از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  فاطمه قليچ خاني
5) نعبد :
 توضيح : ریشه ان عبد.عبودیت وبندگی [ نظرات / امتیازها ]
5) نستعین :
 توضيح : ریشه ان عون.یاری وکمک خواستن [ نظرات / امتیازها ]
6) صراط :
 توضيح : مفرد ان صرط.گلوگاه مجازا راه [ نظرات / امتیازها ]
  اکرام السا دات صدرايي - نسیم حیا ت
6) اهد نا الصر اط المستقیم : را هنما یی به راه راست
 توضيح : هد ایت بر دو گو نه است یکی ارایه طر یق یعنی نما یا ند ن راه و دیگر ی ایصا ل الی المطلو ب یعنی رسا ند ن به مقصود ومراد از اهد نا هد ایت ایصا لی است و نما ز گزار در اینجا از خد ای متعال هد ایتی از نو ع اعطا یی می طلبد و می خو اهد که او را بر صر اط استو ا ر سا زد [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - مرضیه اسدی
5) الصراط المستقیم : راه راست (راه اسلام وقرآن - راه انبیاء وائمه اطهار(ع) [ نظرات / امتیازها ]
  سمانه عباس نژاد - تفسیر همراه
6) اهد : راهنمایی کن (فعل امر از ماده هدی) [ نظرات / امتیازها ]
6) صراط : راه وسیع [ نظرات / امتیازها ]
  عبد بائس - استاد بهرامپور
5) نَسْتَعین : کمک می خواهیم [ نظرات / امتیازها ]
5) نعبد : بندگی می کنیم [ نظرات / امتیازها ]
6) اهدنا : هدایت کن ما را [ نظرات / امتیازها ]
6) صراط : شاهراه [ نظرات / امتیازها ]
  محمود اميرحسيني
6) صراط : مسیر،راه
 توضيح : صراط یعنی راه روشن چرا که صراط از ریشه "ص-ر-ط" به معنای بلعیدن می باشد.بدین معنا که سالکان و مریدان خود را بلعیده و مانع از این سو و آن سو رفتن و گمراه شدن سالکان می گردد.به همین دلیل به آن راه روشن گویند. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - فرهنگ لغت حییم
6) صراط : road- way [ نظرات / امتیازها ]
  مهسا قنبري
5) نستعین : به کمک می گیریم [ نظرات / امتیازها ]
5) نعبد : عبادت میکنیم [ نظرات / امتیازها ]
6) اهد : هدایت کن [ نظرات / امتیازها ]
  آرش طوفاني - تفسیر قرآن کریم تألیف: آرش طوفانی
5) استعانت : یاری خواستن
 توضيح : در ادبیات عرب «استعانت» یاری جستن با وصف خاصی است! مددی است که با اتصال به منبع یاری دهنده محقق می شود. به نحوی که در واقع همان اتّصال، یاری و مدد محسوب می شود.
برای بحث بیشتر می توانید به فرهنگ های لغت همچون لاروس و غیره مراجعه فرمایید. [ نظرات / امتیازها ]