از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
5) ( پروردگارا ) تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. [ نظرات / امتیازها ]
6) ما را به راه راست ( در عقاید و علوم و اخلاق و اعمال ) هدایت کن ( و بر آن ثابت قدم بدار ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
5) ( پروردگارا! ) تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. [ نظرات / امتیازها ]
6) ما را به راه راست هدایت کن ... [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
5) برای همه مکشوف میشود تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می طلبیم [ نظرات / امتیازها ]
6) ما را بسوی صراط مستقیم هدایت فرما. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
5) ( پروردگارا ) تنها تو را می پرستیم ، و از تو یاری می جوییم و بس. [ نظرات / امتیازها ]
6) تو ما را به راه راست هدایت فرما. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
5) تو را می پرستیم تنها و بس ، بجز تو نجوییم یاری ز کس. [ نظرات / امتیازها ]
6) به راه راست ما را راهبر باش ، [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
5) بار الـها ، تنها تو را می پرستیم و در آن ، تنها از تو یاری می جوییم . [ نظرات / امتیازها ]
6) ما را به راه راست هدایت فرما . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
5) [ پروردگارا! ] فقط تو را می پرستیم وتنها از تو یاری می خواهیم. [ نظرات / امتیازها ]
6) ما را به راهِ راست هدایت کن. [ نظرات / امتیازها ]
  مهدي شريف رضويان - تلخیص از تسنیم - جلد 1
5) بار خدایا همه عوالم هستی و من ، تنها تو را می پرستیم و در همه شوون هستی خود حتی برای پرستش تنها از تو یاری می جوییم. [ نظرات / امتیازها ]
6) ما را به راه راست ، راهی که چون خود عهده دار حفظ آنی ، از کجی و اعوجاج و دستبرد شیطان مصون بوده و در آن از استقامت و پایداری برخورداریم و ما را به لقای مهر ارحم الراحمین و نه لقای قهر اشد المعاقبین می رساند، برسان. [ نظرات / امتیازها ]
  اسمعيل شيخ محمد
5) ای خدا تنها تو را پرستیده و تنها از تو یاری می جوییم [ نظرات / امتیازها ]
6) ما را به راه راست راهنمایی فرما [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه پورمحمدي - فاطمه پورمحمدی
5) تنها تو را می پرستیم وتنها از تو یاری می جوییم [ نظرات / امتیازها ]
6) ما را به راه راست هدایت فرما [ نظرات / امتیازها ]
  علي موحدي
5) پروردگارا تنها سر تعظیم به تو فرود میاوریم و تنها چشم امیدمان یاری تو است [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه فيض اصفهاني - تفسیر اثنی عشری
5) ایاک نعبد : تو را پرستش کنیم فقط و غیر تو را در این امر شریک نمی سازیم
ایاک نستعین : در دوام و ثبات پرستش از تو یاری می جوییم . [ نظرات / امتیازها ]
 » معانی الاخبار
6) از امام صادق (ع) :یعنی ما را ارشاد فرما به طریقی که منجر شود به دوستی تو ، و برساند ما را به بهشت تو ، و مانع شود ما را از متابعت هواهای نفسانی که هلاک کننده اند . [ نظرات / امتیازها ]
  نصرت عزتي ساميان - نصرت عزتی سامیان
5) فقط تورا عبادت می کنیم و تنها از تو کمک می طلبیم [ نظرات / امتیازها ]
6) ما را به راه راست هدایت فرما [ نظرات / امتیازها ]
  اکرام السا دات صدرايي - تر جمه بهر ام پور
5) (بار الها ) تنها تو را می پر ستیم و تنها از تو یار ی می جو یییم [ نظرات / امتیازها ]
 » نسیم حیا ت
6) به راه را ست هد ایتمان فر ما [ نظرات / امتیازها ]
 » نسیم حیات
5) تنها تو را بند گی می کنیم و تنها از تو کمک می خو اهیم [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود بهشتي
5) (خداوندا) مافقط تو را می پرستیم و (فقط ) ازتو یاری می خواهیم . [ نظرات / امتیازها ]
6) (پروردگارا) ما را به راه راست هدایت فرما. [ نظرات / امتیازها ]
  محمد سجاد ابراهيمي - شاکر
5) Thee do we serve and Thee do we beseech for help [ نظرات / امتیازها ]
6) Keep us on the right path [ نظرات / امتیازها ]
  ابوذر مالکي - نظر شخصی حقیر
6) (ای آفریدگار ما) ما را به راه راست و درست هدایت کن (راهی برای رسیدن به سعادت باید در آن مسیر پیش رفت و مارا حتی برای لحظه ای به خودمان وامگذار) [ نظرات / امتیازها ]
  امير نبوتي
5) (براستی ) تو را عبادت می کنیم و از تو مدد جوییم [ نظرات / امتیازها ]
6) ما را به راه اصلی (حقیقی) درستی هدایت نما [ نظرات / امتیازها ]
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمیدالله
5) C'est Toi [Seul] que nous adorons, et C'est Toi [Seul] dont nous implorons secours [ نظرات / امتیازها ]
6) Guide-nous dans le droit chemin [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - آیتی
5) تنها تو را مى پرستیم و تنها از تو یارى مى‌جوییم. [ نظرات / امتیازها ]
6) ما را به راه راست هدایت کن. [ نظرات / امتیازها ]
 » امید مجد
5) ترا می پرستیم تنها و بس
نداریم یاور به غیر از تو کس [ نظرات / امتیازها ]
6) بشو هادی ما به راه درست [ نظرات / امتیازها ]
 » صفارزاده
5) (پروردگارا!) تنها تو را مى ‏پرستیم و تنها از تو یارى مى ‏جوییم. [ نظرات / امتیازها ]
6) ما را به راه راست هدایت کن ... [ نظرات / امتیازها ]
 » مجتبوی
5) تو را می پرستم و بس و از تو یاری می خواهم وبس [ نظرات / امتیازها ]
6) ما را به راه راست هدایت بنمای [ نظرات / امتیازها ]
  مجتبي قنبري - خرمشاهی
5) [خداوندا] تنها تو را مى‏پرستیم و تنها از تو یارى مى‏خواهیم [ نظرات / امتیازها ]
6) ما را بر راه راست استوار بدار [ نظرات / امتیازها ]
  علي رضا بلوري - ترجمه آلمانی
5) Dir allein dienen wir, und zu Dir allein flehen wir um Hilfe.

[ نظرات / امتیازها ]
6) Führe uns auf den geraden Weg,
[ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
5) Dir allein dienen wir, und zu Dir allein flehen wir um Hilfe.
﴿٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
6) Leite uns den geraden Weg,
﴿٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
  ابراهيم چراغي - ترجمه نور
5) (خدایا) تنها ترا مى‏پرستیم و تنها از تو یارى مى‏جوئیم. [ نظرات / امتیازها ]
6) (خداوندا!) ما را به راه راست هدایت فرما. [ نظرات / امتیازها ]
  . پوربافراني
5) تنها تو را می پرستم و تنها از تو کمک می خواهیم [ نظرات / امتیازها ]
6) خدایا ما را به راه راست هدایت فرما [ نظرات / امتیازها ]
  پريسا کوچکعلي - کوچکعلی
5) تنها تو را می پرستم و تنها از تو یاری می جویم [ نظرات / امتیازها ]
6) ما را به راه راست هدایت کن [ نظرات / امتیازها ]
  سيدمحمدعلي سيدموسوي
5) تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم [ نظرات / امتیازها ]
6) ما را به راه راست هدایت فرما [ نظرات / امتیازها ]
  مهداد پيرزاده - استنباط بنده بوده وازجایی نگرفتم
5) فقط تورا میپرستیم وتنها از تومدد میجوئیم(یعنی برای درخواست کمک از هرچیزی غیرازوجودپاکت دوری میجوئیم) [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - استاد رضایی
5) (خدایا) تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یارى می جوییم. [ نظرات / امتیازها ]
6) ما را به راه راست راهنمایى فرما. [ نظرات / امتیازها ]
  محمدامين احمدي فقيه - آیت الله سیدجمال‌الدین استرآبادی
5) خداوندا! تو را پرستش می‏کنیم و از تو یاری می‏طلبیم. [ نظرات / امتیازها ]
6) ما را به راه راست هدایت فرما! [ نظرات / امتیازها ]
 » از تحقیقات اینجانب
6) ما را به راه راست (و درست و پایدار) راه نمایی فرما! [ نظرات / امتیازها ]
 » تحقیقات اینجانب
5) تنها تو را می‏پرستیم و تنها از تو یاری می‏جوییم. [ نظرات / امتیازها ]
  سيده معصومه جورابچي - پورجوادی
5) تنها ترا مى‏پرستیم و تنها از تو یارى مى‏جوییم. [ نظرات / امتیازها ]
6) ما را به راه راست هدایت فرما، [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - غریب
5) you (alone) we worship; and you (alone) we rely for help. [ نظرات / امتیازها ]
6) guide us to the straight path, [ نظرات / امتیازها ]
 » یوسفعلی
5) thee do we worship, and thine aid we seek [ نظرات / امتیازها ]
6) show us the straight way,

[ نظرات / امتیازها ]
  سينا خانزاده - پیکتال
5) thee (alone) we worship; thee (alone) we ask for help. [ نظرات / امتیازها ]
6) show us the straight path, [ نظرات / امتیازها ]
  صفدر فولادي
5) بار الهی ! تنها در برابر تو سر خشوع و خضوع فرود می آوریم و تنها از تو کمک و مساعدت می طلبیم . [ نظرات / امتیازها ]
6) ما را به راه راست ( کتاب خدا ، راه انبیاء و پیامبران ، راه اسلام ) هدایت و راهنمایی کن [ نظرات / امتیازها ]
  مهسا قنبري
5) تنها تو را سزاوار بندگی میدانیم و در تمام نیازمندی های فردی و اچتماعی فقط ار تو استمداد می جوییم [ نظرات / امتیازها ]
6) از تو صمیمانه می خواهیم که ما را به راه راست هدایت نمایی راه همان بندگانی که به آنان نعمت داده ای [ نظرات / امتیازها ]
6) ما را به راه راست هدایت کن [ نظرات / امتیازها ]
  منتظر منتظر - نسیم حیات
5) بار الها!) تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوئیم [ نظرات / امتیازها ]
6) ما را به راه راست هدایت فرما [ نظرات / امتیازها ]
  آرش طوفاني - «قرآن کریم» ترجمه: آرش طوفانی
6) به راه راست هدایتمان کن. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه قرآن کریم: آرش طوفانی
5) تنها تو را بندگی می کنیم و تنها تو را مدد می جوییم. [ نظرات / امتیازها ]
  حسين جمالي - تدبر شخصی
5) تنها تو را عبادت می کنیم (معبود دیگری جز تو نداریم و بهتر از تو نمی شناسیم) و تنها از تو یاری و مدد می خواهیم( چون تو بهترین یاری کنندگانی). [ نظرات / امتیازها ]
6) هادیم باش به سمت خودت [ نظرات / امتیازها ]
  عاصم امامعلي پور - ابوالفضل بهرام پور
5) {بارالها} تنها تورا میپرستیم وتنها از تو یاری می جوییم. [ نظرات / امتیازها ]
6) مارابه راه راست هدایت فرما، [ نظرات / امتیازها ]
  مرتضي عزتيان
5) فقط تو را پرستش میکنیم و فقط از تو مدد خواهیم [ نظرات / امتیازها ]
6) ما را در مسیرت هدایت فرما [ نظرات / امتیازها ]
  مهدي حمزه‌اي
6) راهنماییمان کن به راه راست [ نظرات / امتیازها ]
  عليرضا عاصف کبيري - علیرضا عاصف کبیری، ترجمه تفسیری آیه ۵ سوره حمد.
5) (پروردگارا تنها) تو را (با اخلاص) می‌پرستیم (و کسی را جز خالق یگانه، شایسته پرستش نمی‌دانیم) و (در کلیه امور دست نیازمان به‌سوی پروردگار بی‌نیاز است و فقط) از تو یاری می‌طلبیم (زیرا که هیچ مؤثری در عالم به‌جز ذات اقدس احدیت وجود ندارد، بلکه دیگران تنها وسیله رساندن فیض، از سوی پروردگار یکتایند.) [ نظرات / امتیازها ]
 » علیرضا عاصف کبیری، ترجمۀ تفسیری آیه ۶ سوره حمد.
6) (خداوندا)ما را به راه مستقیم(اسلام و قرآن که مطلوب فطرتمان است)راهنمایی بفرما(تا در آن راه پایدار، ثابت قدم و مطیع اوامر و نواهی تو باشیم.) [ نظرات / امتیازها ]
  علي علائي - آیت الله صادقی تهرانی
5) تنها تو را می‌پرستیم، و تنها تو را (به) کمک می‌طلبیم [ نظرات / امتیازها ]
6) ما را (به) راه راست هدایت فرما [ نظرات / امتیازها ]
  مهرونا آرامي نژاد
6) به راه درست ما را راهنمایی کن [ نظرات / امتیازها ]
6) راهنمایی کن ما را به راه درست [ نظرات / امتیازها ]
  هادي نظري
6) صراط مستقیم را به سمت ما هدایت بفرما!!! (شاید مفعول اول الصراط المستقیم باشد!چون مفعول دوم ضمیر است باید بر مفعول اول مقدم شود)
(اینگونه راحت تر هم میشه...) [ نظرات / امتیازها ]
  محمد عباسپور
5) تنها تو را بندگی وعبادت میکنم وتنها از تو یاری میطلبم [ نظرات / امتیازها ]
6) ما را به راه درست ومستقیم هدایت فرما. [ نظرات / امتیازها ]
  دانشجو انلاين - استاد مسعود ریاعی
5) [ای خداوند بزرگ] فقط تو را می پرستیم و تنها از نیروی تو مدد می گیریم [ نظرات / امتیازها ]
6) [ای خداوند بزرگ در همۀ امور] ما را به راه درست هدایت کن [ نظرات / امتیازها ]
  بهروز اشعري
6) ما را به راه راست هدایت کن. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد سید علی محسنی
5) تنها ( تقدم مفعول ایاک برفاعل نعبد یعنی انحصار ) تورا میپرستیم وتنها از تو یاری میجوییم. [ نظرات / امتیازها ]
  معين شرافتي
5) تنها تو را می پرستیم و تنها از تو طلب یاری می کنیم. [ نظرات / امتیازها ]
6) ما را به مسیر صحیح هدایت کن [ نظرات / امتیازها ]
  حامد مهاجرشيخي
5) (تو را)خودت را می پرستیم و (از تو) از خودت (در تمامی امور) درخواست یاری می کنیم [ نظرات / امتیازها ]
6) به مسیر راست هدایتمان فرما [ نظرات / امتیازها ]
  محمدحسين ايراندوست
5) فقط تو را در نهایتِ فروتنی، پرستش می کنیم و فقط از تو یاری و کمک می خواهیم. [ نظرات / امتیازها ]
6) ما را با لطف و مهربانی به راه روشن و دینِ حق هدایت فرما . [ نظرات / امتیازها ]
  سيروس عزيزي
5) (پروردگارا) تنها (منحصرا و مطلقا) تو را می‌پرستیم و تنها(منحصرا و مطلقا) از تو(درهمه ی امور) یاری می‌جوِییم.
دونکته:
1- تقدم ضمیر مفعولی "إیّاکَ" بر فعل " نَعْبُدُ " و " نَسْتَعینُ " بیان‌کننده انحصارو اختصاص‌ عبادت و استعانت از خداوند سبحان است. به عبارت دیگر: دو جمله "اِیَّاکَ نَعْبُدُ" و "اِیَّاکَ نَسْتَعینُ" جمله فعلیّه هستند. در این دو جمله دو کلمه "نَعْبُدُ = می پرستیم" و "نَسْتَعینُ = یاری می جوییم" فعل هستند. فاعل در هر دو جمله ضمیر مستتر "نَحْنُ = ما" است. مفعول در هر دو جمله ضمیر منفصل نصبی "اِیّاکَ = تو را" است. ضمیر منفصل نصبی همیشه مفعولٌ به واقع می شود. در این دو جمله مفعول بر فعل و فاعل مقدّم شده است. از تقدّم مفعول حصر ایجاد شده است.
2- عون، به‌معنای مطلقِ نصرت و یاری کردن است. (فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، ج ۲، ص ۲۵۳، انتشارات هجرت، قم، چاپ دوم، ۱۴۱۰ ق. جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، ج ۱، ص ۴۲۵، نشر اسراء، قم.)
[ نظرات / امتیازها ]