از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
18) چنین نیست ( که حسابی در کار نباشد ) ، همانا نوشتار و کارنامه پاداش نیکان در علّیّین است. [ نظرات / امتیازها ]
19) و تو چه می دانی که علّیّین چیست! [ نظرات / امتیازها ]
20) نوشتار ( جامع ) رقم خورده ای است ( که پاداش های نیکان در آن است ) ، [ نظرات / امتیازها ]
21) که مقربان آن را می بینند و فرشتگان در نزد آن حاضر می شوند. [ نظرات / امتیازها ]
22) به یقین نیکوکاران در نعمتی فراوانند. [ نظرات / امتیازها ]
23) بر روی تخت های آراسته فاخر ( به نعمت های بهشتی و جمال حق ) می نگرند. [ نظرات / امتیازها ]
24) در چهره های آنان خرمی و طراوت نعمت فراوان را درک می کنی. [ نظرات / امتیازها ]
25) از شراب صاف و ناب سر به مهر سیراب می شوند. [ نظرات / امتیازها ]
26) که مهر آن از مشک است و آخر جرعه هایش بوی مشک می دهد و در این نعمت ها رقابت کنندگان باید رقابت کنند ( در دنیا بر یکدیگر در عمل خیر سبقت جویند ) . [ نظرات / امتیازها ]
27) و آمیزه آن شراب از ( چشمه ) تسنیم است ( که از بالا سرازیر می شود ) . [ نظرات / امتیازها ]
28) چشمه ای که مقربان از آن می نوشند. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
18) چنان نیست که آنها ( درباره معاد ) می پندارند ، بلکه نامه اعمال نیکان در «علیّین» است! [ نظرات / امتیازها ]
19) و تو چه می دانی «علیّین» چیست! [ نظرات / امتیازها ]
20) نامه ای است رقم خورده و سرنوشتی است قطعی ، [ نظرات / امتیازها ]
21) که مقربان شاهد آنند! [ نظرات / امتیازها ]
22) مسلّماً نیکان در انواع نعمت اند: [ نظرات / امتیازها ]
23) بر تختهای زیبای بهشتی تکیه کرده و ( به زیباییهای بهشت ) می نگرند! [ نظرات / امتیازها ]
24) در چهره هایشان طراوت و نشاط نعمت را می بینی و می شناسی! [ نظرات / امتیازها ]
25) آنها از شراب ( طهور ) زلال دست نخورده و سربسته ای سیراب می شوند! [ نظرات / امتیازها ]
26) مهری که بر آن نهاده شده از مشک است و در این نعمتهای بهشتی راغبان باید بر یکدیگر پیشی گیرند! [ نظرات / امتیازها ]
27) این شراب ( طهور ) آمیخته با «تسنیم» است ، [ نظرات / امتیازها ]
28) همان چشمه ای که مقرّبان از آن می نوشند. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
18) نه ، نامه نیکان در علیین است . [ نظرات / امتیازها ]
19) و تو چه دانی که علیین چیست؟ . [ نظرات / امتیازها ]
20) کتابی است نوشته شده . [ نظرات / امتیازها ]
21) که مقربان شاهد آنند . [ نظرات / امتیازها ]
22) محققا ابرار غرق در نعمتند . [ نظرات / امتیازها ]
23) بر اریکه ها تکیه زده تماشا می کنند . [ نظرات / امتیازها ]
24) در سیمایشان طراوت تنعم مشاهده می شود . [ نظرات / امتیازها ]
25) از شراب بی غش و صافی به ایشان می نوشانند . [ نظرات / امتیازها ]
26) شرابی که مهر و مومش مشک است و شایسته است که مردم نسبت به چنین زندگی مسابقه بگذارند . [ نظرات / امتیازها ]
27) شرابی که ممزوج با چشمه تسنیم است . [ نظرات / امتیازها ]
28) منظور چشمه ای است خاص مقربین که جز از آن نمی نوشند . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
18) چنین نیست ( که شما کافران پنداشتید ، امروز ) نکو کاران عالم با نامه اعمالشان در بهشت علّیّین روند. [ نظرات / امتیازها ]
19) و چگونه به حقیقت علّیّین آگاه توانی شد؟ [ نظرات / امتیازها ]
20) کتابی است ( که به قلم حق ) نوشته شده. [ نظرات / امتیازها ]
21) که مقربان درگاه حق به مشاهده آن مقام نائل شوند. [ نظرات / امتیازها ]
22) محققا نیکوکاران در بهشت ابد متنعّمند. [ نظرات / امتیازها ]
23) آنجا بر تختها ( ی عزت تکیه زنند و رحمت و نعمتهای خدا را ) بنگرند. [ نظرات / امتیازها ]
24) در رخسارشان نشاط و شادمانی نعیم بهشتی خواهی دید. [ نظرات / امتیازها ]
25) ( ساقیان حور و غلمان ) به آنها شراب ناب سر به مهر بنوشانند. [ نظرات / امتیازها ]
26) که به مشک مهر کرده اند و راغبان ( عاقل ) بر این نعمت و شادمانی ابدی باید به شوق و رغبت بکوشند. [ نظرات / امتیازها ]
27) و ترکیب طبع آن شراب ناب از ( چشمه ای از ) عالم بالاست. [ نظرات / امتیازها ]
28) سر چشمه ای که مقربان خدا از آن می نوشند. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
18) نه چنین است ، در حقیقت ، کتاب نیکان در «علّیّون» است. [ نظرات / امتیازها ]
19) و تو چه دانی که «علّیّون» چیست؟ [ نظرات / امتیازها ]
20) کتابی است نوشته شده. [ نظرات / امتیازها ]
21) مقرّبان آن را مشاهده خواهند کرد. [ نظرات / امتیازها ]
22) براستی نیکوکاران در نعیم [ الهی ] خواهند بود. [ نظرات / امتیازها ]
23) بر تختها [ نشسته ] می نگرند. [ نظرات / امتیازها ]
24) از چهره هایشان طراوت نعمت [ بهشت ] را درمی یابی. [ نظرات / امتیازها ]
25) از باده ای مُهرشده نوشانیده شوند. [ نظرات / امتیازها ]
26) [ باده ای که ] مُهر آن ، مُشک است ، و در این [ نعمتها ] مشتاقان باید بر یکدیگر پیشی گیرند. [ نظرات / امتیازها ]
27) و ترکیبش از [ چشمه ] «تسنیم» است: [ نظرات / امتیازها ]
28) چشمه ای که مقرّبان [ خدا ] از آن نوشند. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
18) آری ، کم فروشی نکنند و از روز حساب غفلت نورزند که قطعاً سرنوشت نیکان در علیّین ( مرتبه های والا و درجات قرب به خدا ) است . [ نظرات / امتیازها ]
19) و چه چیز تو را آگاه کرده است که علیّین چیست ؟ [ نظرات / امتیازها ]
20) فرجامی است حتمی و مشخص ، [ نظرات / امتیازها ]
21) که مقرّبان درگاه خدا آن را می نگرند . [ نظرات / امتیازها ]
22) همانا نیکان در نعمتی فراوان به سر می برند . [ نظرات / امتیازها ]
23) آنان در حجله ها بر تخت ها نشسته اند و بهشت و نعمت های آن را نظاره می کنند . [ نظرات / امتیازها ]
24) در چهره هایشان طراوات نعمت را درمی یابی . [ نظرات / امتیازها ]
25) از شرابی زلال و خالص که مُهر شده است در اختیارشان می گذارند . [ نظرات / امتیازها ]
26) شرابی که مهرش از مُشک است; پس سبقت گیرندگان در دستیابی به مواهب بهشتی ، به ویژه این شراب ، باید بکوشند و بر یکدیگر سبقت گیرند . [ نظرات / امتیازها ]
27) آمیزه آن از تسنیم است : [ نظرات / امتیازها ]
28) آن چشمه ای که مقرّبان درگاه خدا از آن می آشامند . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
18) این چنین نیست [ که این سبک مغزان درباره نیکان می پندارند ] بلکه پرونده نیکان در علیّین است [ نظرات / امتیازها ]
19) تو چه می دانی علیّین چیست؟ [ نظرات / امتیازها ]
20) قضا و سرنوشتی حتمی [ برای نیکان ] است. [ نظرات / امتیازها ]
21) مقربان آن را مشاهده می کنند. [ نظرات / امتیازها ]
22) بی تردید نیکان در نعمتی فراوانند [ نظرات / امتیازها ]
23) بر تخت ها [ ی آراسته و پرارزش تکیه زده و مناظر زیبای بهشت را با چشم سر و جمال محبوب را با چشم دل ] می نگرند. [ نظرات / امتیازها ]
24) در چهره هایشان شادابی و طراوت نعمت را می یابی. [ نظرات / امتیازها ]
25) آنان را از باده ناب و طهوری که سربسته و مُهر و موم شده است ، می نوشانند. [ نظرات / امتیازها ]