از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) صورت در هم کشید و روی گردانید. [ نظرات / امتیازها ]
2) بدان جهت که آن نابینا نزد او آمد. ( بیان برخورد مردی ثروتمند است در محضر پیامبر یا نابینایی که برای پذیرش اسلام آمده بود. ) [ نظرات / امتیازها ]
3) و تو چه می دانی؟ شاید او ( به واسطه انجام عمل های صالح ، از گناه ) پاک گردد. [ نظرات / امتیازها ]
4) یا ( از شنیدن گفتار حق ) متذکّر شود و تذکرش او را سود دهد ( و اسلام آورد ) . [ نظرات / امتیازها ]
5) اما کسی که ثروتمند است ، یا خود را ثروتمند و بی نیاز می پندارد ، [ نظرات / امتیازها ]
6) پس تو با او با استقبال و گرمی برخورد می کنی! [ نظرات / امتیازها ]
7) در حالی که بر تو مسئولیتی نیست از اینکه او پاکی نپذیرد ( و اسلام نیاورد ) . [ نظرات / امتیازها ]
8) و اما کسی که به نزد تو آمده ، کوشش ( در هدایت و طلب خیر ) دارد ، [ نظرات / امتیازها ]
9) در حالی که ( از خدای خود ) می ترسد ، [ نظرات / امتیازها ]
10) پس تو از توجه به او به دیگران می پردازی؟! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
1) چهره در هم کشید و روی برتافت ... [ نظرات / امتیازها ]
2) از اینکه نابینایی به سراغ او آمده بود! [ نظرات / امتیازها ]
3) تو چه می دانی شاید او پاکی و تقوا پیشه کند ، [ نظرات / امتیازها ]
4) یا متذکّر گردد و این تذکّر به حال او مفید باشد! [ نظرات / امتیازها ]
5) امّا آن کس که توانگر است ، [ نظرات / امتیازها ]
6) تو به او روی می آوری ، [ نظرات / امتیازها ]
7) در حالی که اگر او خود را پاک نسازد ، چیزی بر تو نیست! [ نظرات / امتیازها ]
8) امّا کسی که به سراغ تو می آید و کوشش می کند ، [ نظرات / امتیازها ]
9) و از خدا ترسان است ، [ نظرات / امتیازها ]
10) تو از او غافل می شوی! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) چهره درهم کشید و روی بگردانید . [ نظرات / امتیازها ]
2) که چرا آن کور نزد وی آمد . [ نظرات / امتیازها ]
3) تو چه دانی شاید او در پی پاک شدن باشد . [ نظرات / امتیازها ]
4) و یا در برخورد ناگهان متذکر شده در پی پاک شدن بیفتد . [ نظرات / امتیازها ]
5) اما آنکه توانگری را به رخ مردم می کشد . [ نظرات / امتیازها ]
6) تو به او روی خوش نشان می دهی . [ نظرات / امتیازها ]
7) فکر می کنی اگر هم پاک نشود مسئول نیستی . [ نظرات / امتیازها ]
8) و اما آنکه شتابان نزد تو آمده . [ نظرات / امتیازها ]
9) در حالی که از خدا می ترسد . [ نظرات / امتیازها ]
10) تو از او تغافل می کنی . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) عبوس و ترشرو گشت. [ نظرات / امتیازها ]
2) چون آن مرد نابینا حضورش آمد. [ نظرات / امتیازها ]
3) و تو چه می دانی ممکن است او مردی پارسا و پاکیزه صفات باشد. [ نظرات / امتیازها ]
4) یا ( به تعلیم رسول ) به یاد خدا آید و ذکر حق او را سودمند افتد. ( مراد عبد اللَّه مکتوم است که چون حضور رسول برای تعلیم قرآن آمد جمعی از اکابر کفار قریش نزد حضرت بودند ، حضرت از حرص بر ایمان و هدایت آنها به او توجه کامل نکرد و به صحبت مشغول بود و مرد متشخصی از امویان بر آن نابینا ترشرویی و اظهار انزجار نمود. بر نکوهش او و حرمت عبد اللَّه این آیات نازل شد ) . [ نظرات / امتیازها ]
5) اما آن که دارا ( و مغرور دنیا ) است. [ نظرات / امتیازها ]
6) تو به او توجه کنی ( و حریص بر ایمان او باشی ) ! [ نظرات / امتیازها ]
7) در صورتی که اگر او به پارسایی نپردازد بر تو تکلیفی نیست. [ نظرات / امتیازها ]
8) اما آن کس که ( چون عبد اللَّه مکتوم به شوق دل برای ذکر خدا ) به سوی تو می شتابد. [ نظرات / امتیازها ]
9) و او مرد خدا ترس و با تقوایی است. [ نظرات / امتیازها ]
10) تو از توجه به او خود داری می کنی! [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
1) چهره درهم کشید و روی گردانید ، [ نظرات / امتیازها ]
2) که آن مرد نابینا پیش او آمد [ نظرات / امتیازها ]
3) و تو چه دانی ، شاید او به پاکی گراید ، [ نظرات / امتیازها ]
4) یا پند پذیرد و اندرز سودش دهد. [ نظرات / امتیازها ]
5) امّا آن کس که خود را بی نیاز می پندارد ، [ نظرات / امتیازها ]
6) تو بدو می پردازی [ نظرات / امتیازها ]
7) با آنکه اگر پاک نگردد ، بر تو [ مسئولیّتی ] نیست. [ نظرات / امتیازها ]
8) و امّا آن کس که شتابان پیش تو آمد ، [ نظرات / امتیازها ]
9) در حالی که [ از خدا ] می ترسید ، [ نظرات / امتیازها ]
10) تو از او به دیگران می پردازی. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
1) چهره در هم کشید و روی برتافت . [ نظرات / امتیازها ]
2) بدان سبب که آن نابینا نزد او آمد . [ نظرات / امتیازها ]
3) تو چنین کردی در حالی که نمی دانی ، شاید او پند گیرد و کار شایسته کند و پاک گردد ، [ نظرات / امتیازها ]
4) یا هشیار شود و تذکر پیامبر برای او سودمند باشد و ایمان بیاورد . [ نظرات / امتیازها ]
5) امّا آن کس که توانگر است ، [ نظرات / امتیازها ]
6) تو به او روی می آوری و به او می پردازی ، [ نظرات / امتیازها ]
7) در حالی که بر تو گناهی نیست که او ایمان نیاوَرد و پاک نگردد . [ نظرات / امتیازها ]
8) و امّا آن کس که شتابان نزد تو آمد تا معارف دین را فرا گیرد و پاک گردد ، [ نظرات / امتیازها ]
9) در حالی که از خدا می ترسید ، [ نظرات / امتیازها ]
10) تو از او روی می گردانی و به دیگری می پردازی . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
1) چهره در هم کشید و روی گردانید ، [ نظرات / امتیازها ]
2) از اینکه آن مرد نابینا نزد او آمد! [ نظرات / امتیازها ]
3) تو چه می دانی شاید او [ در پرتو تعالیم اسلام از آلودگی ] پاک و پاکیزه شود [ نظرات / امتیازها ]
4) یا متذکّر [ حقایق ] گردد و آن تذکر او را سود دهد [ نظرات / امتیازها ]
5) اما کسی که خود را ثروتمند نشان می دهد [ نظرات / امتیازها ]
6) تو به او روی می آوری [ و نسبت به وی اهتمام می ورزی ] [ نظرات / امتیازها ]
7) در حالی که اگر او نخواهد خود را [ از آلودگی های باطنی و عملی ] پاک کند تکلیفی بر عهده تو [ نسبت به او ] نیست [ نظرات / امتیازها ]
8) و اما آنکه شتابان نزد تو آمد [ نظرات / امتیازها ]
9) در حالی که [ از پروردگارش ] می ترسد ، [ نظرات / امتیازها ]
10) تو [ با روی گردانی ] از او به دیگران می پردازی. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - ترجمه- راهنما
1) چهره در هم کشید و روى گردانید; [ نظرات / امتیازها ]
3) و چه چیز تو را آگاه مى سازد؟ شاید او [با شنیدن سخنت] پاک شود; [ نظرات / امتیازها ]
4) یا متذکّر گردد و تذکّر سودش دهد. [ نظرات / امتیازها ]
5) امّا آن کس که خود را [از ارشاد] بى نیاز مى بیند، [ نظرات / امتیازها ]
6) تو به او مى پردازى; [ نظرات / امتیازها ]
7) در حالى که پاک نشدن او، [گناهش] بر تو نیست. [ نظرات / امتیازها ]
8) و امّا آن کس که شتابان نزد تو آمد، [ نظرات / امتیازها ]
9) در حالى که [از خدا] مى ترسید، [ نظرات / امتیازها ]
10) تو از او تغافل مى کنى. [ نظرات / امتیازها ]
 » حسین شاه عبدالعظیمی،
1) روی‌ ترش‌ کرد و پشت‌ نمود، [ نظرات / امتیازها ]
2) به‌ جهت‌ آنکه‌ آمد ‌به‌ سوی‌ ‌او‌ نابینا، [ نظرات / امتیازها ]
3) و چه‌ چیز دانا گردانید تو ‌را‌ ‌به‌ حال‌ ‌إبن‌ مکتوم‌، [ نظرات / امتیازها ]