نگهبانان‌ (33) [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - استاد رضایی
29) در واقع کسانى که خلاف کارى کردند همواره به کسانى که ایمان آوردند می ‏خندیدند، [ نظرات / امتیازها ]
30) و هنگامى که بر آنان می ‏گذشتند، با اشاره ریشخند می ‏کردند. [ نظرات / امتیازها ]
31) و هنگامى که به سوى خانواده ‏شان باز می ‏گشتند شادمانه بر می گشتند، [ نظرات / امتیازها ]
32) و هنگامى که آنان را می ‏دیدند می ‏گفتند: «قطعاً اینان گمراهانند.» [ نظرات / امتیازها ]
33) در حالى که بر آنان نگاهبانانى فرستاده نشده بود. [ نظرات / امتیازها ]
  سيد مصطفي فاطمي کيا - شاه ولی اله دهلوی
29) ‌هر‌ آئینه‌ گناهکاران‌ ‌با‌ مسلمانان‌ می‌خندیدند [ نظرات / امتیازها ]
30) و چون‌ میگذشتند بمسلمانان‌ ‌با‌ یکدیگر چشم‌ میزدند حقارت‌ کرده‌ [ نظرات / امتیازها ]
31) و چون‌ بازمی‌گشتند ‌ یا ‌ اهل‌ خانه ‌خود‌ بازمی‌گشتند شادمان‌ ‌شده‌ [ نظرات / امتیازها ]
32) و چون‌ میدیدند مسلمانان‌ ‌را‌ می‌گفتند ‌هر‌ آئینه‌ ‌ایشان‌ گمراهانند [ نظرات / امتیازها ]
33) و نگاهبانان‌ فرستاده‌ نشده‌ بودند ‌بر‌ سر مسلمانان‌ [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد ایتی
29) گناهکاران به مؤمنان مى‌خندیدند.«29» [ نظرات / امتیازها ]
30) و چون بر آنها مى‌گذشتند، به چشم و ابرو اشاره مى‌کردند.«30» [ نظرات / امتیازها ]
31) و چون نزد کسانشان بازمى‌گشتند، شادمانه بازمى‌گشتند.«31» [ نظرات / امتیازها ]
32) و چون آنان را مى‌دیدند، مى‌گفتند که اینان گمراهند.«32» [ نظرات / امتیازها ]
33) و حال آنکه آنان را به مواظبت اعمال مؤمنان نفرستاده بودند.«33» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد بهرامپور
29) همانا بدکاران پیوسته به کسانى که ایمان آورده بودند مى‌خندیدند«29» [ نظرات / امتیازها ]
30) و چون بر آنان مى‌گذشتند به یکدیگر چشمک مى‌زدند«30» [ نظرات / امتیازها ]
31) و وقتى به سوى کسان خویش باز مى‌گشتند [از ریشخند خود] شاد بودند«31» [ نظرات / امتیازها ]
32) و هر وقت آنها را مى‌دیدند مى‌گفتند: اینان بى‌تردید گمراهند«32» [ نظرات / امتیازها ]
33) در حالى که آنها به نگهبانى مؤمنان فرستاده نشده بودند«33» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد خرمدل
29) گناهکاران پیوسته (در دنیا) به مؤمنان می‌خندیدند و ایشان را ریشخند می‌کردند. [ نظرات / امتیازها ]
30) و هنگامی که مؤمنان از کنار ایشان می‌گذشتند، با اشارات سر و دست و چشم و ابرو، آنان را مورد تمسخر و عیبجوئی قرار می‌دادند. [ نظرات / امتیازها ]
31) و هنگامی که گناهکاران به میان خانواده‌های خود برمی‌گشتند، شادمانه باز می‌گشتند (و به استهزاءها و تمسخرهایشان مباهات و افتخار می‌کردند! انگار با این کارها فتح عظیمی‌کرده‌اند و پیروزی مهمّی فراچنگ آورده‌اند! [ نظرات / امتیازها ]
32) و هنگامی که مؤمنان را (در کوچه و بازار) می‌دیدند، می‌گفتند: اینان قطعاً گمراه و سرگشته‌اند. [ نظرات / امتیازها ]
33) و حال این که بزهکاران برای نگهبانی مؤمنان و پائیدن کردارشان فرستاده نشده بوده‌اند (پس به چه حقی، و مطابق کدام منطقی بر آنان خُرده می‌گرفته‌اند و برخوردهای ناجوانمردانه و سختی با ایشان می‌کرده‌اند؟!). [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد خرمشاهی
29) بى‌گمان کسانى که گناه کرده‌اند به مؤمنان مى‌خندیدند«29 [ نظرات / امتیازها ]
30) و چون از کنار ایشان مى‌گذشتند، به چشم و ابرو اشارت مى‌کردند« [ نظرات / امتیازها ]
31) چون به سوى خانواده‌شان باز مى‌گشتند، ریشخند کنان باز مى‌گشتند«31 [ نظرات / امتیازها ]
32) و چون ایشان را مى‌دیدند مى‌گفتند اینان گمراهانند«32» [ نظرات / امتیازها ]
33) و آنان را بر ایشان نگهبان نفرستاده بودند«33 [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد راهنما
29) همانا آنان که مجرم بودند به آنان که ایمان داشتند مى خندیدند. [ نظرات / امتیازها ]
30) و چون بر آنان مى گذشتند [به تمسخر ]چشمک مى زدند. [ نظرات / امتیازها ]
31) و چون به سوى کسان خود بازمى گشتند، شیرین کام بازمى گشتند. [ نظرات / امتیازها ]
32) و چون مؤمنان را مى دیدند مى گفتند: اینان قطعاً گمراه اند; [ نظرات / امتیازها ]
33) در حالى که به نگهبانى آنان فرستاده نشده بودند. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد صادقی تهرانی
29) کسانی که گناه می‌کردند، همواره از (کار) آنان که ایمان آورده بودند ریشخند می‌زدند.«29» [ نظرات / امتیازها ]
30) و چون بر ایشان می‌گذشتند، (به مسخره) اشاره(‌ی چشم و ابرو) با هم ردّ و بدل می‌کردند.«30» [ نظرات / امتیازها ]
31) و هنگامی که نزد خانواده‌(های) خود باز می‌گشتند، به شوخ‌طبعی می‌پرداختند.«31» [ نظرات / امتیازها ]
32) و هنگامی که مؤمنان را می‌دیدند، می‌گفتند: «اینان بی‌امان گمراهانند.»«32» [ نظرات / امتیازها ]
33) و حال آنکه آنان (به عنوان) نگهبانانی بر اینان فرستاده نشده‌اند.«33» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد قرائتی
29) همانا مجرمان پیوسته به اهل ایمان مى‏خندیدند. [ نظرات / امتیازها ]
30) و هرگاه از کنارشان مرور مى‏کردند، (از روى تمسخر) با چشم و ابرو به یکدیگر اشاره مى‏کردند. [ نظرات / امتیازها ]
31) و هرگاه به سوى اهل خودشان (و همفکران منحرفشان) باز مى‏گشتند، (شادمان از تمسخر) طنزگونه و بذله‏گویان باز مى‏گشتند. [ نظرات / امتیازها ]
32) و هرگاه اهل ایمان را مى‏دیدند، مى‏گفتند: شکّى نیست که آنان گمراهند. [ نظرات / امتیازها ]
33) در حالى که آنان، رسالت نگهبانى بر مؤمنان را نداشتند. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مجتبوی
29) همانا بزهکاران- یعنى کافران- به کسانى که ایمان آورده‌اند مى‌خندیدند«29» [ نظرات / امتیازها ]
30) و چون بر آنان مى‌گذشتند به یکدیگر چشمک مى‌زدند- با چشم و ابرو به طعنه و مسخره اشاره مى‌کردند«30» [ نظرات / امتیازها ]
31) و چون به سوى کسان خویش بازمى‌گشتند شادان و نازان- از ریشخندى که کرده‌اند- بازمى‌گشتند«31» [ نظرات / امتیازها ]
32) و چون آنان را مى‌دیدند مى‌گفتند: هر آینه اینها گمراهانند«32» [ نظرات / امتیازها ]
33) و حال آنکه آنها«33» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد معزی
29) همانا آنان که گنهکاراند بودند بر آنان که ایمان آوردند خنده‌زنان‌«29» [ نظرات / امتیازها ]
30) و هر گاه می‌گذشتند بر آنان به چشم طعن و استهزاء بنگرند«30» [ نظرات / امتیازها ]
31) و هر گاه بازمی‌گشتند بسوی خاندان خویش بازمی‌گشتند لبخندزنان‌«31» [ نظرات / امتیازها ]